Struktury mityczne w narracjach podróżnych Piotra Wajla

Małgorzata Sylwestrzak

University of Białystok


Abstrakt

Artykuł omawia problematykę wykorzystania struktur mitycznych w esejach
podróżniczych Piotra Wajla (1949–2009). Tezą artykułu jest stwierdzenie, że Wajl używa
tych struktur świadomie. Opowieść mityczna stanowi w jego pisarstwie podróżniczym
formę konceptu eseistycznego, za pomocą którego autor próbuje objaśnić różnorodne
zjawiska kulturowe. Struktury mityczne w narracji Wajla analizowane są na przykładzie
czterech cech opowieści mitycznej: związku narracji z rytuałem, kreacji czasu w esejach
na podobieństwo czasu mitycznego, wykorzystania przez autora w opisach figury modelu
oraz wyposażenia bohaterów bądź miejsc w określony atrybut. Materiał badawczy stano-
wią utwory Gienij miesta [Гений места] (1999) oraz Słowo w puti [Слово в пути] (2010).


Słowa kluczowe:

Peter Vayl, essay, myth, narration


Barthes Roland. 1970. Mit i znak. Eseje.Przeł. Błońska W. i in. Wyb. i wstęp Błoński J. Warszawa:   Google Scholar

Państwowy Instytut Wydawniczy.   Google Scholar

Copik Ilona. 2013. Genius loci jako figura antropologiczna – transformacje znaczeniowe, konteksty   Google Scholar

interpretacyjne. „Transformacje. Pismo interdyscyplinarne” nr 1–2: 92–108.   Google Scholar

Czeremski Maciej. 2009. Struktura mitów. W stronę metonimii. Kraków: Wydawnictwo Nomos.   Google Scholar

Eliade Mircea. 1966. Traktat o historii religii. Przeł. Wierusz-Kowalski J. Warszawa: Książka i Wiedza.   Google Scholar

Eliade Mircea. 1998. Aspekty mitu. Przeł. Mrówczyński P. Warszawa: Wydawnictwo KR.   Google Scholar

Fenomen genius loci. Tożsamość miejsca w kontekście historycznym i współczesnym. 2009. Red.Gutowski B. Warszawa: Wydawnictwo Muzeum Pałac w Wilanowie.   Google Scholar

Freud Zygmunt. 1993. Totem i tabu. Przeł. Prokopiuk J., Poręba M. Warszawa: Wydawnictwo KR.   Google Scholar

Genius loci. Studia o człowieku w przestrzeni. 2007. Red. Kadłubek Z. Katowice: Wydawnictwo FA-art.   Google Scholar

Głowiński Michał. 2002. Mit. W: Słownik terminów literackich. Red. Sławiński J. Wrocław: Zakład   Google Scholar

Narodowy im. Ossolińskich: 314–315.   Google Scholar

Goody Jack. 2012. Mit, rytuał i oralność. Przeł. Kaczmarek O. Wstęp Majewski P. Warszawa:   Google Scholar

Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.   Google Scholar

Grimal Pierre. 1987. Słownik mitologii greckiej i rzymskiej. Red. nauk. Grzymowski P. Tłum. Bronarska M. i in. Wrocław: Zakład Narodowy im Ossolińskich.   Google Scholar

Kołakowski Leszek. 2005. Obecność mitu. Warszawa: Prószyński i S-ka.   Google Scholar

Lévi-Strauss Claude. 1969. Myśl nieoswojona. Przeł. Zajączkowski A. Warszawa: Państwowe   Google Scholar

Wydawnictwo Naukowe.   Google Scholar

Lévi-Strauss Claude. 2001. Antropologia strukturalna II. Przeł. Falski M. Warszawa: Wydawnictwo KR.   Google Scholar

Lévi-Strauss Claude. 2009. Antropologia strukturalna. Przeł. Pomian K. Warszawa: Wydawnictwo   Google Scholar

Aletheia.   Google Scholar

Malinowski Bronisław. 1967. Argonauci Zachodniego Pacyfiku. Relacje o poczynaniach i przygodach krajowców z Nowej Gwinei. Red. Waligórski A. Przeł. Olszewska-Dyoniziak B., Szynkiewicz S. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.   Google Scholar

Mieletinski Eleazar. 1981. Poetyka mitu. Przeł. Dacyngier J. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.   Google Scholar

Napiórkowski Marcin. 2018. Mitologia współczesna. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.   Google Scholar

Wieczorkiewicz Anna. 2012. Apetyt turysty. O doświadczeniu świata w podróży. Kraków: Universitas.   Google Scholar

Вайль Петр Львович. 2011. Слово в пути. Москва: Изд. Астрель: Corpus.   Google Scholar

Вайль Петр Львович. 2016. Гений места. Москва: Изд. АСТ: Corpus.   Google Scholar

Замятина Надежда Юрьевна. Замятин Дмитрий Николаевич. 2007. Гений места и город:   Google Scholar

варианты взаимодействия. «Вестник Евразии» («Acta Eurasica») No 1 (35): 62–87.   Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2021-09-30

Cited By /
Share

Sylwestrzak, M. (2021). Struktury mityczne w narracjach podróżnych Piotra Wajla. Acta Polono-Ruthenica, 3(XXVI), 73–86. https://doi.org/10.31648/apr.7113

Małgorzata Sylwestrzak 
University of Białystok