Internal Regulations of International Companies Operating in Poland and Traditional Family Model

Małgorzata Chojara-Sobiecka

Katedra Prawa Rodzinnego, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, ul. Kanonicza 9/301, 31-002 Kraków
https://orcid.org/0000-0003-2498-6735

Piotr Kroczek

Katedra Prawa Rodzinnego, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, ul. Kanonicza 9/301, 31-002 Kraków
https://orcid.org/0000-0002-6872-2953


Abstract

Most of the big companies have the internal regulations about human resources management. The bylaws in question are usually created in the reality of a particular legal system. When a company expands abroad, it starts operating in a different legal system than its own. As a result, the bylaws are not always compatible neither with laws nor the legal culture of the state of a new market. The paper touches upon the problem of the cohesion of internal regulations of some of the international companies operating in Poland with the traditional family model established in Polish law analyzing three areas such as: supporting parenting, family business, and preference for non-heterosexual persons. The conclusions are that some of the internal regulations are not coherent with Polish law, and some of the bylaws regarding, e.g., daycare or flexible working hours, can be adapted to Polish legal system. It (unclear what “it” is referring to) would benefit traditional model of the family. The paper contains also the excursus about some legislative phenomenon regarding the reception of state law regulations issues by private companies and postulates that the Polish legislator shall be open to new ideas in this matter and search for the well-tried regulations.


Keywords:

international company, Polish law, family model, bylaw, enacting law


CISCO, Accelerating Global Problem Solving. Corporate Social Responsibility 2016 Report, http://www.cisco.com/c/dam/assets/csr/pdf/CSR-Report-2016.pdf (1.05.2017).

http://assets.hrc.org//files/assets/resources/CEI-2017-FinalReport.pdf?_ga=2.182717926.1741386353.1493903973-1861063398.1493903476 (4.05.2017).
https://www.accenture.com/us-en/company-lesbian-gay-bisexual-transgender (4.05.2017).

http://biznes.interia.pl/finanse-osobiste/news/od-sierpnia-trudniej-o-500-zl-na-dziecko-gminy-sprawdza,2522164,4141 (1.05.2017).

http://corporate.walmart.com/2016grr/creating-economic-opportunity/growing-suppliers-local-manufacturing-and-small-business (4.05.2017).

http://www.industryweek.com/procurement/small-firms-are-better-partners-holding-companies (4.05.2017).

https://www.out-law.com/en/articles/2014/february/opportunities-for-smes-and-apprentices-among-social-benefits-of-bombardiers-winning-crossrail-bid/ (1.05.2017) lub http://blog.bravosolution.com/uk/procurement-savings-targets-vs-diversity-and-sme-spend/ (4.05.2017).

https://www.parp.gov.pl/images/PARP_publications/pdf/2016_raport_msp_pl_clik.pdf (1.06.2017).

Ignatowicz J., Prawo rodzinne, zaktualizował i uzupełnił M. Nazar, Warszawa 2000.

Jędrejek G., Egzekucja przez zarząd przymusowy przedsiębiorstw rodzinnych, Warszawa 2006.

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz.U. Nr 78, poz. 483 z późn. zm. i sprostowaniem.

Kowalewska A. (red.), Firmy rodzinne w polskiej gospodarce – szanse i wyzwania, Warszawa, 2009.

Kowalewska A., Firmy rodzinne w polskiej gospodarce – szanse i wyzwania, Warszawa 2009.

Piecuch T., Funkcjonowanie przedsiębiorstw rodzinnych w Polsce na przykładzie firmy A. Baran sp. z o.o. sp. k., Acta Universitatis Nicolai Copernici 42 (2015), nr 1, s. 161–179.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Firmy rodzinne w Polsce. 2014,
https://www.parp.gov.pl/images/PARP_publications/pdf/2015_panel_firmy_rodzinne_2014.pdf, s. 6 (2.06.2017).

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. w sprawie udzielania pomocy mikro przedsiębiorcom, małym i średnim przedsiębiorcom na usługi doradcze oraz udział w targach w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020, Dz.U. poz. 1417.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach celu tematycznego 3 w zakresie wzmacniania konkurencyjności mikro przedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020, Dz.U. poz. 1377.

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie udzielania pomocy na dostęp mikro przedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców do finansowania w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020, Dz.U. poz. 2220.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1287/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiające program na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (COSME) (2014-2020) i uchylające decyzję nr 1639/2006/WE, Dz.U. L 347 z 20.12.2013.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych, tekst jedn. Dz.U. z 2015 r., poz. 465.

Sejm VII kadencji, Projekt ustawy o umowie związku partnerskiego, Druk nr 825.

Sejm VIII kadencji, Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy, Druk nr 1498.

Senat IV kadencji, Projekt ustawy o rejestrowanych związkach między osobami tej samej płci, Druk nr 3664. Sejm VI kadencji, Projekt ustawy o umowie związku partnerskiego, Druk nr 4418.

Sobański R., Europa obojga praw, Katowice 2006.

Sójka-Zielińska K., Historia prawa, Warszawa 2005.

Tomaszewska M., Art. 22(1), w: Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2016.

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (wersja skonsolidowana, Dz. Urz. UE C 202 z 7.06.2016.

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Dz.Urz. UE C 202 z 7.06.2016.

Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o timeshare, Dz.U. Nr 230, poz. 1370.

Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej, tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 1345 z późn. zm.

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 459 z późn. zm.

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 1666 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 922.

Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Dz.U. z 2017 r., poz. 682.

Wiśniewski T., Art. 709(1) k.c., w: J. Gudowski (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. Tom IV. Zobowiązania. Część szczegółowa, Warszawa 2017, teza 1.

Wołodkiewicz-Donimirski Z., Małe i średnie przedsiębiorstwa w polskim ustawodawstwie, Warszawa 2001.

Wyrok NSA z dnia 6 września 2011 r., I OSK 1476/10, LEX nr 965912.

Wyrok SN z dnia 5 sierpnia 2008 r., I PK 37/08, OSP 2011, z. 2, poz. 20.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 240/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 4 marca 2015 r., Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/zapoznaj-sie-z-prawem-i-dokumentami/regionalny-program-operacyjny-2014-2020/2015/03/RPO_WM_2014-2020.pdf (12.05.2017).

Published
2017-12-31

Cited by

Chojara-Sobiecka, M., & Kroczek, P. (2017). Internal Regulations of International Companies Operating in Poland and Traditional Family Model. Studia Warmińskie, 54, 233–247. https://doi.org/10.31648/sw.69

Małgorzata Chojara-Sobiecka 
Katedra Prawa Rodzinnego, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, ul. Kanonicza 9/301, 31-002 Kraków
https://orcid.org/0000-0003-2498-6735
Piotr Kroczek 
Katedra Prawa Rodzinnego, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, ul. Kanonicza 9/301, 31-002 Kraków
https://orcid.org/0000-0002-6872-2953