Christians and Pagans. Distribution of Power in the Senate of Rome in the Late 4th Century

Maria Piechocka-Kłos

Katedra Historii Kościoła i Dziedzictwa Kulturowego, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, ul. Hozjusza 15, 11-041 Olsztyn


Abstract

In the minds of people who lived in the late Roman Empire, society was a structure in which power and influence were determined by one’s position in the social hierarchy. Therefore, to be elected senator in the ancient world was highly ennobling – something worth great efforts to achieve. Moreover, the end of the 4th century was a time of coexistence and intertwining (also in the senate) of pagan and Christian influence. This paper presents the distribution of power and pagan and Christian influence in the Roman Curia in late antiquity, mainly during the reign of Valentinian II and Theodosius II, based on the Letter 72 [17] written by Ambrose, a hexametric poem Against Symmachus by Prudentius and Historia Nova by Zosimus. Scant information on the subject can be found only in a few fragments of these documents. Without doubt, an objective analysis of the issue is difficult because the ancient sources which deal with it cannot be regarded as sufficient.


Keywords:

Roman senate, pagans, Christians, Roman Empire, ancient history


Ambroży, „List 72 [17]”, w: „Spór o ołtarz Wiktorii w Kurii Rzymskiej. Listy 72 i 73 świętego Ambrożego, biskupa Mediolanu oraz Trzecia Mowa Symmacha, prefekta Miasta Rzymu”, tłum. P. Nowak, Poznań 2005.

Augustyn, „Wyznania”, tłum. Z. Kubiak, Kraków 1998.

Boissier G., „La fin du Paganisme“, t. 2, Paris 1891.

Cameron A., „Późne cesarstwo rzymskie”, przeł. M. Kwiecień, Warszawa 1993.

Chastagnol A., “Le recrutement des sénateurs au IVe siècle”, w: “Recherches sur les structures sociales dans l`antiquité classique”, Paris 1970.

Cochrane Ch.N., “Chrześcijaństwo i kultura antyczna”, Warszawa 1960.

Dill S., “Roman Society in the Last Century of the Westrn Empire”, London 1899.

Dudden F.H., “The Life and Times of St. Ambrose”, t. 1, Oxford 1935.

Euzebiusz z Cezarei, „Życie Konstantyna”, tłum. T. Wnętrzak, Kraków 2007.

Gibbon E., “The Decline and Fall of the Roman Empire”, New York 1970.

Jaczynowska M., „Historia starożytnego Rzymu”, Warszawa 1974.

Jones A.H.M., “The Latter Roman Empire 284-602”, t. 1, Oxford 1964.

Piechocka-Kłos M., „Prawodawstwo cesarskie i kościelne wobec kultu pogańskiego w IV-VI wieku”, Olsztyn 2010.

Prudencjusz Aureliusz Klemens, „Przeciw Symmachowi”, w: Prudencjusz, „Poezje”, tłum. M. Brożek, Warszawa 1987.

Rauschen G., „Jahrbücher der christlichen Kirche unter dem Kaiser Theodosius dem Grossen“, Freiburg im Breisgau 1897.

Sheridan J.J., “The Altar of Victor – Paganism's Last Battle”, L'Antiquite Classique 35 (1966).

Stein E., „Geschichte des spätrömischen Reiches“, Vienna 1928.

Symmach, „List 72a [Relatio 3]”, w: „Spór o ołtarz Wiktorii w Kurii Rzymskiej. Listy 72 i 73 świętego Ambrożego, biskupa Mediolanu oraz Trzecia Mowa Symmacha, prefekta Miasta Rzymu”, tłum. P. Nowak, Poznań 2005.

Ziółkowski A., „Historia powszechna. Starożytność”, Warszawa 2010.

Zosimos, „Historia nowa”, przekł. H. Cichocka, Warszawa 2012.

Published
2013-12-31

Cited by

Piechocka-Kłos, M. (2013). Christians and Pagans. Distribution of Power in the Senate of Rome in the Late 4th Century. Studia Warmińskie, 50, 283–293. https://doi.org/10.31648/sw.203

Maria Piechocka-Kłos 
Katedra Historii Kościoła i Dziedzictwa Kulturowego, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, ul. Hozjusza 15, 11-041 Olsztyn