Koncept miłości w paremiologii słowiańskiej (na materiale języka: ukraińskiego, rosyjskiego, polskiego)

Olga Suchodolska-Nowak

WarszawaAbstrakt

The language is the most important part of the communication among people, the centre of
all cognitive activity, in which all the cognitive processes are reflected. At todays stage of
development of the linguistics the centre of the whole contemporary linguistic science puts more
and more attenion to the comparative analysis of languages. One of the current directions of the
comparative lingusitcis is the cognitive lingusictics vs particular surveys of concepts.Scientific
surveys have shown that love in the Ukrainian, Russian and Polish paroemiology presents itself in
a similar way as it is an universal phenomenon. The concept of love shows fundamental values,
in which we can find main beliefs, principles and life goals.
Кочерган M. 2003. Мовознавство на сучасному етапі. Дивослово (5).

Савчук I.I. Фреймова модель комунікативної ситуації суперництва. www.eprints.zu.edu.ua/2039/1/04siikss.pdf.

Пазяк М.М. 1984. Українські прислів’я та приказки – проблеми пареміології та пареміографії. Київ.

Кубрякова О.С. 1996. Краткий словарь когнитивных терминов: МГУ.

Вежбицька A. 1999. Семантические универсалии и описание языков W Языки русской культуры. Москва.

Воркачев С. Г. Концепт любви в русском языковом сознании. www.kubstu.ru/docs/lingvoconcept/love.html

Слышкин Г.Г.. 2004. Лингвокулътурный концепт как системное образование. Вестник ВГУ (1). Волгоград.

Кононенко I.В. 1996. Національно-мовна картина світу: зіставний аспект (на матеріалі української та російської мов). Мовознавство (6): 39-46.

Кононенко I.В. 2006. Взаємовпливи у мовних картинах світу українців тa поляків”. Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze (21-22): 151-164.

Bartmiński Jerzy. 2001. O językowym obrazie świata Polaków końca XX wieku. W Polszczyzna XX wieku. Ewolucja i perspektywy rozwoju. Warszawa: Dom Wydawniczy Elipsa.

Grzegorczykowa Renata. 1990. Pojęcie językowego obrazu świata. W Językowy obraz świata. Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Opublikowane
2012-12-01

Cited By /
Share

Suchodolska-Nowak, O. (2012). Koncept miłości w paremiologii słowiańskiej (na materiale języka: ukraińskiego, rosyjskiego, polskiego). Acta Polono-Ruthenica, 1(XVII), 129–137. Pobrano z https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/apr/article/view/2267

Olga Suchodolska-Nowak 
Warszawa