Тапанiмiя лельчыцкага раёна гомельскай вобласцi: лексiка-семантычныя типы матывацьii


Abstrakt

У артыкуле разглядаюцца рэгіянальныя тапонімы ў іх лексіка-се-мантычным аспекце. Выяўляецца, як айконімы і гідронімы звязаны з асаблівасцямі рэльефу і ландшафту Прыпяцкага Палесся, падзеямі ў гэтым рэгіёне, духоўнай і матэрыяльнай культурай мясцовага насельніцтва і яго моўнымі кантактамі з іншымі этнічнымі групамі.


Słowa kluczowe:

тапонімы, айконімы, гідронімы, асновы матывацыі, віды намінацыі

Багамольнікава Наталля Аляксееўна. 2008. Тапанімія Гомельшчыны: структурна--семантычная характарыстыка. Гомель: ГДУ імя Ф. Скарыны.

Беларуская савецкая энцыклапедыя. 1972. Т. 6: Кішынёў – Манцэвічы. Гал. рэд. Броўка П.У. Мінск: БэлСЭ.

Казлова Раіса Міхайлаўна. 2009. Айканімія Беларускага Палесся. Генезіс назваў. Вып. 1. Гомель: ГДУ імя Ф. Скарыны.

Лемцюгова Валянціна Пятроўна. 2008. Тапонімы распавядаюць: навукова-папулярныя эцюды. Мінск: Литература и Искусство.

Назвы населеных пунктаў Рэспублікі Беларусь: Гомел. вобл.: нармат. давед. 2006. Рэд. Лемцюгова В.П. Мінск: Тэхналогія.

Рогалеў Аляксандр Фёдаравіч. 2008. Назвы Бацькаўшчыны (тапанімія Беларусі). Гомель: Барк.

Тлумачальны слоўнік беларускай мовы. 1983. Т. 5, кн. 1: С–У. Рэд. Суднік М.Р. Мінск: БелСЭ імя П. Броўкі.

Яшкін Іван Якаўлевіч. 1971. Беларускія геаграфічныя назвы. Тапаграфія. Гідралогія. Мінск: Навука і тэхніка.
Pobierz


Opublikowane
2020-09-30

Cited By /
Share

Наталля, Б. (2020). Тапанiмiя лельчыцкага раёна гомельскай вобласцi: лексiка-семантычныя типы матывацьii. Acta Polono-Ruthenica, 3(XXV), 165–176. https://doi.org/10.31648/apr.5896

Багамольнікава Наталля