Vol. 54 (2017):
Philosophy

Ryszard Podgórski
59-67
opublikowany: 2017-12-31
Anzhela Boiko
69-78
opublikowany: 2017-12-31
Theology

Family Studies

Law

History

Olga Kyvliuk, Denys Svyrydenko
361-371
opublikowany: 2017-12-31
Serhii Terepyshchyi
373-383
opublikowany: 2017-12-31
Reviews