A Child with Deep Intellectual Disability in a Family. Methodical Inspiration of Religious Education

Barbara Rozen

Katedra Nauk o Rodzinie, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, ul. Hozjusza 15, 11-041 Olsztyn
https://orcid.org/0000-0001-6321-0492


Abstract

Introducing people with intellectual disability to religious life requires continuous reflection and seeking the right methodology. Documents of the Church and orthodidactics establish the methodology of religious teaching and serve the family, which creates the most favourable environment in which a human being can grow up. The general thinking on people with intellectual disability is evolving gradually and it is heading towards well-meant integration, normalisation and personalisation. This means that their right to take part in all areas of social life is respected and it implies the need for seeking the most satisfying forms of mutual understanding and cooperation. A child’s development is determined by proper care and stimulation of his/her potential. Educational and therapeutic measures are effective if they draw on inherent human strength and capabilities. These strengths must be discovered in a child and they must be drawn upon in the process of education.


Keywords:

family, child, intellectual disability, education, faith, primary communication


Bissonnier H., Psychopedagogika religijna niedorozwiniętych umysłowo, Colloquium Salutis. Wrocławskie Studia Teologiczne 9 (1977).

Brem G., Hein I., Glauben ins Spiel bringen, Werkstattbuch Erzählfiguren, Schwabenverlag, 2003.

Charytański J., Duszpasterskie problemy bierzmowania, w: J. Charytański, W kręgu zadań i treści katechezy, Kraków 1992.

Gebert U., Opieka duszpasterska nad ludźmi z głębszym upośledzeniem umysłowym. Możliwości i granice, Horyzonty Wiary 9 (1991).

Halik R., Niezwykła moc imienia. Wywiad z dr Ireną Majchrzak, twórczynią Odmiennej Metody Nauki Czytania, Bliżej Przedszkola 2010, nr 12.

Jan Paweł II, Adhortacja apostolska o katechizacji w naszych czasach „Catechesi tradendae” (1979), Kielce 1990.

Jan Paweł II, Encyklika o pracy ludzkiej Laborem exercens (1981), Wrocław 1983.

Janosz B., Poradnik do nauki religii w szkole podstawowej i gimnazjum dla upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym, Tarnów 2001.

Katechizm Kościoła Katolickiego, Pallottinum 1994.

Kaupeny T., Gottesdienstgestaltung, Messgestaltung, religiöse Vermittlung, Referat wygłoszony dla katechetów diecezji wiedeńskiej w Wiedniu, 28.11.1996.

Kodeks Prawa Kanonicznego, Pallottinum 1984.

Konferencja Episkopatu Polski, Podstawa programowa katechezy Kościoła katolickiego w Polsce, Kraków 2010.

Kongregacja ds. Duchowieństwa, Dyrektorium ogólne o katechizacji, 1997, Pallottinum 1998.

Koselska-Kubiak H., Metodyka pracy katechetyczno-duszpasterskiej z osobami z głębszą i głęboką niepełnosprawnością umysłową. Referat wygłoszony na Konferencji Międzynarodowej w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na Wydziale Teologicznym 17.10.2007 r. [tekst niepublikowany].

Lausch K., Wychowanie religijne uczniów głębiej upośledzonych umysłowo, w: Przewodnik dla nauczycieli uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu znacznym i umiarkowanym, cz. I, Warszawa 2001.

Lausch K.M., Teoretyczne podstawy katechizacji osób upośledzonych umysłowo, Warszawa 1987.

Lausch-Żuk J., Pedagogika osób z umiarkowanym, znacznym i głębokim upośledzeniem umysłowym, w: W. Dykcik (red.), Pedagogika specjalna, Poznań 2001.

Lubczak A., Program stymulowania rozwoju dzieci z głębszą i głęboką niepełnosprawnością umysłową za pomocą muzyki, Oligokatecheza 3 (2005).

Nowak W., Celebrowanie liturgii z osobami niepełnosprawnymi, w: C. Kosakowski, C. Rogowski (red.), Wielowymiarowość edukacji osób z niepełnosprawnością, Olsztyn 2005.

Piszczek M, Terapia zabawą, terapia przez sztukę, Warszawa 1997.

Pius XI, Encyklika o chrześcijańskim wychowaniu młodzieży „Divini illius magistri”. 31.12.1929, Poznań 1932.

Rozen B., Edukacja religijna osób z niepełnosprawnością intelektualną. Studium pedagogiczno-religijne, Olsztyn 2008.

Sacher W., Wczesnoszkolna edukacja muzyczna, Kraków 1997.

Sobór Watykański II, Deklaracja o wychowaniu chrześcijańskim „Gravissimum educationis”, w: Sobór Watykański II. Konstytucje. Dekrety. Deklaracje, Poznań 1968.

Wojtyła K., Miłość i odpowiedzialność, Kraków 1962.

Wojtyła K., Odezwa na rozpoczęcie VII roku Wielkiej Nowenny, w: Nauczyciel i Pasterz. Listy pasterskie. Komunikaty. Zarządzenia. 1959-1978, Rzym 1987.

Published
2016-12-31

Cited by

Rozen, B. (2016). A Child with Deep Intellectual Disability in a Family. Methodical Inspiration of Religious Education. Studia Warmińskie, 53, 247–266. https://doi.org/10.31648/sw.102

Barbara Rozen 
Katedra Nauk o Rodzinie, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, ul. Hozjusza 15, 11-041 Olsztyn
https://orcid.org/0000-0001-6321-0492