Зони перетину метамов термiнографiчноï критики й лiнгвiстичноi експертологiï в украïнському мовознавствi

Тетяна Петрова

Kharkiv National Agrarian University named after V.V. Dokuchaiev, Ukraine


Abstrakt

У статті розглянуто зони перетину метамов термінографічної критики й лінгвістичної експертології як самостійних наукових міждисциплінарних напря-мів і рівнозначних розділів прикладної лінгвістики, що має місце в українському мовознавстві. З’ясовано, що на перетині цих метамов утворюються «дзеркальні» терміно-семантичні групи, а зазначені метамови тісно взаємодіють і взаємозбага-чуються термінами. Виявлено, що метамова термінографічної критики більшою мірою поповнюється термінами лінгвістичної експертології, оскільки остання є менш відкритою системою, а на перетині цих метамов терміни утворюють синонімні відношення, меншою мірою – гіперо-гіпонімні й антонімні. Відстежено, що мета-мова-реципієнт, запозичуючи термін, спеціалізує зміст його поняття або розширює значення поняття, утворюючи міжсистемну полісемію. Доведено, що наявність у зоні перетину метамов термінографічної критики й лінгвістичної експертології різного типу семантичних зв’язків між їхніми ядерними одиницями засвідчує відбирання кращого відповідника поняттю, їхню неоднорідність за структурою, а також незавер-шеність розбудови терміносистем. Перспективним є створення словника метамови термінографічної критики й урахування під час репрезентування його параметрів виявлених епідигматичних і парадигматичних зв’язків усередині системи й між іншими терміносистемами.


Słowa kluczowe:

метамова, термін, термінографічна критика, лінгвістична експертологія, словник

Добров Борис Викторович, Лукашевич Наталья Валентиновна. 2004. Взаимодействие лексики и терминологии в общезначимой сфере языка. «Компьютерная лингвистика и интеллек-туальные технологии»: 172–178.

Загнітко Анатолій. 2012. Словник сучасної лінгвістики: поняття і терміни: У 4 томах. Т. 2. Донецьк: ДонНУ.

Космеда Тетяна Анатоліївна. 2000. Аксіологічні аспекти прагмалінгвістики: формування і розвиток категорії оцінки. Львів: ЛНУ імені І. Франка.

Космеда Тетяна Анатоліївна. 2006. «Лінгвістична експертиза» однієї лінгвістичної експер-тизи (до питання про правомірність використання терміна). (online) http://res.in.ua/ling-vistichna-ekspertiza-odniyeyi-iniciativnoyi-lingvistichnoy.html (доступ 15.03.2020).

Круть Олександр. 2017. Рецензування висновків експертів допоможе уникнути помилок, що позначаються на долі конкретної людини. «Закон і бізнес. Дослідження з порушеннями» No 37 (1335) 30.09−06.10.2017. (online) https://sk.ks.court.gov.ua/sud2119/pres-centr/news/388913/ (доступ 11.01.2020).

Лінгвістично-інформаційні студії: праці Українського мовно-інформаційного фонду НАН України: У 5 т. 2018. Широков В.А. та ін. Т. 4: Корпусна та когнітивна лінгвістика. Київ: Український мовно-інформаційний фонд НАН України.

Мацюк Галина, Кунанець Наталія. 2019. Лінгвістичний аспект у спілкуванні з експертом при формуванні пошукового тезауруса. «Інформаційні моделі, системи та технології». Матеріали VII науково-технічної конференції, 11–12 грудня 2019 р.: 70.

Панасенко Тетяна. 2011. Лінгвістична експертиза конфліктних текстів українських полі-тичних загадок. «Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету ім. К.Д. Ушинського. Лінгвістичні науки» No 13: 291–296.

Петрова Тетяна Олексіївна. 2018. Українська термінографічна критика: від витоків до сучас-ності. «Науковий вісник Нац. ун-ту біоресурсів і природокористування України. Серія: Філологічні науки» вип. 292: 208–217.

Петрова Тетяна Олексіївна. 2019. Теоретико-практичне значення рецензій на українські тер-мінологічні словники кінця ХХ ст. – поч. ХХІ ст. «Проблеми загального і слов’янського мовознавства» No 3: 96–106.

Словник іншомовних слів: 2300 слів та термінологічних словосполучень. 2000. Уклад. Пусто-віт Л.О. та ін. Київ: Довіра: УНВЦ «Рідна мова».

Туровська Людмила. 2011. Термінологія і мова спеціального призначення: зони перетину. „Термінологія документознавства та суміжних галузей знань” No 5: 33–38.

Юрислінгвістика: словник термінів і понять. 2015. Уклад. Шевченко Л.І., Дергач Д.В., Сизо-нов Д.Ю., Шматко І.В. Ред. Шевченко Л.І. Київ: ВПЦ «Київський університет».

Opublikowane
2020-09-30

Cited By /
Share

Петрова, Т. (2020). Зони перетину метамов термiнографiчноï критики й лiнгвiстичноi експертологiï в украïнському мовознавствi. Acta Polono-Ruthenica, 3(XXV), 191–200. https://doi.org/10.31648/apr.5898

Тетяна Петрова 
Kharkiv National Agrarian University named after V.V. Dokuchaiev, Ukraine