Searching for Internet genres. Reviews on the Wizaz.pl portal as an example of so-called consumer reviews

Joanna Senderska

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach


Abstract

The article discusses genre features of utterances posted on the Wizaz.pl portal by its
users to express their opinions on the used cosmetics and their effect, and to rate them.
These utterances are an integral part of the website and constitute a kind of texts-opinions
which refer to the product description functioning as the text-mother. They are an example
of consumer reviews (opinions), i.e. online evaluations of products and services. The genre
status of such utterances is ambiguous. The author proposes a hypothesis that this Internet
genre was created by adapting some features of the genre pattern of Internet comment
to the genre pattern of opinion. She also does not reject definitely the possibility of genre
autonomy of the so-called consumer review.


Keywords:

review, opinion, comment, rating, speech genres, Internet genres


Akram S. (2017): Wyznaczniki gatunkowe komentarza internetowego. „Studia Filologiczne Uniwersytetu Jana Kochanowskiego” XXX, s. 7–36.   Google Scholar

Biłas-Pleszak E., Sujkowska-Sobisz K. (2011): Strategiczne gry gatunkami – blog i recenzja w witrynach internetowych perfumerii. [W:] Gatunki mowy i ich ewolucja. T. IV: Gatunek a komunikacja społeczna. Red. D. Ostaszewska, J. Przyklenk. Katowice, s. 97–110.   Google Scholar

Gajda S. (1982): Podstawy badań stylistycznych nad językiem naukowym. Warszawa–Wrocław.   Google Scholar

Gajda S. (2001): Styl naukowy. [W:] Współczesny język polski. Red. J. Bartmiński. Lublin.   Google Scholar

Grzenia J. (2006): Komunikacja językowa w Internecie. Warszawa.   Google Scholar

Jagodzińska J. (2009): E-recenzje. Recenzje w Internecie (na przykładzie księgarni Merlin.pl). [W:] Komunikowanie (się) w mediach elektronicznych – język, edukacja, semiotyka. Red. M. Fliciak, G. Ptaszek. Warszawa, s. 113–125.   Google Scholar

Kaczmarz E. (2018): Wzorzec gatunku internetowego. „Prace Językoznawcze” XX/1, s. 71–81.   Google Scholar

Kozłowska E. (2003): Recenzja jako forma podwójnego dialogu. [W:] Praktyczna stylistyka nie tylko dla polonistów. Red. E. Bańkowska, A. Mikołajczuk. Warszawa, s. 287–318.   Google Scholar

Krauz M. (2004): Recenzja – gatunek naukowy, krytycznoliteracki czy publicystyczny?. [W:] Wielojęzyczność w perspektywie stylistyki i poetyki. Red. M. Ruszkowski. Kielce, s. 135–151.   Google Scholar

Krauz M. (2007): Potoczność w recenzjach czytelniczych. [W:] Potoczność a zachowania językowe Polaków. Red. B. Boniecka, S. Grabias. Lublin, s. 112–124.   Google Scholar

Kuziak M., Rzepczyński S. (2008): Jak pisać?. Białystok.   Google Scholar

Małyszko J. (2015): Automatyczne przetwarzanie recenzji konsumenckich dla oceny użyteczności produktów i usług. Rozprawa doktorska. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań. Online: , dostęp: 25.07.2020.   Google Scholar

Pacławska E. (2008): Zróżnicowanie gatunków mowy w tekstach historii mówionej. [W:] Historia mówiona w świetle etnolingwistyki. Red. S. Niebrzegowska-Bartmińska, S. Wasiuta. Lublin, s. 47–62.   Google Scholar

Pietrasik Z. (2000): Język krytyki artystycznej. [W:] Język w mediach masowych. Red. J. Bralczyk, K. Mosiołek-Kłosińska. Warszawa, s. 210–215.   Google Scholar

Saitoh F., Mogawa T., Ishuzu S. (2014): Extraction of Minority Opinion Based on Peculiarity in a Semantic Space Constructed of Free Writing: Analysis of Online Customer Reviews as an Example. [W:] Soft Computing in Big Data Processing. Red. K.M. Lee, S.J. Park, J.H. Lee. Cham–Heidelberg–New York–Dordrecht–London. Online: , dostęp: 18.08.2020.
Crossref   Google Scholar

Szpunar M (2006): Społeczności wirtualne – realne kontakty w wirtualnym świecie. [W:] Społeczeństwo informacyjne. Aspekty funkcjonalne i dysfunkcjonalne. Red. L. Haber, M. Niezgoda. Kraków, s. 158–167.   Google Scholar

Taras B. (2004): Anonim w Internecie, czyli o komunikacji incognito. [W:] Dialog a nowe media. Red. M. Kita, J. Grzenia. Katowice, s. 42–51.   Google Scholar

Vásquez C. (2014): The Discourse of Online Consumer Reviews. London–New Delhi–New York–Sydney. Bloomsbury. Online: , dostęp: 18.08.2020.   Google Scholar

Witosz B. (2005): Genologia lingwistyczna. Zarys problematyki. Katowice.   Google Scholar

Wojtak M. (2004a): Wzorce gatunkowe wypowiedzi a realizacje tekstowe. [W:] Gatunki mowy i ich ewolucja. T. II: Tekst a gatunek. Red. D. Ostaszewska. Katowice, s. 29–39.   Google Scholar

Wojtak M. (2004b): Gatunki prasowe. Lublin.   Google Scholar

Wojtak M. (2014): Genologiczna analiza tekstu. „Prace Językoznawcze” XVI/3, s. 63–71.
Crossref   Google Scholar

Wolny-Zmorzyński K., Kaliszewski A. (2006): Gatunki publicystyczne. [W:] Gatunki dziennikarskie. Teoria, praktyka, język. Red. K. Wolny-Zmorzyński, A. Kaliszewski, W. Furman. Warszawa, s. 85–109.   Google Scholar

Zaśko-Zielińska M., Majewska-Tworek A., Piekot T. (2008): Sztuka pisania. Przewodnik po tekstach użytkowych. Warszawa.   Google Scholar

Żmigrodzki P. (2000): Przemiana czy upadek recenzji językoznawczej? Uwagi metalingwistyczne. [W:] Gatunki mowy i ich ewolucja. T. I: Mowy piękno wielorakie. Red. D. Ostaszewska. Katowice, s. 136–146.   Google Scholar

Żydek-Bednarczuk U. (2013): Dyskurs internetowy. [W:] Style współczesnej polszczyzny. Przewodnik po stylistyce polskiej. Red. E. Malinowska, J. Nocoń, U. Żydek-Bednarczuk. Kraków, s. 347–380.   Google Scholar


Published
2022-03-31

Cited by

Senderska, J. . (2022). Searching for Internet genres. Reviews on the Wizaz.pl portal as an example of so-called consumer reviews. Prace Językoznawcze, 24(1), 235–251. https://doi.org/10.31648/pj.7611

Joanna Senderska 
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach