The cooperation of religion teachers with parents according to curriculum assumptions of the new catechetical documents

Anna Zellma

Katedra Katechetyki i Pedagogiki, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, ul. Hozjusza 15, 11-041 Olsztyn


Abstract

Today the cooperation of religion teachers with parents causes many controversions. Catechists, more and more frequently, pay attention to the crisis of committment among parents in the process of religious education of their children. They describe the difficulties connected with the cooperation between religion teachers and parents. They also seek the ways of overcoming this crisis. That is why this article aims at presenting the cooperation of religion teachers with parents from the perspective of new, approved in 2010, catechetical documents such as: The core curriculum of catholical church catechesis in Poland and The syllabus of Roman Catholic religion teaching in schools and kindergardens. First, the context of theoretical analyses was characterised. Then, the attention was paid to the changes in the stages of school education and the programming of general education and religion teaching. Next, the cooperation between religion teachers and parents in the new, approved in 2010 and gradually introduced at school and in the ministry catechetical documents, was described. Afterwards, the aims, the rules and the ways of cooperation between  religion teachers and parents, were depicted. Finally, evaluating the suggestions of the authors of the catechesis curriculum documents the possibilities and limitations in implementing theoretical proposals were discussed.


Keywords:

catechesis, catechetical documents, cooperation of religion teachers with parents, religion teacher, parents


„Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 20 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych”, Dz.U. 2010 (z 26 sierpnia), nr 156.

„Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół”, Dz.U. 2009 (z 15 stycznia), nr 4.

„Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół. Załącznik nr 4. Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla gimnazjów i szkól ponadgimnazjalnych, których ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego”, Dz.U. 2009 (z 15 stycznia), nr 4.

Bieleń R., „Dialog pomiędzy katechetami i rodzicami w Polsce na początku XXI wieku”, Seminare 21 (2005).

Bieleń R., „Pedagogizacja rodziców w Kościele katolickim we współczesnej Polsce: formy pedagogicznego kształcenia rodziców”, Roczniki Pedagogiki Rodziny 6 (2003).

Bodanko A., „Konflikty w zakładzie pracy i szkole”, Nauczyciel i Szkoła 1-2 (2008).

Dziekoński S., „Współpraca środowisk wychowawczych”, Ateneum 4 (2004).

Guca-Miąsik A., „Negocjacje i mediacje w kręgu pomocy, wychowania i prawa”, Rzeszów 2011.

Iwaniuk H., „Katecheza rodziców dzieci pierwszokomunijnych”, Perspectiva 1 (2005).

Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski, „Program nauczania religii rzymskokatolickiej w przedszkolach i szkołach”, Kraków 2010.

Konferencja Episkopatu Polski, „Podstawa programowa katechezy Kościoła katolickiego w Polsce”, Kraków 2010.

Kotarba-Kańczugowska M., „Męczennik, szaman, perfekcjonista, entuzjasta, czyli przychodzi rodzic na zebranie”, cz. 1, Życie Szkoły 1 (2011).

Kotarba-Kańczugowska M., „Męczennik, szaman, perfekcjonista, entuzjasta, czyli przychodzi rodzic na zebranie”, cz. 2, Życie Szkoły 2 (2011).

Łoskot M., „Konflikty w relacjach nauczyciel – uczeń i nauczyciel – rodzic”, Głos Pedagogiczny 2010, luty.

Mazur D., „Pomoc dziecku uwikłanemu w konflikt rodzicielski”, Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2004.

Mendel M., „Rodzice i nauczyciele jako sprzymierzeńcy”, Gdańsk 2010.

Olszewska W., „Szkolne obrazki”, Dyrektor Szkoły 4 (2009).

Osuch M., „Niezgoda rujnuje, czyli >>wojujący<< rodzice”, Dyrektor Szkoły 2 (2010).

Skotarczak J.T., Szymkowiak R., „Katecheta w potrzasku: co robić by nie stracić ducha?, co robić by być skutecznym?”, Poznań 2010.

Skreczko A., „Współpraca z rodzicami a umiejętności komunikacji katechety”, Katecheza, rodzina, parafia i szkoła 2 (2004).

Sroczyński W., „Konflikt czy dysonans w kontekście integracji środowiska wychowawczego”, Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2 (2010).

Stala J. (red.), „Dzisiejsi rodzice. Problemy i wyzwania”, Tarnów 2009.

Stala J., Osewska E. (red.), „W poszukiwaniu katechezy rodziców”, Tarnów 2007.

Walulik A., „Współpraca katechetów ze środowiskiem ich wychowanków”, Sosnowieckie Studia Teologiczne 4 (1999).

Zellma A., „Edukacja religijna młodzieży gimnazjalnej w świetle znowelizowanej Podstawy programowej katechezy Kościoła katolickiego w Polsce”, Studia Teologiczno-Historyczne Śląska Opolskiego 30 (2010).

Ziółkowska-Macieszek D., „Konflikty szkoła – rodzice”, Dyrektor Szkoły 10 (2010).

Published
2012-12-31

Cited by

Zellma, A. (2012). The cooperation of religion teachers with parents according to curriculum assumptions of the new catechetical documents. Studia Warmińskie, 49, 181–195. https://doi.org/10.31648/sw.262

Anna Zellma 
Katedra Katechetyki i Pedagogiki, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, ul. Hozjusza 15, 11-041 Olsztyn