Gramatyczna kategoria rodzaju dla zapożyczeń w języku polskim i rosyjskim: paralele i różnice

Tatiana Kwiatkowska

Uniwesytet ŚląskiAbstrakt

This paper analyses the category of gender for nouns borrowed into Polish and Russian languages. Empirical base for the research are lexemes borrowed from Greek and Latin languages with or without intermediary function of the Western European languages. The units are divided according to symmetry and asymmetry occurring within this category. The research has identified the most characteristic manners and models in which borrowings have adapted in other languages as well as some mechanisms of gender classification with reference to trends and principles found in both systems. It also indicates some trends in gender classification for the most recently adapted borrowings.


Słowa kluczowe:

borrowing, gender, grammar category


A. Kępińska, Wyrównania międzydeklinacyjne oraz negacja a problem genezy rodzaju męsko- i niemęskoosobowego. „Prace Filologiczne” XLII, 1997, 91.
A. Krawczuk, Gramatyczna kategoria rodzaju w języku polskim i ukraińskim: paralele i kontrasty a glottodydaktyka. „Rozprawy Komisji Językowej ŁTN”, 2012, t. LVIII, s.156.
http://www.rjp.pan.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=357&Itemid=73
W. Mańczak, Ile rodzajów jest w polskim? „Język Polski”, 1956, nr 2, s. 117.
С.В. Воробьева, Грамматическая ассимиляция новейших англицизмов в русском языке. „Вестник Минского государственного лингвистического университета”, Сер. 1: Филология" 2009, № 5 (42), s. 179.
Новейший словарь иностранных слов и выражений, Минск 2005.
Большой словарь иностранных слов в русском языке, Москва 1998.
Słownik języka polskiego. Pod red. M. Szymczaka, Warszawa 1994.
Wielki słownik wyrazów obcych PWN. Pod red. M. Bańki, Warszawa 2003.
F. Apanowicz, B. Nesterowicz, Polsko-rosyjski słownik wyrazów obcych, Gdańsk 2005.
B. Nesterowicz, E. Skupińska – Dybek, Rosyjsko-polski słownik wyrazów obcych. Gdańsk 2002.
Большой словарь иностранных слов в русском языке, Москва 1998.
Новейший словарь иностранных слов и выражений, Минск 2005.
Мирович А., Дулевич И., Грек-Пабис И., Марыняк И. Большой русско-польский и польско-русский словарь. Москва – Варшава 1993.
D. Moszyńska, Morfologia zapożyczeń łacińskich i greckich w staropolszczyźnie. „Prace Językoznawcze”, 1975, 75, s. 31.
W. Stefańczyk, Kategoria rodzaju i przypadka polskiego rzeczownika. Kraków 2007, s. 44-45.
M. Jurkowski, Rodzaj gramatyczny rzeczowników obcego pochodzenia w języku polskim i ukraińskim. „Prace Filologiczne”, 1997, tom XLII, s. 84.
Jan Safarewicz w języku polskim grupuje je jako nowe zapożyczenia, bo stare, przeszły do grupy wyrazów na –o (np. wino). J. Safarewicz, 1972, Wpływ łaciński na system gramatyczny polszczyzny. [w:] Symbolae Polonicae in honorem Stanislai Jodłowski, Wrocław 1972, s. 145-150.
K. Luciński, 2000, Anglicyzmy w języku polskim i rosyjskim, Kielce 2000.
Е.В. Маринова, Варьирование иноязычных слов по роду в современной русской речи. „Lingua mobilis”, 2010, Nr 7 (26), s. 29-30.
Pobierz


Opublikowane
2018-10-31

Cited By /
Share

Kwiatkowska, T. (2018). Gramatyczna kategoria rodzaju dla zapożyczeń w języku polskim i rosyjskim: paralele i różnice. Acta Polono-Ruthenica, 1(XIX), 217–229. Pobrano z https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/apr/article/view/2004

Tatiana Kwiatkowska 
Uniwesytet Śląski