The well-being of the family in light of the amended provisions of Polish law – theory and reality

Małgorzata Tomkiewicz

Katedra Prawa Kanonicznego, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, ul. Hozjusza 15, 11-041 Olsztyn


Abstract

Providing the need for security fundamentally affects the ability of the individual to pursue life prospects and thus the quality and standard of living for modern families.   The scale and complexity domestic violence indicates that the fight against it requires a determined and multi-faceted activity by the public authorities. Assuming this, such a goal is served by the newly introduced amendment to the law on preventing domestic violence. The present amendment introduces a range of solutions relevant and useful, however, analysis of individual provisions of the amendment raises a doubt whether the Polish law in its current shape, actually protects the family or - paradoxically - is a source of threat to it. The new law on preventing violence in the family has blurred the traditional, culturally and historically conditioned concept of the family, altering its accepted definition. In the name of counteracting domestic violence, it protects many ways of common coexistence, including same-sex relationships, while undermining the bonds of kinship of the extended family. Domestic violence is a social reality that requires strong state intervention, but this condition should not be combated by means which can be the ground for the development of further types of pathology. An amendment to legal provisions, even if it contributes to the fight against domestic violence, may not recognize the family as a whole and will not offer protection to all aspects of family life. The legislative shortcoming in question, and the subsequent dangers caused by such regulation cannot be regarded as a factor to safeguard the well-being of the contemporary Polish family and thus improve the quality of life for its members.


Keywords:

family, safety, violence, victims of violence, counter-violence


„Stenogram z posiedzenia Komisji Polityki Społecznej i Rodziny oraz Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka z 29 czerwca 2005 r.”, w: Archiwum prac Sejmu RP IV kadencji, www.sejm.gov.pl (15.12.2011).

„Zakaz kar cielesnych wobec dzieci. Pytania i odpowiedzi”, http://www.coe.int/t/dg3/corporalpunishment/pdf/PolishQuestionAnswers.pdf (15.12.2011).

Browne K., Herbert M., „Zapobieganie przemocy w rodzinie”, Warszawa 1999.

Bussmann K.D., „Wpływ zakazu stosowania kar cielesnych na przemoc wobec dzieci w rodzinie w Niemczech, Dziecko krzywdzone. Teoria. Badania. Praktyka 5 (2003).

Dudka K., „Środki zapobiegawcze stosowane wobec sprawców przemocy w rodzinie”, Wojskowy Przegląd Prawniczy 2 (2006).

Giezek J., „Komentarz do art. 115 § 11 k.k.”, w: J. Giezek (red.), „Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz”, Warszawa 2007.

Haak H., „Pracownik socjalny odbierze dziecko”, Rzeczpospolita 2010, z 18 grudnia.

Jasudowicz T., „Prawa rodziny-prawa w rodzinie w świetle standardów międzynarodowych. Orzecznictwo Stasburskie”, Toruń 1999.

Kulik M., „Komentarz do art. 115 § 11 k.k.”, w: M. Mozgawa (red.), „Kodeks karny. Komentarz praktyczny”, Warszawa 2010.

Majewski J., „Komentarz do art. 115 § 11 k.k.”, w: A. Zoll (red.), „Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz”, t. 1, Zakamycze 2004.

Marek A., „Kodeks karny. Komentarz”, Warszawa 2007.

Maslow A.H., „Motywacja i osobowość”, Warszawa 1990.

Michalska-Warias A., „Komentarz do art. 115 § 11 k.k.”, w: T. Bojarski (red.), „Kodeks Karny. Komentarz”, Warszawa 2011.

Nazar M., „Konkubinat a małżeństwo - wybrane zagadnienia”, w: M. Andrzejewski (red.), „Księga jubileuszowa Prof. dr hab. Tadeusza Smyczyńskiego”, Toruń 2008.

Skołowski T., „Komentarz do art. 96 k.r.o.”, w: H. Dolecki, T. Sokołowski (red.), „Kodeks Rodzinny i opiekuńczy. Komentarz”, Warszawa 2010.

Smyczyński T., „Czy potrzebna jest regulacja prawna pożycia konkubenckiego (heteroseksualnego i homoseksualnego)”, w: P. Kasprzyk (red.), „Prawo rodzinne w Polsce i w Europie. Zagadnienia wybrane”, Lublin 2005.

Spurek S., „Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Komentarz”, Warszawa 2008.

Stojanowska W. (red.), „Nowelizacja prawa rodzinnego na podstawie ustaw z 6 listopada 2008r. i 10 czerwca 2010 r. Analiza. Wykładnia. Komentarz”, Warszawa 2011.

Published
2012-12-31

Cited by

Tomkiewicz, M. (2012). The well-being of the family in light of the amended provisions of Polish law – theory and reality. Studia Warmińskie, 49, 271–286. https://doi.org/10.31648/sw.268

Małgorzata Tomkiewicz 
Katedra Prawa Kanonicznego, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, ul. Hozjusza 15, 11-041 Olsztyn