Mit jako źródło symboliki reklamy (na materiale ukraińskich tekstów reklamowych)

Ewa Gładyś-Seta

LubinAbstrakt

W artykule dokonano semiotycznej charakterystyki ukraińskich sloganów reklamowych
w oparciu o symbolikę obrazu-archetypu oraz innych motywów mitologicznych, stanowiących
implicytną treść reklamy. Analiza ta pozwala rozpatrywać komunikat reklamowy jako strukturę
podwójną (denotacyjne i konotacyjne znaczenie tekstu reklamy), a także jako kategorię rytualno-
mitologiczną, uosabiającą odrębny, idealny świat, podlegający interpretacji konsumenta.
Дмитренко M. 1991. Що таке символ? W Словник символів. Київ.

Новий довідник. Українська мова. Українська література. 2004. Київ.

Жовтянська В.В.Реклама: міфологія сьогодення? www.netgorod.narod.ru

Слухай. Н.В 2004. Міфологічні джерела прагматикону текстів масмедіа. Сімферополь.

Літературний словник-довідник. 1997. Київ.

Великий тлумачний словник сучасної української мови. 2004. Київ.

Юнг К.Г. 1991. Архетип i символ. Москва.

Жайворонок B. 2006. Знаки української етнокультури. Словник-довідник. Київ.

Петриченко O.А. Ритуально-міфологічні інтенції як джерело іміплікацій у текстах сучасної реклами. www.ukrbiz.net

Bartmiński Jerzy. 1996. Słownik stereotypów i symboli ludowych. Lublin: UMCS.

Encyklopedia popularna PWN. 1982. Warszawa.

Głowiński Michał, Kostkiewiczowa Teresa, Okopień-Sławińska Aleksandra, Sławiński Janusz. 1988. Słownik terminów literackich. Wrocław: Ossolineum.

Kopaliński Władysław. 2006. Słownik symboli. Warszawa: Rytm.

Słownik symboli. 2007. Kraków: Społeczny Instytut Wydawniczy " ZNAK".

Słownik symboli i obrazów biblijnych. 2009. Poznań.

Opublikowane
2012-12-01

Cited By /
Share

Gładyś-Seta, E. (2012). Mit jako źródło symboliki reklamy (na materiale ukraińskich tekstów reklamowych). Acta Polono-Ruthenica, 1(XVII), 191–204. Pobrano z https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/apr/article/view/2273

Ewa Gładyś-Seta 
Lubin