Obraz ptaków mitycznych (Stratim i Gamajun) w wybranych wierszach Konstantina Balmonta i Aleksandra Błoka


Abstrakt

W twórczości modernistów rosyjskich często spotykamy mitopoetyc-kie obrazy rajskich ptaków, występujących pod różnymi postaciami i imionami: Alko-nost, Sirin, Stratim, Gamajun, Żar-ptak. Niekiedy określa się je ogólnie: „rajski ptak”. Przedmiotem badań są wybrane wiersze Konstantina Balmonta i Aleksandra Błoka, w których pojawia się motyw Stratima i Gamajuna. Naszym celem jest prześledzenie, w jakim stopniu rosyjscy poeci wykorzystują słowiańskie tradycje ludowe i odzwierciedlają je w swoich utworach oraz w jakim stopniu modyfikują odwieczne motywy. Rozpatrywanie motywów zaczerpniętych z mitologii i folkloru w wielu kontekstach dąży do ich herme-neutycznej interpretacji. Analizie poddany został poetycki język analizowanych utworów. W wyniku przeprowadzonych badań wykazano, że tradycyjny obraz ptaków mitycznych w wielu przypadkach ulega poetyckiej transformacji, a ich podstawowa semantyka ulega przekształceniu.


Słowa kluczowe:

ptaki mityczne, modernizm, mitologia słowiańska, Aleksandr Błok, Konstantin Balmont, ptak rajski

Malej Izabella. 2019. Rajskie ptaki Aleksandra Błoka i Wiktora Wasniecowa. „Acta Univeritatis Wratislaviensis” nr 3927. “Slavica Wratislaviensia” R. CLXX: 25–40.

Асов Александр Игоревич. 2011. Русские веды. Песни Птицы Гамаюн. Москва: ИздательствоАмрита.

Афанасьев Александр Николаевич. 2008. Поэтические воззрения славян на природу. В: Афа-насьев Александр Николаевич. Славянская мифология. Москва: Эскимо.

Баженова Александра. 1993. Мифы древних славян. Велесова книга. Саратов: Издательство «Надежда».

Бальмонт Константин Дмитриевич. 2010. Собрание сочинений в семи томах. Москва: Издательство Книжный Клуб Книговек.

Бень Евгений Моисеевич. 1985. Гамаюн, Сирин и Алконост: фольклор и живопись в двух стихотворениях Блока. «Русская речь» No 4: 131–136.

Блок Александр Александрович. 1955. Стихотворения. Ленинград: Издательство Советский писатель.

Бунин Иван Алексеевич. 1984. Сочинения в трех томах. Москва: Издательство Художе-ственная Литература.

Былинин Виктор Константинович, Магомедова Дина Махмудовна. 2012. Из наблюдений над бестиарием А. Блока: птицы Гамаюн, Сирин, Алконост и другие. В: Бестиарий в словесности и изобразительном искусстве: Сб. статей. Ред. Довгий О.Л. Москва: Издательство Intradа: 41–59.

Бычков Алексей Александрович. 2008. Энциклопедия славянской мифологии. Москва: Издательство АСТ.

Вовк Олег Викторович. 2006. Энциклопедия знаков и символов. Москва: Издательство Вече.

Голубиная книга: Русские народные духовные стихи XI–XIX вв. 1991. Ред. Солощенко Л.Ф., Прокошина Ю. Москва: Издательство Московский рабочий.

Дагестанский музей изобразительных искусств. (onli ne) https ://artchive.ru/viktorvasnetsov/works/388691~Gamajun_ptitsa _veschaja (доступ 05.05.2020).

Демин Валерий Никитич. 2003. Русь летописная. Москва: Издательство Вече.

Древнерусский словарик. Термины и определения славянской мифологии. (online) https://drev-nerus.ru/stratim/ (доступ 26.04.2020).

Клюев Николай Алексеевич. 1969. Сочинения в двух томах. Мюнхен: Издательство A. Neimanis.

Маркин Павел Федорович. 2009. Славянская мифология как мировосприятие и текст русской литературы. Барнаул: Издательство Алтайской государственной академии культуры и искусств.

Мелетинский Елеазар. 2001. От мифа к литературе. Москва: Издательство: Российский государственный университет.

Михеева Людмила Викентьевна. Шостакович. Семь стихотворений Блока. (online) https ://www.liveinternet.ru/users/2870220/post 294603641 (доступ 22.04.2020).

Ремизов Алексей Михайлович. 1996. Посолонь. Волшебная Россия. Санкт-Петербург: Изда-тельство Ивана Лимбаха.

Романов Дмитрий Анатольевич. 2014. О слове гамаюн и его функциональной истории в рус-ском языке. «Русский язык в школе» No 6: 75–81.

Словарь русских народных говоров. 1970. Ред. Сороколетов Ф.П.Ленинград: Издательство Наука. Ленинградское Отделение.

Спивак Моника Львовна. 2008. Издательство «Алконост»: к вопросу о традициях симво-листского книгоиздания. «Вестник Российского гуманитарного университета (РГГУ): Ежемесячный научный журнал. Серия “Журналистика. Литературная критика”» No 11 (08): 132–137.

Шахматова Елена Васильевна. 2014. Мифические птицы в культуре Серебряного века: воз-рождение архаики. «Обсерватория культуры» No 6: 128–135.

Энциклопедия славянской культуры, письменности и мифологии. 2013. Ред. Кононенко А.А. Харьков: Издательство Фолио.
Pobierz


Opublikowane
2020-09-30

Cited By /
Share

Potyrańska, A. (2020). Obraz ptaków mitycznych (Stratim i Gamajun) w wybranych wierszach Konstantina Balmonta i Aleksandra Błoka. Acta Polono-Ruthenica, 3(XXV), 41–58. https://doi.org/10.31648/apr.5889

Agnieszka Potyrańska