Wacława Aleksandra Maciejowskiego spojrzenie na Rosję i Słowiańszczyznę a jego izolacja w społeczeństwie polskim w latach 50. i 60. XIX wieku

Piotr Koprowski

University of Gdańsk


Abstrakt

Historyk prawa, slawista Wacław Aleksander Maciejowski (1792–1883) był znaną postacią XIX-wiecznego polskiego i europejskiego życia naukowego. Tezy, opinie zawarte w jego pracach slawistycznych wywołały znaczny oddźwięk w świecie słowiańskim, w tym i wśród Polaków. W gronie tych ostatnich znaleźli się liczni adwersarze uczonego, krytykujący preferowany przezeń sposób postrzegania Rosji i Słowiańszczyzny. W artykule przybliżono podłoże i uwarunkowania izolacji Maciejowskiego w społeczeństwie polskim w latach 50. i 60. XIX wieku, ściśle związane z jego poglądami zawartymi w drugim wydaniu Historii prawodawstw słowiańskich oraz w Piśmiennictwie polskim od czasów najdawniejszych aż do roku 1830. Uczony jawił się wówczas jako słowianofil-rusofil, nie będąc jednak panslawistą. W wymienionych dziełach Maciejowskiego nie spotyka się akcentów panslawistycznych. Dominuje w nich idea ogólnosłowiańska, która nie może być utożsamiana z panslawizmem. Znaczna część współczesnych slawiście rodaków zarówno w kraju, jak i na emigracji traktowała fakt uwypuklenia znaczenia wspólnoty słowiańskiej w połączeniu z jego ugodową postawą wobec władz rosyjskich w Królestwie Polskim jako wymowny wyraz panslawizmu i swoistej zdrady narodowej. Stała na stanowisku, że spojrzenie uczonego na Rosję i Słowiańszczyznę jest następstwem przyzwolenia na związek państw słowiańskich, kierowany przez absolutystycznie rządzoną monarchię rosyjską. W pracach historyka prawa nie pojawiła się teza potwierdzająca zarzuty adwersarzy oakcentowaniu przez niego przewodnictwa Rosji w świecie słowiańskim i pragnieniu ścisłego związania z nią Polski w ramach jednej rodziny słowiańskiej. Maciejowski opowiadał się za równouprawnieniem obydwu krajów słowiańskich: Polski i Rosji w Słowiańszczyźnie, co nie było równoznaczne ze zgodą na wyrzeczenie się aspiracji narodowych przez Polaków. Lata 50. i 60. XIX w. to okres, w którym uczony próbował własną postawą i różnymi deklaracjami przełamać izolację i zmienić swój niekorzystny wizerunek dominujący w społeczeństwie polskim. Jego naznaczone dobrymi intencjami działania w tym zakresie nie były wynikiem politycznego wyrachowania ani troski o korzyści finansowe.


Słowa kluczowe:

Russia, the Slavic region, Poles, pan-Slavism, Slavic, Slavophile-Russophile


[b.a.]. 1848. Pan W.A. Maciejowski i jego odpowiedź. „Przegląd Poznański” t. 6: 97–107.   Google Scholar

Bardach Juliusz. 1964. Nauka historii państwa i prawa w Królestwie Polskim doby Szkoły Głównej. „Roczniki Uniwersytetu Warszawskiego” R. V, z. 2: 105–145.   Google Scholar

Bardach Juliusz. 1971. Wacław Aleksander Maciejowski i jego współcześni. Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk: Ossolineum.   Google Scholar

Borowski Stanisław. 1959. Maciejowskiana. Materiały do biografii Wacława Aleksandra Maciejowskiego. Wrocław: Wydawnictwo Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego.   Google Scholar

Bratkowski Stefan. 1999. Pan Nowogród Wielki. Warszawa: Krajowa Agencja Wydawnicza.   Google Scholar

Ćwik Władysław. 1894. Kult pamięci Adama Mickiewicza w Karlowych Warach. Czerniowce: Nakładem autora.   Google Scholar

Eberhardt Piotr. 2010. Rosyjski panslawizm jako idea geopolityczna. „Przegląd Geopolityczny” T. 2: 43–64.   Google Scholar

Ergetowski Ryszard. 1972. Wacław Aleksander Maciejowski i jego współcześni. Juliusz Bardach. Wrocław 1971 [rec.]. „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki” nr 1: 144–149.   Google Scholar

Głębocki Henryk. 2000. Fatalna sprawa. Kwestia polska w rosyjskiej myśli politycznej (1856–1866).   Google Scholar

Kraków: Arcana.   Google Scholar

Głębocki Henryk. 2012. „Diabeł Asmodeusz” w niebieskich binoklach i kraj przyszłości. Hr. Adam   Google Scholar

Gurowski i Rosja. Kraków: Arcana.   Google Scholar

Giza Antoni. 1983. Słowianofile rosyjscy a sprawa polska w latach 1856–1878. „Slavia Orientalis”   Google Scholar

nr 1–2: 47–7.   Google Scholar

Janik Michał. 1934. Prądy panslawistyczne i rusofilskie w okresie Wielkiej Emigracji. „Pamiętnik Literacki” t. 31: 58–88.   Google Scholar

Kapuścik Janusz. 1985. W. A. Maciejowski i jego „Piśmiennictwo polskie”. Między bibliografią a historią literatury. Warszawa: Książka i Wiedza.   Google Scholar

Koprowski Piotr. 2020. Rosja i Słowiańszczyzna w oglądzie Wacława Aleksandra Maciejowskiego   Google Scholar

(do połowy lat 40. XIX wieku). „Acta Polono-Ruthenica” t. XXV, nr 4: 71–85.   Google Scholar

Kucharska Eugenia. 1978. Michaiła Pogodina zainteresowania polskie. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.   Google Scholar

Kucharzewski Jan. 1914. Epoka paskiewiczowska. Losy oświaty. Warszawa–Kraków: Skład Główny   Google Scholar

w Księgarni Gebethnera i Wolffa.   Google Scholar

Kulczycki Ludwik. 1916. Panslawizm a sprawa polska. Kraków: Nakładem Centralnego Biura Wydawnictw N.K.N.   Google Scholar

Lewaszkiewicz Tadeusz. 1980. Panslawistyczne osobliwości leksykalne S. B. Lindego i jego projekt   Google Scholar

stworzenia wspólnego języka słowiańskiego. Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.   Google Scholar

Maciejowski Wacław Aleksander. 1832–1835. Historia prawodawstw słowiańskich. Wyd. 1. T. 1–4. Warszawa–Lipsk: Księgarnia Brzeziny i Hinrichsa, Księgarnia Sennewalda i Hinrichsa.   Google Scholar

Maciejowski Wacław Aleksander. 1839. Pamiętniki o dziejach, piśmiennictwie i prawodawstwie Słowian. T. 1–2. Petersburg–Lipsk: W księgarniach Eggersa i Hinrichsa.   Google Scholar

Maciejowski Wacław Aleksander. 1842. Polska aż do pierwszej połowy XVII wieku pod względem   Google Scholar

obyczajów i zwyczajów w czterech częściach opisana. T. 1. Warszawa–Petersburg: W księgarniach Eggersa i Sennewalda.   Google Scholar

Maciejowski Wacław Aleksander. 1851–1852. Piśmiennictwo polskie od czasów najdawniejszych   Google Scholar

aż do roku 1830. T. 1–4. Warszawa: Nakładem i drukiem S. Orgelbranda.   Google Scholar

Maciejowski Wacław Aleksander. 1856–1865. Historia prawodawstw słowiańskich. Wyd. 2. T. 1–6, Warszawa: Drukarnia Rządowa przy Komisji Rządowej Sprawiedliwości, Drukarnia S. Orgelbranda, Drukarnia Karola Kowalewskiego.   Google Scholar

Maciejowski Wacław Aleksander. 1858. List do redakcji „Przeglądu Poznańskiego” z powodu doniesienia przez nią o umieszczeniu dwóch dzieł moich na indeksie rzymskim. „Przegląd Poznański” nr 26: 469–470.   Google Scholar

Maternicki Jerzy. 1970. Warszawskie środowisko historyczne 1832–1869, Warszawa: PWN.   Google Scholar

Maternicki Jerzy. 1979. Kultura historyczna dawna i współczesna. Studia i szkice, Warszawa: PWN.   Google Scholar

Michalski Maciej. 2013. Dawni Słowianie w tradycji polskiej I połowy XIX w. W poszukiwaniu tożsamości wspólnotowej. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.   Google Scholar

Nowak Andrzej. 1994. Między carem a rewolucją. Studium politycznej wyobraźni i postaw Wielkiej Emigracji wobec Rosji 1831–1849. Warszawa: Warszawska Oficyna Wydawnicza „Gryf”, Instytut Historii PAN.   Google Scholar

Stefaniuk Tomasz. 2006. Danilewski: panslawizm i wielość cywilizacji . Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.   Google Scholar

Tanty Mieczysław. 1970. Panslawizm, carat, Polacy. Zjazd Słowiański w Moskwie 1867 roku. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.   Google Scholar

Walicki Andrzej. 1991. Aleksander Hercen. Kwestia polska i geneza pewnych stereotypów. Warszawa: Instytut Studiów Politycznych PAN.   Google Scholar

Walicki Andrzej. 1983. Między filozofią, religią i polityką. Studia o myśli polskiej epoki romantyzmu.   Google Scholar

Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.   Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2021-09-30

Cited By /
Share

Koprowski, P. (2021). Wacława Aleksandra Maciejowskiego spojrzenie na Rosję i Słowiańszczyznę a jego izolacja w społeczeństwie polskim w latach 50. i 60. XIX wieku . Acta Polono-Ruthenica, 3(XXVI), 173–188. https://doi.org/10.31648/apr.7122

Piotr Koprowski 
University of Gdańsk