Reception of Document “Christian Teaching and Education in the Parish if I (XIV) Synod of the Archdiocese of Warmia” among Teachers of Religion

Adam Bielinowicz

Katedra Nauk o Rodzinie, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, ul. Hozjusza 15, 11-041 Olsztyn
https://orcid.org/0000-0002-4704-7864


Abstract

The fifth anniversary of the completion of the work of the Synod and the appearance of Synod's documents is a good occasion for a profound reflection on the knowledge of indications and for reminding of its most important objectives. During the Synod a lively discussion took place, among other things, on the catechesis and adapting it to the changing situation of the Warmia and universal church, as it was reflected in the documents of the Synod. A period of five years seems long enough to assess the state of knowledge of the document and the implementation of its directions. Therefore, it becomes also a useful opportunity to check the reception of this document among religious teachers employed in the Archdiocese of Warmia.


Keywords:

synod, Roman Catholic Archdiocese of Warmia, teaching of religion, catechesis


Ankiety katechetyczne z lat 2011-2016, Archiwum Wydziału Nauki Katolickiej Kurii Archidiecezji Warmińskiej w Olsztynie, Teczka: Ankiety katechetyczne.

Bielinowicz A., Notatka pisemna z rozmowy z przewodniczącym Komisji Wychowania i Nauczania ks. Wiesławem Więckiem, Archiwum Wydziału Nauki Katolickiej, Teczka: I Synod Archidiecezji Warmińskiej.

Bielinowicz A., Świat bez niej jest niezrozumiały, Gość Niedzielny – Posłaniec Warmiński 2016, nr 36, s. III.

Dudziak J., Synod diecezjalny, jego struktura i rola w Kościele partykularnym (Refleksja kanonistyczno-pastoralna), Colloquium Salutis. Wrocławskie Studia Teologiczne 16 (1984), s. 47-80.

Dullak K., I(XIV) Synod Archidiecezji Warmińskiej (2006–2012). Misja Kościoła Warmińskiego w dziele Nowej Ewangelizacji, Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie 2013, 20, s. 33-47.

http://archwarmia.pl/archidiecezja/pierwszy-synod-archidiecezji/sklad-osobowy-komisji-synodalnych/ (27.02.2017.)

Kodeks Prawa Kanonicznego, Poznań 1984.

Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski, Program nauczania religii rzymskokatolickiej w przedszkolach i szkołach, Kraków 2010.

Kongregacja ds. Duchowieństwa, Dyrektorium ogólne o katechizacji, Poznań 1998.

Nowak W., Rabczyński P., Świto L. (red.), I(XIV) Synod Archidiecezji Warmińskiej (2006-2012). Misja Kościoła Warmińskiego w dziele Nowej Ewangelizacji, Olsztyn 2012.

Rozkrut T., Synod diecezjalny w Kościele, Tarnów 2002.

Sitarz M., Synod diecezjalny w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 roku. Zarys problematyki, Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich 27 (2014), s. 91-106.

Sztafrowski E., Instytucja synodu diecezjalnego przed Soborem Watykańskim II, Prawo Kanoniczne 31 (1988), nr 3-4, s. 21-33.

Wójcik W., Ze studiów nad synodami polskimi, Lublin 1982.

Published
2017-12-31

Cited by

Bielinowicz, A. (2017). Reception of Document “Christian Teaching and Education in the Parish if I (XIV) Synod of the Archdiocese of Warmia” among Teachers of Religion. Studia Warmińskie, 54, 169–183. https://doi.org/10.31648/sw.65

Adam Bielinowicz 
Katedra Nauk o Rodzinie, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, ul. Hozjusza 15, 11-041 Olsztyn
https://orcid.org/0000-0002-4704-7864