Traces of the Prussian Language in Certain German Names of Polish Rivers and Places in Warmia-Masuria

Piotr Owsiński

Instytut Filologii Germańskiej, Uniwersytet Jagielloński, ul. Czapskich 4, 31-110 Kraków


Abstract

In the above article the author wanted to show the phenomenon of loaning Prussian words into the German language. He also tried to interpret some of the names of rivers and places in Ermland-Masuria. The language substance, that was analysed, comes from the times before standardization, which was the aim of the work of the Commission for the Determination of Place Names (Komisja Ustalania Nazw Miejscowości i Objektów Fizjograficznych, the name translated by P.O.) after the end of  World War II.  The introduction provides some information about the Prussian tribes and the results of the work of the Commission for the Determination of Place Names after 1945. In the first chapter of the article the author writes about the traces of the Prussian language in the German rivers’ names, which are often a part of the oldest vocabulary in a language. The second part is concentrated on the names of the Polish places which German names camouflage the Prussian elements. The aim of the article, which can also be considered as an introduction to further research,, is an illustration, that the Prussian language did not become extinct. It is an attempt to explain the camouflage of the Prussian words or their parts, although the etymology of some of them is not clear and cannot be explained unambiguously.


Keywords:

etymology, the Old Prussians, river, place, camouflage, language


“Old Prussian Dictionary”, http://donelaitis.vdu.lt/prussian/databan.htm (14.08.2013).

„Elbinger Preussisches Vokabular von Peter Holczwesscher aus Marienburg“, http://donelaitis.vdu.lt/prussian/Elbin.pdf (14.08.2013).

Białuński G., „Stan badań historycznych nad dziejami Prusów po 1945 roku”, in: Pruthenia, Bd. 1, Olsztyn 2006.

DUDEN, Das Herkunftswörterbuch. Etymologie der deutschen Sprache. Die Geschichte der deutschen Wörter bis zur Gegenwart, Bd.7, Mannheim-Leipzig-Wien-Zürich 2007.

Dusburg v. P., „Chronik des Preussenlandes (Petri de Dusburg Chronica terre Prussie)“, Darmstadt 1984.

Kawiński P., „Organizacja pogańskiej przestrzeni sakralnej Prusów na tle osadnictwa w okresie plemiennym – przykład Pomezanii, Pogezanii i Warmii”, in: Pruthenia, Bd. VI, Olsztyn 2011.

Kętrzyński W., „O ludności polskiej w Prusiech niegdyś krzyżackich”, Lwów 1882.

Kilian L., „Zu Herkunft und Sprache der Prußen. Mit Wörterverzeichnis Deutsch-Prußisch“, Bonn 1980.

Łowmiański H., „Prusy – Litwa – Krzyżacy”, Warszawa 1989.

Okulicz-Kozaryn Ł., „Życie codzienne Prusów i Jaćwięgów w wiekach średnich (IX-XIII w.)”, Warszawa 1983.

Rymut K., „Nazwy miast Polski”, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1987.

Sarnowsky J., „Der Deutsche Orden – Entwicklung und Strukturen im Mittelalter“, http://www1.uni-hamburg.de/Landesforschung/Literatur/Entwicklung1.htm (14.08.2013).

Toeppen M., „Historia Mazur. Przyczynek do dziejów krainy i kultury pruskiej”, Olsztyn 1998.

Published
2013-12-31

Cited by

Owsiński, P. (2013). Traces of the Prussian Language in Certain German Names of Polish Rivers and Places in Warmia-Masuria. Studia Warmińskie, 50, 271–281. https://doi.org/10.31648/sw.202

Piotr Owsiński 
Instytut Filologii Germańskiej, Uniwersytet Jagielloński, ul. Czapskich 4, 31-110 Kraków