The Social Context of Human Sexuality in the Light of the Church’s Social Teaching

Janusz Szulist

Zakład Teologii Moralnej i Katolickiej Nauki Społecznej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, ul. Gagarina 37, 87-100 Toruń


Abstract

Every society is comprised of individuals; therefore, human sexuality as one of the fundamental characteristics of an individual has its implications in the life of a wider community. They may be divided into three groups: firstly, the moral aspect of the population growth, secondly, the social and political roles and thirdly the culture. The population growth is enabled thanks to human sexuality; nevertheless, it has to take into account the principles of Christian morality.  One's sex determines the way one fulfils ones' social and political role as a man or a woman. Contemporary societies struggle with various forms of socio-political discrimination based on one’s sex. Finally, it is a major task for the culture to preserve the natural character of human sexuality as well as to protect families as the optimal environment to fulfil one’s paternal or maternal calling.


Keywords:

gender, family, Church, maternity, paternity


„Dekret o apostolstwie świeckich >>Apostolicam actuositatem<<”, w: „Sobór Watykański II. Konstytucje. De-krety. Deklaracje. Tekst Polski. Nowe Tłumaczenie”, Poznań 2002.

„Karta Praw Rodziny przedłożona przez Stolicę Apostolską wszystkim ludziom, instytucjom i władzom zainte-resowanym misją rodziny w świecie współczesnym”, Warszawa 1983.

„Katechizm Kościoła Katolickiego”, Poznań 2009.

„Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym >>Gaudium et spes<<”, w: „Sobór Watykański II. Konstytucje. Dekrety. Deklaracje. Tekst Polski. Nowe Tłumaczenie”, Poznań 2002.

Benedykt XVI, „Otoczmy opieką osoby zranione”, L’Osservatore Romano (wyd. pol.) 5 (2008).

Benedykt XVI, „Przyszłość ludzkości idzie przez rodzinę”, L’Osservatore Romano (wyd. pol.) 8 (2006).

Bresciani C., „Płciowość, małżeństwo, rodzina”, w: L. Melina (red.), „Moralne działanie chrześcijanina”, Po-znań 2008.

Jan Paweł II, „>>It is with genuine pleasure<<. List do Sekretarza Generalnego IV Światowej Konferencji ONZ poświęconej kobiecie”, w: K. Lubowicki (red.), „Posoborowe dokumenty Kościoła Katolickiego o małżeństwie i rodzinie”, t. 2, Kraków 1999.

Jan Paweł II, „>>Mulieris dignitatem<<. List apostolski o godności i powołaniu kobiety”, w: K. Lubowicki (red.), „Posoborowe dokumenty Kościoła Katolickiego o małżeństwie i rodzinie”, t. 1, Kraków 1999.

Jan Paweł II, „>>The international community<<. List do głów państw na Międzynarodową Konferencję na temat zaludnienia i rozwoju”, w: K. Lubowicki (red.), Posoborowe dokumenty Kościoła Katolickiego o małżeń-stwie i rodzinie, t. 2, Kraków 1999.

Jan Paweł II, „Adhortacja Apostolska >>Familiaris consortio<<”, Wrocław 2000.

Jan Paweł II, „Encyklika >>Evangelium vitae<<”, w: Jan Paweł II, „Encykliki”, t. 2, Kraków 1996.

Jan Paweł II, „Encyklika >>Laborem exercens<<”, w: Jan Paweł II, „Encykliki”, t. 1, Kraków 1996.

Jan Paweł II, „Encyklika >>Redemptor hominis<<”, w: Jan Paweł II, „Encykliki”, t. 1, Kraków 1996.

Jan Paweł II, „List do kobiet”, w: http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/

jan_pawel_ii/listy/pekin_29061995.html (21.06.2012).

Jan Paweł II, „List do rodzin”, w: Jan Paweł II, „List do rodzin. List do dzieci”, Częstochowa 2005.

Jan Paweł II, „Rodzina źródłem pokoju dla ludzkości. Orędzie na XXVIII Światowy Dzień Środków Społeczne-go Przekazu”, w: K. Lubowicki (red.), „Posoborowe dokumenty Kościoła Katolickiego o małżeństwie i rodzinie”, t. 2, Kraków 1999.

Jan Paweł II, „Współczesne środki przekazu w służbie postępu kobiety w społeczeństwie. Orędzie na XXX Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu”, w: K. Lubowicki (red.), „Posoborowe dokumenty Kościoła Katolickiego o małżeństwie i rodzinie”, t. 2, Kraków 1999.

Konferencja Episkopatu Polski, „Służyć prawdzie o małżeństwie i rodzinie”, Warszawa 2009.

Kongregacja ds. Wychowania Katolickiego, „Wytyczne wychowawcze w odniesieniu do ludzkiej miłości. Za-sadnicze cechy wychowania seksualnego”, w: K. Lubowicki (red.), Posoborowe dokumenty Kościoła Katolic-kiego o małżeństwie i rodzinie, t. 1, Kraków 1999.

Kongregacja Nauki Wiary, „>>Donum vitae<<. Instrukcja o szacunku dla rodzącego się życia ludzkiego i o godności jego przekazywania. Odpowiedzi na niektóre aktualne zagadnienia”, w: K. Lubowicki (red.), Posobo-rowe dokumenty Kościoła Katolickiego o małżeństwie i rodzinie, t. 1, Kraków 1999.

Kongregacja Nauki Wiary, „List do biskupów Kościoła Katolickiego o współdziałaniu mężczyzny i kobiety w Kościele i w świecie”, Poznań 2005.

Kongregacja Wychowania Chrześcijańskiego, „>>Persona Humana<<. Deklaracja o niektórych zagadnieniach etyki seksualnej”, w: K. Lubowicki (red.), „Posoborowe dokumenty Kościoła Katolickiego o małżeństwie i rodzinie”, t. 1, Kraków 1999.

Olejnik S., „Teologia moralna życia społecznego”, Włocławek 2000.

Pacześniak A., „Kwoty i parytety w Europie – teoria i praktyka”, w: M. Jeziński, M. Wincławska, B. Brodzińska (red.), „Płeć w życiu politycznym. Różnorodność problemów i perspektyw”, Toruń 2009.

Papieska rada ds. Rodziny, „Ludzka płciowość: prawda i znaczenie. Wskazania dla wychowania w rodzinie”, w: K. Lubowicki (red.), „Posoborowe dokumenty Kościoła Katolickiego o małżeństwie i rodzinie”, t. 2, Kraków 1999.

Paweł VI, „>>Humanae vitae<<. Encyklika o zasadach moralnych w dziedzinie przekazywania ludzkiego ży-cia”, w: K. Lubowicki (red.), „Posoborowe dokumenty Kościoła Katolickiego o małżeństwie i rodzinie”, t. 1, Kraków 1999.

Scaraffia L., „Równość społeczna a ideologia >>gender<<”, L’Osservatore Romano (wyd. pol.) 4 (2011).

Szacka B., „Wprowadzenie do socjologii”, Warszawa 2008.

Szlaga J., „Czystość w Piśmie Świętym”, w: „Encyklopedia Katolicka”, t. 3, Lublin 1979.

Sztompka P., „Socjologia. Analiza społeczeństwa”, Kraków 2007.

Wawrowski Ł., „>>Zintegrowany model wyjaśniania<< – w poszukiwaniu przyczyn niedoreprezentowania kobiet w strukturach politycznych”, w: M. Jeziński, M. Wincławska, B. Brodzińska (red.), „Płeć w życiu poli-tycznym. Różnorodność problemów i perspektyw”, Toruń 2009.

Published
2013-12-31

Cited by

Szulist, J. (2013). The Social Context of Human Sexuality in the Light of the Church’s Social Teaching. Studia Warmińskie, 50, 139–154. https://doi.org/10.31648/sw.192

Janusz Szulist 
Zakład Teologii Moralnej i Katolickiej Nauki Społecznej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, ul. Gagarina 37, 87-100 Toruń