Gender ideology versus sex difference - aspect of the right to family. Outline of legal regulations

Lucjan Świto

Katedra Prawa Kanonicznego, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, ul. Hozjusza 15, 11-041 Olsztyn


Abstract

The right to have family is one of the fundamental rights of man, which is determined and protected by many enactments of current legal systems. It’s however impossible not to see that social transformations of XX century and along with them new currents of thoughts more and more undermine the fundamental axioms regarding man and his sexual identity. Gender ideology, which opposes the “traditional” understanding of family is an expression of that. Gender Ideology rejects dichotomous division of the society in two sexes by introducing „a cultural sex” (social) which is not identical with the biological one. This article, based on an analysis of polish, european and canon law, is an attempt to answer the a question whether gender ideology has entered legal systems and whether with this regard we are to redefine the notion of family and marriage. Analysis of the above mentioned three legal systems leads us to conclusion that gender ideology is explicitly foreign to the canon law. In the current polish law there could be observed  some symptoms of it whereas in the european law the gender ideology has been widely implemented. The gender mainstreaming is highly effective in this area. The new definition of family in european law has already become a fact and its assimilation into legal systems of respected member states (even as conservative as Poland), if such a promotion of gender ideology will be maintaind, is just a matter of time.


Keywords:

family, marriage, gender ideology, European law, canon law marriage, the Polish family law


„Sytuacja prawna i społeczna osób LGBT w Polsce”, „Gazeta Wyborcza” (dodatek z Katowic) z 17 lipca 2007 r.

„W trosce o pełnię wiary. Dokumenty Kongregacji Nauki Wiary 1966-1994”, Tarnów 1995.

Adamczyk M., „Zmiana płci w świetle aktualnego stanu prawnego”, Przegląd sądowy 11-12 (2006).

Chwyć H., „Zawarcie małżeństwa w prawie polskim. Poradnik dla kierowników Urzędów Stanu Cywilnego”, Lublin 1998.

Ciepła H. (red.), „Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz”, Warszawa 2009.

Daniluk P., „Prawne aspekty >>chirurgicznej zmiany płci<< u transseksualistów (Uwagi de lege ferenda)”, Państwo i Prawo 5 (2007).

Dzięga A., „Co to jest transseksualizm?”, Ius Matrimoniale 3 (1992).

Dzięga A., „Wpływ transseksualizmu na zdolność osoby do zawarcia małżeństwa. Uwagi i pytania”, w: „Kościelne prawo procesowe. Materiały i studia”, t. 1, Lublin 1999.

Erlebach G., „Tożsamość seksualna a nieważność związku małżeńskiego według najnowszej jurysprudencji rotalnej (1983-1994). Zarys systematyczny”, w: B. Zubert (red.), „Tożsamość seksualna nupturientów a zdolność do zgody małżeńskiej”, Opole 1998.

Ewertowski S., „Karta Praw Podstawowych UE w kontekście gender mainstreaming”, w: M. Machinek (red.), „Idea gender jako wyzwanie dla teologii”, Olsztyn 2009.

Filar M., „Prawne i społeczne aspekty transseksualizmu”, w: M. Filar (red.), „Prawo a medycyna u progu XX wieku”, Toruń 1987.

Hambura S., Muszyński M., „Karta Praw Podstawowych z komentarzem”, Bielsko-Biała 2001.

http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_20030731_homosexual-unions_pl.html (29.12.2009).

Imieliński K., Dulko S., „Przekleństwo Androgyne. Transseksualizm: mity i rzeczywistość”, Warszawa 1988.

Jasudowicz T., „Prawa rodziny – prawa w rodzinie w świetle standardów międzynarodowych. Zbiór dokumentów”, Toruń 1999.

Krajewski R., „Prawa i obowiązki seksualne małżonków. Studium prawne nad normą i patologią zachowań”, Warszawa 2009.

Machinek M., „Teologiczna antropologia w konfrontacji z ideą gender”, w: M. Machinek (red.), „Idea gender jako wyzwanie dla teologii”, Olsztyn 2009.

Morciniec P., „Płciowość w teorii gender-krytyka i bilans skutków”, w: P. Morciniec (red.), „Miłość-płciowość-płodność. Aktualne problemy etyki seksualnej”, Opole 2007.

Nazar M., „Konkubinat a małżeństwo – wybrane zagadnienia”, w: M. Andrzejewski (red.), „Księga jubileuszowa Prof. dr. hab. Tadeusza Smyczyńskiego”, Toruń 2008.

Nowicki M., „Europejski Trybunał Praw Człowieka. Orzecznictwo”, t. 2, Zakamycze 2002.

Nowicki M., „Europejski Trybunał Praw Człowieka. Wybór orzeczeń 2008”, Warszawa 2009.

Nowicki M., „Nowy Europejski Trybunał Praw Człowieka. Wybór orzeczeń 1999-2004”, Zakamycze 2005.

Opalach C., „Rodzina wobec adopcji dzieci przez pary homoseksualne w kontekście >>gender mainstreaming<<”, w: M. Machinek (red.), „Idea gender jako wyzwanie dla teologii”, Olsztyn 2009.

Rozental M., „O zmianie płci metrykalnej de lege ferenda”, Państwo i Prawo 10 (1991).

Smyczyński T., „Czy potrzebna jest regulacja prawna pożycia konkubenckiego (heteroseksualnego i homoseksualnego)”, w: P. Kasprzyk (red.), „Prawo rodzinne w Polsce i w Europie. Zagadnienia wybrane”, Lublin 2005.

Stawniak H., „Niemoc płciowa jako przeszkoda do małżeństwa”, Warszawa 2000.

Szewczyk R., „Status prawny osoby >>zmieniającej<< płeć w dokumentach Unii Europejskiej i w nauczaniu Kościoła Katolickiego”, w: M. Machinek (red.), „Idea gender jako wyzwanie dla teologii”, Olsztyn 2009.

Wyrostkiewicz M., „Główne idee i status filozofii gender”, w: M. Machinek (red.), „Idea gender jako wyzwanie dla teologii”, Olsztyn 2009.

Published
2012-12-31

Cited by

Świto, L. (2012). Gender ideology versus sex difference - aspect of the right to family. Outline of legal regulations. Studia Warmińskie, 49, 255–270. https://doi.org/10.31648/sw.267

Lucjan Świto 
Katedra Prawa Kanonicznego, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, ul. Hozjusza 15, 11-041 Olsztyn