Czas przełomu i nadziei – percepcja schyłku XX wieku we współczesnej literaturze białoruskiej

Katarzyna Drozd

University of Warsaw


Abstrakt

W artykule omówiony został obraz schyłku XX wieku we współczesnej
białoruskiej beletrystyce. Na Białorusi, podobnie jak i w innych państwach Europy Wschodniej i Środkowo-Wschodniej, był to okres intensywnych przemian społeczno-politycznych.
Po niemal 30 latach od tych wydarzeń możliwa jest ocena leżących u ich podstaw założeń i oczekiwań, które niejednokrotnie nie wytrzymały konfrontacji z trudną rzeczywistością tranzycji. Koniec minionego stulecia wielokrotnie powraca w narracji jako z jednej strony czas nadziei, z drugiej zaś rozczarowań. Podkreślana jest więc ambiwalentna rola tego okresu.


Słowa kluczowe:

contemporary Belarusian literature, Artur Klinau, Belarus, Ihar Babkou, socio-political changes


Akudowicz Walancin. 2008. Język. W: Akudowicz W. Dialogi z Bogiem. Wrocław: Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego: 80.   Google Scholar

Aleksijewicz Svietłana. 2001. Urzeczeni śmiercią. Warszawa: Grupa Wydawnicza Bertelsmann Media.   Google Scholar

Assmann Aleida. 2009. Przestrzenie pamięci. Formy i przemiany pamięci kulturowej. W: Pamięć zbiorowa i kulturowa. Współczesna perspektywa niemiecka. Red. Saryusz-Wolska M. Kraków: Universitas: 101–142.   Google Scholar

Assmann Jan. 2008. Pamięć kulturowa. Pismo, zapamiętywanie i polityczna tożsamość w cywilizacjach starożytnych. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.   Google Scholar

Bortnowska Katarzyna. 2008. Białoruski postmodernizm. Liryka „pokolenia Bum-Bam-Litu”. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.   Google Scholar

Dec-Pustelnik Sylwia. 2018. Problem zmienności pamięci zbiorowej a media/nośniki pamięci . „Colloquia Anthropologica et Communicativa” nr 11: 107–119.   Google Scholar

Eberhardt Adam. 2008. Gra pozorów. Stosunki rosyjsko-białoruskie 1991–2008. Warszawa: Polski   Google Scholar

Instytut Spraw Międzynarodowych.   Google Scholar

Erll Astrid. 2009. Literatura jako medium pamięci zbiorowej. W: Pamięć zbiorowa i kulturowa.   Google Scholar

Współczesna perspektywa niemiecka. Red. Saryusz-Wolska M. Kraków: Universitas: 211–247.   Google Scholar

Foligowski Przemysław. 1999. Białoruś. Trudna nie-podległość. Wrocław: Atla 2.   Google Scholar

Grzelak Czesław. 2005. Ład pojałtański w Europie Środkowo-Wschodniej. W: Represje sowieckie   Google Scholar

wobec narodów Europy 1944–1956. Red. Rogut D., Adamczyk A. Zelów: Wydawnictwo Atena: 13–18.   Google Scholar

Klinau Artur. 2008. Mińsk. Przewodnik po Mieście Słońca. Wołowiec: Wydawnictwo Czarne. Mironowicz Eugeniusz. 1999. Białoruś. Warszawa: Wydawnictwo Trio.   Google Scholar

Ograbiony naród. Rozmowy z intelektualistami białoruskimi. 2007. Red. Nocuń M., Brzeziecki A.   Google Scholar

Wrocław: Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego.   Google Scholar

Potasińska Paulina. 2017. Jak pisarze pamiętają. Teoria badań nad pamięcią a praktyka literacka.   Google Scholar

W: Świadectwa pamięci. W kręgu źródeł i dyskursów (od XIX wieku do dzisiaj). Red. Dąbrowicz E., Larenta B., Domurad M. Białystok: Alter Studio: 25–49.   Google Scholar

Szybieka Zachar. 2002. Historia Białorusi 1795−2000. Lublin: Instytut Europy Środkowo-Wschodniej.   Google Scholar

Tabaszewska Justyna. 2013. Od literatury jako medium pamięci do poetyki pamięci. Kategoria   Google Scholar

pamięci kulturowej w badaniach nad literaturą. „Pamiętnik Literacki” CIV, z. 4: 53–72.   Google Scholar

Usov Pavel. 2014. Powstanie, konsolidacja i funkcjonowanie reżimu neoautorytarnego na Białorusi.   Google Scholar

Warszawa: Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk.   Google Scholar

Акудоыіч Валянцін. 2004. Уводзіны у новую літаратарную сітуацыю. W: Акудоыіч Валянцін.   Google Scholar

Разбурыць Парыж. Мінск: Логвінаў: 121–176.   Google Scholar

Бабкоў Ігар. 2013. Хвілінка. Тры гісторыі. Мінск: Логвінаў.   Google Scholar

Бахарэвiч Алгерд. 2018. Мае дзевяностыя. Мінск: Выдавец А.М. Янушкевiч.   Google Scholar

Кісліцына Ганна. 2006. Новая літаратурная сітуацыя: змена культурнай парадыгмы. Мінск:   Google Scholar

Логвінаў.   Google Scholar

Клінаў Артур. 2008. Малая падарожная кніжка па горадзе Сонца. Мінск: Логвінаў.   Google Scholar

Клінаў Артур. 2011. Шалом. Мінск: Логвінаў.   Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2021-09-30

Cited By /
Share

Drozd, K. (2021). Czas przełomu i nadziei – percepcja schyłku XX wieku we współczesnej literaturze białoruskiej. Acta Polono-Ruthenica, 3(XXVI), 59–72. https://doi.org/10.31648/apr.7146

Katarzyna Drozd 
University of Warsaw