Aksjologiczny obraz kobiety na podstawie paremii rosyjskich

Joanna Olechno-Wasiluk

OlsztynAbstrakt

In the below article the whole attention was directed on an image of the woman coded in
Russian language, precisely in proverbs. As a basis material of the article were chosen mainly the
proverbs due to their repeatability, stereotype which is strengthened in the language. The subject
of the articles analysis is the linguistic image of woman in the Russian proverbs, which is
composed of the two stereotypes: negative and positive. In the article the attention was paid to the
synonyms of the word woman, which appear in the proverbs and have different emotional tinge
and valuate world of women.
Aronson Elliot. 2001. Człowiek – istota społeczna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Bartmiński Jerzy. 1999. Punkt widzenia, perspektywa, językowy obraz świata. W Językowy obraz świata. Lublin: UMCS.

Bartmiński J., Grabias S., Pajdzińska A., Tokarski R., Panasiuk J., Grzegorczykowa R., Szymek B., Maćkiewicz J. 1993. Encyklopedia kultury polskiej XX wieku. Współczesny język polski. Wrocław: Instytut Kultury.

Berting Jan, Villain-Gandossi Christiane. 2005. Rola i znaczenie stereotypów narodowych w strosunkach międzynarodowych: podejście interdyscyplinarne. W Stereotypy narodowe. Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury.

Burešová Iwona. 2003. Językowy obraz kobiety na podstawie polskich i czeskich czasopism dla kobiet. Ołomuniec: Uniwersytet Palacki.

Grzegorczykowa Renata. 1990. Pojęcie językowego obrazu świata W Językowy obraz świata. Lublin: UMCS.

Jędrzejko Ewa. 1994. Kobieta w przysłowiach, aforyzmach i anegdotach polskich. Konotacje i stereotyp. W Język a kultura. Wrocław 1994. www.lingwistyka.uni.wroc.pl/jk/pobierz.php?JK-09/JK09.jedrzejko.pdf [dostęp: 16.06.2011].

Puzynina Jadwiga. 1992. Język wartości. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Stypuła Ryszard. 2003. Słownik przysłów i powiedzeń rosyjsko-polski, polsko-rosyjski. Warszawa: Wiedza Powszechna.

Wysoczański Włodzimierz. 2006. Językowy obraz świata w porównaniach zleksykalizowanych. Na materiale wybranych języków. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
Pobierz


Opublikowane
2012-12-01

Cited By /
Share

Olechno-Wasiluk, J. (2012). Aksjologiczny obraz kobiety na podstawie paremii rosyjskich. Acta Polono-Ruthenica, 1(XVII), 159–165. Pobrano z https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/apr/article/view/2270

Joanna Olechno-Wasiluk 
Olsztyn