Kompetencja frazeologiczna i jej wpływ na kształtowanie kompetencji interkulturowej w nauczaniu języka rosyjskiego jako obcego

Joanna Olechno-Wasiluk

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w OlsztynieAbstrakt

In this article the author draws attention to how phraseological competence affects the deve- lopment of intercultural competence. The study and description of fixed word combinations is quite long and has rich history. However, more recently, in grounds of phraseological studies, a concept of didactics of phraseolo- gy appeared. Collocations refer to culture ancient and modern customs, they derive from literature and religion, they also carry the information about the country and its communities, which makes them an ideal material for use in the development of intercultural competence in students of philology. Generally speaking, interculturalism is the understanding and tolerance of a foreign culture and a cross-cultural exchange. Contact with other languages and cultures enables the development of intercultural communi- cative competences.


Słowa kluczowe:

didactics of foreign languages, phraseology, phraseological competence, intercultu- ralism, intercultural competence


W.N. Telija, Frazeologizmy-idiomy jako stereotyp kultury, tł. D. Misiąg, [online] < http://www.lingwistyka.uni.wroc.pl/jk/JK-12/JK12-telija.pdf>.
W. Kopaliński, Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych z almanachem, Warszawa 2000.
E. Zawadzka, Nauczyciele języków obcych w dobie przemian, Kraków 2004.
M. Sułkowska, Od frazeologii do frazeodydaktyki. Studia teoretyczne i praktyczne, Prace naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, nr 3015, Katowice 2013, s. 319.
M. Sułkowska, Z zagadnień frazeodydaktyki, czyli o kształceniu przyszłych nauczycieli języków obcych w zakresie związków frazeologicznych, [w:] Nauczyciele języków obcych dziś i jutro, red. M. Pawlak, A. Mystkowska-Wiertelak, A. Pietrzykowska, Poznań-Kalisz 2009.
K. Myczko, Kompetencja interkulturowa jako cel kształcenia językowego, [w:] Dydaktyka języków obcych a kompetencja kulturowa i komunikacja interkulturowa, pod red. M. Mackiewicza, Poznań 2005, s. 30.
W. Wilczyńska, Czego potrzeba do udanej komunikacji interkulturowej, [w:] Dydaktyka języków obcych a kompetencja kulturowa i komunikacja interkulturowa, pod red. M. Mackiewicza, Poznań 2005, s. 22.
Europejski System Opisu Kształcenia Językowego: uczenie się, nauczanie i ocenianie, red. Bawej-Krajewska H., Czetwertyńska G., Warszawa 2001.
D. Pasini, A. Ćavar, Kompetencja interkulturowa i stereotypy w nauczaniu języka chorwackiego jako obcego, [w]: Świat ukryty w słowach czyli o znaczeniu gramatycznym, leksykalnym i etymologicznym, pod red. I. Generowicz, E. Kaczmarskiej, I. M. Dolińskiego, Warszawa 2009, s. 311-326.
W. Wilczyńska, Czego potrzeba do udanej komunikacji interkulturowej, [w:] Dydaktyka języków obcych a kompetencja kulturowa i komunikacja interkulturowa, pod red. M. Mackiewicza, Poznań 2005, s. 16.
C.E. Snow, Dwujęzyczność i przyswajanie drugiego języka, [w:] Psycholingwistyka, pod red. J.B. Gleason, N.B. Ratner, Gdańsk 2005, s. 495, 497.
S. Rapacka., Kształcenie kompetencji interkulturowych uczestników procesu dydaktycznego poprzez rozwój komunikacji językowej, dostępny <online> 02.02.2013 r. www.kms.polsl.pl/prv/spnjo/referaty/rapacka.pdf.
H. Komorowska, Metodyka nauczania języków obcych, Warszawa 1999.
Н.В. Баско, Русские фразеологизмы в ситуациях, Москва 2011.
Pobierz


Opublikowane
2018-10-31

Cited By /
Share

Olechno-Wasiluk, J. (2018). Kompetencja frazeologiczna i jej wpływ na kształtowanie kompetencji interkulturowej w nauczaniu języka rosyjskiego jako obcego. Acta Polono-Ruthenica, 1(XIX), 243–250. Pobrano z https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/apr/article/view/2006

Joanna Olechno-Wasiluk 
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie