Ways of expressing emotions in propagandistic communications verbal-visual (on the example of the covers of opinion weeklies)

Ewa Szkudlarek-Śmiechowicz

Uniwersytet Łódzki
https://orcid.org/0000-0002-3385-6898


Abstract

The aim of the article is to describe the mechanisms of expressing emotions (and therefore valuating) ​​in ideologized verbal-visual communications (texts), which constitute a definite, usually unambiguous, axiological interpretation of the world. The covers of newsweeklies, which are propaganda communications/ texts, are aimed not at changing attitudes or views of the recipient, but at accepting or rejecting the implicated axiological-emotive opinions. Relations between emotions and values ​​are showed in the article from the point of view of psychology of emotions (in the introductory part) and linguistic communication (in the analytical part). First of all, the structure of the visual-verbal layer of the covers was analyzed, which is mostly based on a simple predicative scheme (X is Y), creating propaganda word-picture labels. In the end of article, attention was paid to the names of emotions and visual symbols of emotions contained on the covers. Analytical and exemplification material are the front pages of four newsweeklies from 2016 and 2017: “Newsweek”, “Polityka”, “Do Rzeczy”, “W Sieci” (“Sieci Prawdy”).


Keywords:

press discourse, propaganda labels, emotions, valuating


Arystoteles, 1988, Retoryka. Poetyka, przeł., wstęp, oprac. H. Podbielski, Warszawa: PWN.   Google Scholar

Awdiejew A., 2008, Ideologia, postawa a komunikacja, w: Ideologie w słowach i obrazach, red. I. Kamińska-Szmaj, T. Piekot, M. Poprawa, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.   Google Scholar

Awdiejew A., Habrajska G., 2006, Typologia emotywnych aktów mowy, w: Wyrażanie emocji, red. K. Michalewski, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.   Google Scholar

Batko A., 2005, Sztuka perswazji, czyli język wpływu i manipulacji, Gliwice: Wydawnictwo Helion.   Google Scholar

Bralczyk J., 2007, O języku propagandy i polityki, Warszawa: Wydawnictwo TRIO.   Google Scholar

Dobrzyńska T., 1994, Mówiąc przenośnie… Studia o metaforze, Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich PAN.   Google Scholar

Grabias S., 1981, O ekspresywności języka, Lublin: Wydawnictwo UMCS.   Google Scholar

Graszewicz M., Lewiński D., 2007, O nieistnieniu manipulacji, w: Mechanizmy perswazji i manipulacji. Zagadnienia ogólne, red. G. Habrajska, Łask: Oficyna Wydawnicza Leksem.   Google Scholar

Habrajska G., 2008, Przeżywanie ideologii, w: Ideologie w słowach i obrazach, red. I. Kamińska-Szmaj, T. Piekot, M. Poprawa, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.   Google Scholar

Habrajska G., Nakłanianie, perswazja, manipulacja językowa, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica”, Łódź 2005, nr 7.   Google Scholar

Jupowicz-Ginalska A., 2017, Frontowe okładki i e-okładki polskich magazynów a reakcje czytelników, „Studia Medioznawcze” 4 (71), s. 99-119.   Google Scholar

Kamińska-Szmaj I., 2004, Propaganda, perswazja, manipulacja – próba uporządkowania pojęć, w: Manipulacja w języku, red. P. Krzyżanowski, P. Nowak, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.   Google Scholar

Karwat M., 2007, O złośliwej dyskredytacji. Manipulowanie wizerunkiem przeciwnika, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.   Google Scholar

Oatley K., Jenkins J.M., 2005, Zrozumieć emocje, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.   Google Scholar

Piekot T., 2016, Mediacje semiotyczne. Słowo i obraz na usługach ideologii, Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Sedno.   Google Scholar

Pisarek W., 1979, Język służy propagandzie, Kraków: RSW Prasa – Książka – Ruch.   Google Scholar

Protkanis A., Aronson E., 2003, Wiek propagandy. Używanie i nadużywanie perswazji na co dzień, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.   Google Scholar

Rusinek M., 2012, Retoryka obrazu. Przyczynek do percepcyjnej teorii figur, Gdańsk: Wydawnictwo Słowo/ Obraz Terytoria.   Google Scholar

Tokarz M., 2006, Argumentacja. Perswazja. Manipulacja, Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.   Google Scholar

Tomaszewski T., (red.), 1995, Psychologia ogólna. Pamięć. Uczenie się. Język, Warszawa: Wydawnictwo PWN.   Google Scholar

Warchala J., 2004, Horyzonty manipulacji: perswazja, manipulacja, interpretacja, w: Manipulacja w języku, red. P. Krzyżanowski, P. Nowak, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.   Google Scholar

Wiatrowski P., 2010, Morfologiczne i leksykalne wykładniki negatywnych emocji w „Przewodniku Katolickim” z lat 1895–2005, Poznań: Wydawnictwo Rys.   Google Scholar

Wojciszke B., 2002,Człowiek wśród ludzi. Zarys psychologii społecznej, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.   Google Scholar


Published
2019-04-25

Cited by

Szkudlarek-Śmiechowicz, E. (2019). Ways of expressing emotions in propagandistic communications verbal-visual (on the example of the covers of opinion weeklies). Prace Językoznawcze, 21(2), 189–209. https://doi.org/10.31648/pj.3920

Ewa Szkudlarek-Śmiechowicz 
Uniwersytet Łódzki
https://orcid.org/0000-0002-3385-6898License

Copyright (c) 2019 Prace Językoznawcze

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License.

Access to the electronic edition of the journal is open (open access). It does not require any fees, logging in or providing personal data. Every person, regardless of race, gender, sexual orientation, ethnic origin, nationality, faith or political opinion, may read articles published in "Prace Językoznawcze", download versions of texts in PDF file format, identical to the printed version, and submit for publication texts of their authorship, concerning linguistic issues and meeting editorial substantive and editorial requirements and academic ethical standards binding in science.

Authors of texts may place PDF files with their texts or the entire issue of a journal on scientific Internet portals, indicating the source of the text. The number of PDF files to be used is unlimited. It is forbidden to use the texts commercially or to derive material benefits from them. The Editorial Board has the right to publish the received texts in printed and electronic editions and to disseminate their entirety as well as abstracts and keywords on the website of the journal, the publishing platform of the University of Warmia and Mazury, in printed editions and in Internet scientific databases.