Reasons Aside the Judgment According to Can. 1620 No. 4 as the Basis of Querela nullitatis with Particular Emphasis on Marital Processes

Tomasz Komorski

Katedra Kościelnego Prawa Procesowego (doktorant), Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, al. Racławickie 14, 20-950 Lublin


Abstract

Querela nullitatis is a complex institution. Number 4 of Can. 1620 shows two cases affected by the judgment of the indelible invalidity, which is the basis for bringing an appeal against: when it came to the process without cause complaint and when the process was initiated without defendant. The first case occurs when the cause complaint for some reason does not exist. The second one is more multi-dimensional. It is connected with determining who is a defendant. This issue can sometimes cause the difficulties in the process of nullity of marriage. It also applies to the issue of absence of the defendant in the process. The problem is in fact, how to treat a defendant who has not been invited because of the lack of knowledge of his place of residence, and who appears in court after the sentence was announced. What is in this situation, the right to bring querela nullitatis? Doubts also appear in some cases of illegal call of the defendant or the lack of notice of such.


Keywords:

invalidity of the judgment, cause complaint, defendant, parties to the dispute, querela nullitatis, defect of judgment, subpoena


„Komentarz do kan. 1511”, w: P. Majer (red.), „Kodeks Prawa Kanonicznego. Komentarz”, Kraków 2011.

Bartczak A., „Obrona ważności małżeństwa w perspektywie poszukiwań prawdy o małżeństwie w czynnościach obrońcy węzła małżeńskiego”, Ius Matrimoniale 14 (20) 2009.

Bączkowicz F., „Prawo kanoniczne. Podręcznik dla duchowieństwa”, t. 3, Opole 1958.

Dzięga A., „Strony sporu w kanonicznym procesie o nieważność małżeństwa”, Warszawa 1994.

Dzięga A., „Udział stron procesowych w ustaleniu formuły sporu w kanonicznym procesie o nieważność małżeństwa”, Ius Matrimoniale 3 (3) (1992), s. 63.

Dzięga A., „Zadania procesowe obrońcy węzła małżeńskiego, Kościelne Prawo Procesowe. Materiały i Studia”, t. 1, Lublin 1999.

Gordon I., „Nowy proces nieważności małżeństwa. Postępowanie. Komentarze”, [b.r.m.w.].

Grabowski I., „Prawo kanoniczne”, Warszawa 1948.

Greszata M., “Iudicium cum principiis. Kodeksowa weryfikacja wybranych zasad procesowych w kanonicznych sprawach o nieważność małżeństwa”, Lublin 2008.

Greszata M., „Charakterystyka udziału stron w kanonicznym sądowym postępowaniu spornym”, Roczniki Nauk Prawnych 13 (2) (2003).

Greszata M., „Kanoniczne procesy małżeńskie. Pomoc dla studentów”, Lublin 2007.

Greszata M., „Litispendencja w procesie kanonicznym”, Lublin 2003.

Greszata M., „Z dyskusji nad zadaniem obrońcy węzła”, Prawo – Administracja - Kościół 1 (5) (2001).

Grocholewski Z., „Quisnam est pars conventa in causis nullitatis matrimonii?”, Periodica 79 (1990).

Krukowski J., „Komentarz do kan.: 1400-1500”, w: J. Krukowski (red.), „Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego. Tom V. Księga VII. Procesy”, Poznań 2007.

Leszczyński G., „Rola obrońcy węzła małżeńskiego w procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa”, Prawo Kanoniczne 49 (3-4) (2006).

Lüdicke K., „Münsterischer Kommentar zum Codex Iuris Canonici, Band 5 (cann. 1311-1752), Buch VII. Prozeßrecht”, Essen 1988-2005.

Majer P., „Niestawiennictwo strony pozwanej w procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa”, Ius Matrimoniale 7 (13) (2002).

Miziński A.G., „Elementy kanonicznego procesu karno-administracyjnego”, Roczniki Nauk Prawnych 13 (2) (2003).

Miziński A.G., „Normy własne kanonicznego procesu karnosądowego”, Prawo – Administracja – Kościół 10-11 (2-3) (2002).

Nowicka U., „Przyczyny nieusuwalnej i usuwalnej nieważności wyroku w kanonicznym procesie małżeńskim”, Prawo Kanoniczne 51(3-4) (2008).

Pieronek T., „Normy ogólne kanonicznego procesu sądowego”, cz. 1, Warszawa 1970.

Pieronek T., „Udział obrońcy węzła w procesie małżeńskim”, Kościół i prawo 6 (1989).

Sondel J., „Słownik łacińsko-polski dla prawników i historyków”, Kraków 2005.

Stawniak H., „Komentarz do art. 114-154”, w: T. Rozkrut (red.), „Komentarz do Instrukcji procesowej >>Dignitas connubii<<”, Sandomierz 2007.

Stawniak H., „Wprowadzenie sprawy i zakończenie instancji według Instrukcji Dignitas connubii (art. 114-154)”, w: T. Rozkrut (red.), „Proces małżeński według Instrukcji >>Dignitas connubii<<. Materiały z ogólnopolskiego spotkania pracowników sądownictwa kościelnego w Gródku nad Dunajcem w dniach 13-14 czerwca 2005 roku. II Ogólnopolskie Forum Sądowe”, Tarnów 2006.

Sztychmiler R., „Komentarz do kan.: 1501-1655”, w: J. Krukowski (red.), „Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego. Tom V. Księga VII. Procesy”, Poznań 2007.

Sztychmiler R., „Sądownictwo kościelne w służbie praw człowieka”, Olsztyn 2000.

Sztychmiler R., „Wezwanie sądowe”, Prawo Kanoniczne 44 (1-2) (2001).

Sztychmiler R., „Zawiązanie sporu w procesie kanonicznym”, Ius Matrimoniale 6 (12) (2001).

Witkowski W., „Współpraca sędziego ze stronami w zakresie wytwarzania dokumentów procesowych”, w: R. Sztychmiler, J. Krzywkowska (red.), „Współpraca sądów ze stronami procesowymi i adwokatami”, Olsztyn 2011.

Wójcik A., „Rola aktywności obrońcy węzła małżeńskiego w procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa”, w: T. Rozkrut (red.), „Urzędy sądowe – władza i służba. Materiały z ogólnopolskiego spotkania prawników sądownictwa kościelnego w Gródku nad Dunajcem w dniach 11-12 października 2004 r.”, Tarnów 2005.

Published
2012-12-31

Cited by

Komorski, T. (2012). Reasons Aside the Judgment According to Can. 1620 No. 4 as the Basis of Querela nullitatis with Particular Emphasis on Marital Processes. Studia Warmińskie, 49, 227–240. https://doi.org/10.31648/sw.265

Tomasz Komorski 
Katedra Kościelnego Prawa Procesowego (doktorant), Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, al. Racławickie 14, 20-950 Lublin