Międzykulturowa komunikacja

Ludmiła Witkowska

WarszawaAbstrakt

What is intercultural communication? The influence of culture on communication. The con-
ception of professional intercultural competence. Stereotypes and their influence on communica-
tional process. I base my approach to lingual and cultural reality on anthropocentric theory of
human languages. These are issues which the author of the article concentrates on: culture, as a
research object of anthropocentric linguistics, is based on reality, where there is a man and his life
experience in the centre; language and culture create a union; what really exist are a concrete
language and a concrete culture typical of one concrete person.
Бондаревская Е.В., Гукаленко О.В. 2000. Педагогические основы межкультурного общения. Тирасполь.

Бондарева С.К., Колесов Д.В. 2003. Толерантность (введение в проблему). Москва.

Садохин А.П. 2010. Введение в межкулътурную коммуникацию. Москва: Омега-Л.

Andrzejewski Bolesław. 1989. Wilhelm von Humboldt. Warszawa: Wiedza Powszechna.

Grucza Franciszek. 1993. Język, ludzkie właściwości językowe, językowa zdolność ludzi. W Człowiek w perspektywie ujęć biokulturowych, 151-174. Poznań: Wydawnictwo UAM.

Grucza Franciszek. 2002. Języki specjalistyczne – indykatory i/lub determinanty rozwoju cywilizacyjnego. W Języki specjalistyczne, 9-26. Warszawa: Katedra Języków Specjalistycznych.

Grucza Franciszek. 1994. O językach specjalistycznych (=technolektach) jako pewnych składnikach rzeczywistych językach ludzkich. W Języki specjalistyczne, 7-27. Warszawa: Akapit.

Grucza Franciszek. 1983. Zagadnienia metalingwistyki. Lingwistyka – jej przedmiot, lingwistyka stosowana, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Grucza Franciszek. 1993. Zagadnienia ontologii lingwistycznej: o językach ludzkich i ich (rzeczywistym) istnieniu. W Opuscula Logopedica in honorem Leonis Kaczmarek, 25-47. Lublin: Wyd. UMSC.

Grucza Sambor. 2008. Lingwistyka tekstów specjalistycznych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Kulturologii i Lingwistyki Antropocentrycznej Uniwersytet Warszawski.

Humboldt Wilhelm von. 2002. Rozmaitość języków a rozwój umysłowy ludzkość. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Humboldt Wilhelm von. 1835. Über die Verschiedenheit des menschlichen Sprachbaues und ihren Einfluss auf die geistige Entwicklung des Menschegeschlechts. Berlin.

Sitaram R., Cogdell Roy. 1979. Foundations of Intercultural Communication. Columbus.

Triandis Harry C. 1996. “The psychological measurement of cultural syndromes”. American Psychologist: 407-415.

Opublikowane
2012-12-01

Cited By /
Share

Witkowska, L. (2012). Międzykulturowa komunikacja. Acta Polono-Ruthenica, 1(XVII), 139–147. Pobrano z https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/apr/article/view/2268

Ludmiła Witkowska 
Warszawa