Dowcip polityczny na Ukrainie jako fuzja dwóch przestrzeni językowo kulturowych – zarys problemu

Artur Bracki

GdańskAbstrakt

The subject of this article is to describe the strategy to create political humor with elements of
fusion of two linguistic-cultural space. The object of this research is chosen political jokes,
functioning in the mass-media in Ukraine. The way the task has become a comparative statement
of captured examples of these jokes and explore how to use the strategy of language and cultural
fusion.
As a result, the study failed to establish that the presentation of the linguistic-cultural fusion
can be an effective strategy not only for political jokes, but also in any other type of humorous text
(including, in literature), and the novelty of the presented task was fairly reliable indication the
possibility of separating the subtype of the Ukrainian political joke just because of the use of its
components signaled by the merger.
Bracki A. 2008. Kulturowo-językowa specyfika współczesnych ukraińskich tekstów literackich – kwestia użycia surżyka (na przykładzie utworów B. Żołdaka). W Literatura ukraińska XIX-XX wieku w kontekście europejskim, 237-245. Lublin: UMCS.

Bracki A. 2009. „Recepcja językowego obrazu rzeczywistości postradzieckiej w polskich tłumaczeniach ukraińskiej prozy postmodernistycznej”. Acta Polono-Ruthenica XIV: 353-365. Wydawnictwo UWM.

Encyklopedia językoznawstwa polskiego. 1999. Wrocław.

Humboldt Wilhelm von. 2002. O myśli i mowie. Wybór pism z teorii poznania, filozofii dziejów i filozofii języka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Obraz Polski i Polaków w Europie. 2003. Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.

Praktyczny słownik współczesnej polszczyzny. 1999. Poznań: Wydawnictwo Kurpisz.

Słownik terminów literackich. 2008. Wrocław: Ossolineum.

Szymczak Mieczysław.1998. Słownik języka polskiego. Warszawa: wydawnictwo Naukowe PWN.

Uniwersalny słownik języka polskiego. 2006.Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Pobierz


Opublikowane
2012-12-01

Cited By /
Share

Bracki, A. (2012). Dowcip polityczny na Ukrainie jako fuzja dwóch przestrzeni językowo kulturowych – zarys problemu. Acta Polono-Ruthenica, 1(XVII), 205–215. Pobrano z https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/apr/article/view/2274

Artur Bracki 
Gdańsk