In the Service of the Church and Science: Philosophy of Culture was Her Passion – Halina Wistuba (1920–2013)

Barbara Rozen

Katedra Nauk o Rodzinie, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, ul. Hozjusza 15, 11-041 Olsztyn
https://orcid.org/0000-0001-6321-0492


Abstract

The article “In the service of the Church and science: philosophy of culture was her passion – Halina Wistuba (1920-2013)” is dedicated to a woman who in her writing activity was very involved in the process of change in Poland at the end of the 20th century. There was much to make up then, especially in upbringing and education. Halina Wistuba served with the gift she had and with the result of her intense intellectual work: as a speaker, lecturer and author of many publications in the field of philosophy of culture. Her philosophical and pedagogical erudition, keen mind and inquisitiveness in discovering the truth, as well as her great concern for the harmonious, integral development of young people, the love for the homeland and her personal deep faith put her at the forefront of people who, in their writing activities, rooted in the philosophy of culture, gave direction to the de-velopment of Catholic thought in the field of education of the young generation of Poles, who lived in the time of the great socio-political changes and the development of the democratic system in the country. Keywords

Keywords:

Halina Wistuba, philosophy of culture, family, upbringing, self-upbringing, catechesis, apostolate, laymen


Benedykt XVI, Radość wiary, Częstochowa 2012.   Google Scholar

Człowieczy czas. Myśli i słowa znaczące…, Poznań 1945.   Google Scholar

Dekret o apostolstwie świeckich Apostolicam actuositatem; Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et spes.   Google Scholar

Dobrowolski Z., Kultura w polskich czasopismach teologicznych w latach 1965-1981, Człowiek i Światopogląd 1983, nr 6, s. 138.   Google Scholar

Guzowski J. (red.), 50 lat służby Kościołowi. Warmińskie Wyższe Studium Katechetyczne, Olsztyn 1996 [nota biograficzna Haliny Wistuby].   Google Scholar

Jan Paweł II, Adhortacja apostolska o powołaniu i misji świeckich w Kościele i w świecie dwadzieścia lat po   Google Scholar

Soborze Watykańskim II Christifideles laici, Watykan 1988, nr 27.   Google Scholar

Jan Paweł II, Pamięć i tożsamość, Kraków 2005.   Google Scholar

Jan Paweł II, Wiara i kultura. Dokumenty, przemówienia, homilie, Rzym-Lublin 1988.   Google Scholar

Jaroszyński P., Filozofia kultury, w: A. Maryniarczyk i in. (red.), Powszechna encyklopedia filozofii, t. 3, Lublin 2002, s. 478-480.   Google Scholar

Konstytucja dogmatyczna o Kościele Lumen gentium.   Google Scholar

Majka J., Ocena dorobku naukowego i dydaktycznego dr hab. Haliny Wistuby po jej habilitacji [mps, Archiwum Instytutu Służebnic Ołtarza w Olsztynie].   Google Scholar

Paweł VI, Adhortacja apostolska o ewangelizacji w świecie współczesnym Ewangelii nuntiandi, 1975, Kielce 1990, 20.   Google Scholar

Rozen B., Działalność katechetyczna ks. Józefa Wojtukiewicza w latach 1937-1989, Olsztyn 1999.   Google Scholar

Wistuba H., Człowiek. Kultura. Znaki czasu, Olsztyn 1981.   Google Scholar

Wistuba H., Dzieje mojego życia. Spisane w latach 1990-1998, s. 2-3 [mps, archiwum Instytutu Służebnic Ołtarza w Olsztynie].   Google Scholar

Wistuba H., Moralne problemy techniki, Ateneum Kapłańskie 1973, nr 1, s. 113-124.   Google Scholar

Wistuba H., Rozwojowa organizacja Studium Katechetyczno-Wychowawczego w Instytucie Katolickim we Wrocławiu [mps, archiwum Instytutu Służebnic Ołtarza w Olsztynie].   Google Scholar

Wistuba H., Świat jest Boży i nasz, czyli jak korzystać z rozumnej wolności, Olsztyn 1992.   Google Scholar

Wistuba H., Technika w obliczu moralności, Życie i Myśl 2 (1977), s. 5-11.   Google Scholar

Wistuba H., Wiele przeminęło – lecz coś pozostało. Autobiografia, cz. I, II, Olsztyn 1998 [mps, archiwum Instytutu Służebnic Ołtarza w Olsztynie].   Google Scholar

Wistuba H., Wokół różnych aspektów inkulturacji katechezy, Seminare 6 (1983), s. 193-203.   Google Scholar

Wistuba H., Wspólnota parafialna, Olsztyn 1983.   Google Scholar


Published
2017-12-31

Cited by

Rozen, B. (2017). In the Service of the Church and Science: Philosophy of Culture was Her Passion – Halina Wistuba (1920–2013). Studia Warmińskie, 54, 21–42. https://doi.org/10.31648/sw.28

Barbara Rozen 
Katedra Nauk o Rodzinie, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, ul. Hozjusza 15, 11-041 Olsztyn
https://orcid.org/0000-0001-6321-0492