The Sources and Nature of Deliberative Democracy

Karol Jasiński

Katedra Prawa Kanonicznego i Filozofii, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, ul. Hozjusza 15, 11-041 Olsztyn
https://orcid.org/0000-0002-7695-499X


Abstract

The article relates to deliberative democracy and focuses on identifying its origins, nature, and indicating its positive and problematic aspects. The article has three parts. In the first part the author indicates the historical origins of deliberative democracy (republicanism, utilitarianism, pragmatism, philosophy of J. Rawls and J. Habermas). The second part contains a discussion of the main assumptions and ideas of deliberative democracy (deliberation, participation, dialogue, persuasion, argumentation, agreement, change of views). The third part presents the good features (formation of political culture, developing the skills of argumentation, importance of education, formation of public opinion, participation of citizens) and some problems of deliberative democracy (proceduralism, axiological neutrality, lack of good reasons, lack of universal agreement, utopianism).


Keywords:

democracy, society organization, debate, rationality, participation, morality


Abramowicz B., Koncepcja demokracji deliberatywnej jako odpowiedź na postulaty usprawnienia demokracji przedstawicielskiej, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 4 (2011), s. 216-221.   Google Scholar

Bachmann K., Konwent o przyszłości Europy. Demokracja deliberatywna jako metoda legitymizacji władzy w wielopłaszczyznowym systemie politycznym, Wrocław 2004.   Google Scholar

Bocheński J.M., Sto zabobonów. Krótki filozoficzny słownik zabobonów, Kraków 1994.   Google Scholar

Dryzek J.D., Deliberative Democracy and Beyond. Liberals, Critics, Contestation, Oxford 2000.   Google Scholar

Freeman S., Deliberative Democracy: A Sympathetic Comment, Philosophy and Public Affairs 4 (2009), s. 396-397.   Google Scholar

Gałkowski J., Demokracja ustrojem Zachodu?, Filozofuj! 5 (2015), s. 12-13.   Google Scholar

Giddens A., Poza lewicą i prawicą. Przyszłość polityki radykalnej, tłum. J. Serwański, Poznań 2001.   Google Scholar

Gutmann A., Thompson D., Why Deliberative Democracy?, Princeton 2004.   Google Scholar

Habermas J., Faktyczność i obowiązywanie. Teoria dyskursu wobec zagadnień prawa i demokratycznego państwa prawnego, przeł. A. Romaniuk, R. Marszałek, Warszawa 2005.   Google Scholar

Heywood A., Teoria polityki. Wprowadzenie, przeł. M. Jasiński, B. Maliszewska, D. Stasiak, Warszawa 2009.   Google Scholar

Juchacz P.W., Deliberacja-Demokracja-Partycypacja. Szkice z teorii demokracji ateńskiej i współczesnej, Poznań 2006.   Google Scholar

Krzynówek A., Rozum a porządek polityczny. Wokół sporu o demokrację deliberatywną, Kraków 2010.   Google Scholar

Macedo S., Cnoty liberalne, przeł. G. Łuczkiewicz, Kraków 1995.   Google Scholar

Macedo S., Demokracja stanowi wyraz szacunku dla podstawowej równości moralnej wszystkich obywateli, Filozofuj! 5 (2015), s. 22.   Google Scholar

Rawls J., The Law of Peoples with "The Idea of Public Reason Revisited", Cambridge-London 1999.   Google Scholar

Sadurski W., Liberałów nikt nie kocha. Eseje i publicystyka 1996-2002, Warszawa 2003.   Google Scholar

Smrokowska-Reichmann A., Problemy z dyskursem. Czytając Jürgena Habermasa, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Philosophica 25 (2012), s. 125-129.   Google Scholar

Sroka J., Deliberacja i rządzenie wielopasmowe. Teoria i praktyka, Wrocław 2009.   Google Scholar

Tocqueville A. de, O demokracji w Ameryce, przeł. M. Król, t. 1, Kraków 1996.   Google Scholar

Walzer M., Polityka i namiętność. O bardziej egalitarny liberalizm, przeł. H. Jankowska, Warszawa 2006.   Google Scholar

Węgrzecki J., Przyszłość demokracji deliberatywnej, Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne 22 (2009), s. 27.   Google Scholar

Żardecka-Nowak M., Demokracja deliberatywna jako remedium na ponowoczesny kryzys legitymizacji władzy, Teka Komisji Politologii i Stosunków Międzynarodowych Oddziału Lubelskiego PAN 3 (2008), s. 29.   Google Scholar


Published
2017-12-31

Cited by

Jasiński, K. (2017). The Sources and Nature of Deliberative Democracy. Studia Warmińskie, 54, 43–58. https://doi.org/10.31648/sw.29

Karol Jasiński 
Katedra Prawa Kanonicznego i Filozofii, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, ul. Hozjusza 15, 11-041 Olsztyn
https://orcid.org/0000-0002-7695-499X