Education in the Field of Family Studies in the Context of Contemporary Polish Social Policy

Anna Zellma

Katedra Teologii Pastoralnej i Katechetyki, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, ul. Hozjusza 15, 11-041 Olsztyn
https://orcid.org/0000-0002-3612-3454


Abstract

Taking into consideration the major activities of the state and non-governmental bodies in the area of social policy, the paper focuses on the question of to what extent the educational offer in the field of family studies conducted in public higher education institutions is related to current needs, problems and social issues. An analysis and evaluation of education in the field of family studies in correlation with contemporary social policy in Poland was carried out. It was observed that the learning objectives assumed in the curriculum in the areas of knowledge, skills and social competence as regards the field of family studies are not always directly related to the specific specialisation. This may lead to only apparent acquisition by the students of family studies of proper professional qualifications required in the labour market (e.g. as a family assistant, a mediator in family matters, caretaker of the elderly, a childcare professional, a coordinator of foster family care). Consequently, it seems justified to change the offer of education in the field of family studies from a general academic profile to a practical one, with close cooperation between academic teachers and employers. A significant challenge that deserves particular attention is a dual (alternating) mode of studies. This would allow the students in the field of family studies to obtain higher qualifications in a specific profession and prepare them for the competitive labour market.


Keywords:

education, family studies, pedagogy, social policy, studies


Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, http://www.niepelnosprawni.gov.pl/ (1.02.2017).

Chłoń-Domińczak A., Góra M., Polityka społeczna – podstawowe cele, funkcje, zasady, https://www.e-sgh.pl/niezbednik/plik.php?id=27285092&pid=2335 (20.01.2017).
http://www.mpolska24.pl/wiadomosc/2652020/rodzi-sie-wiecej-dzieci-ale-sytuacja-demograficzna-wciaz-jest-trudna (1.02.2017).

Duda M. (red.), Rodzina wobec zagrożeń, Kraków 2008.

Firlit-Fresnak G., Szylko-Skoczny M., Polityka społeczna: podręcznik akademicki, Warszawa 2009.

Głąbicka K., Polityka społeczna, w: A. Kosztowniak, M. Sobol (red.), Współczesna polityka gospodarcza, Warszawa 2016, s. 343-362.

Grewiński M., Wielosektorowa polityka społeczna: o przeobrażeniach państwa opiekuńczego, Warszawa 2009.

http://wt.uni.opole.pl/informacje-ogolne-nor/ (1.02.2017).

http://wt.uni.opole.pl/plan-studiow-nor/ (1.02.2017).

http://wt.uni.opole.pl/wp-content/uploads/2016/04/Instrukcja-organizacji-i-przebiegu-praktyk-studenckich-studia-stacjonarne-NOR-I-stopnia.pdf (1.02.2017).

http://www.kul.pl/nauki-o-rodzinie,16779.html (1.02.2017).

http://www.kul.pl/program-studiow,15199.html (1.02.2017).

http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/swiadczenia-rodzinne/ (1.02.2017).

http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/opieka-zastepcza-nad-dzieckiem/rodzinna-piecza-zastepcza---poradnik-praktyczny/ (1.02.2017).

http://www.nauka.gov.pl/praktyki/ (3.02.2017);

http://www.ncbr.gov.pl/aktualnosci/art,4891,studiujesz-praktykuj-ncbr-inwestuje-w-programy-stazowe.html (3.02.2017).

http://www.teologia.umk.pl/dokumenty/Program%20studiow%20I%20st.pdf (1.02.2017).

http://www.uwm.edu.pl/wt/kandydaci/oferta-ksztalcenia-201718 (1.02.2017). http://www.uwm.edu.pl/wt/ksztalcenie/praktyki (1.02.2017).

http://www.wsr.uksw.edu.pl/ (1.02.2017).

http://www.wt.usz.edu.pl/attachments/article/802/nor%202.pdf (1.02.2017).

http://www.wtl.new.us.edu.pl/news.php (1.02.2017).

http://www.wtl.new.us.edu.pl/page.php?55 (1.02.2017).

J. Mazur (red.), Polityka społeczna wobec „rzeczy nowych”: 25-lecie encykliki Centesimus annus św. Jana Pawła II, Kraków 2016.

Kubiak M. (red.), Polityka społeczna wobec wyzwań i zmian zachodzących we współczesnym świecie, Gdańsk-Radom 2014.

Majdański K., Nauki o rodzinie w służbie ewangelizacji, Warszawa 1995.

Mazan A., Nauka w służbie rodziny, Studia nad Rodziną 3 (1999), nr 1, s. 133-142.

Mazan T., Przedmiot formalny nauk o rodzinie w ujęciu interdyscyplinarnym, Studia nad Rodziną 16 (2012), nr 1-2, s. 87-107.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5538,8242,asystenci-rodziny-to-wazne-wsparcie.html (1.02.2017).

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, https://www.mpips.gov.pl/ (1.02.2017).

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Pomoc społeczna, https://www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/ (20.01.2017).

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, Dz.U. 2016, poz. 1846.

Orczyk J., Polityka społeczna: uwarunkowania i cele, Poznań 2012.

Polska Bibliografia Naukowa, https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/ (10.01.2017).

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych. Załącznik do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 r., Dz.U. 2011, nr 179, poz. 1065.

Rychlicka-Maraszek K., Polityka społeczna, w: T. Pilch (red.), Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, t. 4, Warszawa 2005, s. 539.

Skinder M., Polityka społeczna: wybrane aspekty, Bydgoszcz 2009.

Studia na kierunku nauki o rodzinie, http://www.studia.net/nauki-o-rodzinie (10.01.2017).

Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. 2014, poz. 1198.

Published
2017-12-31

Cited by

Zellma, A. (2017). Education in the Field of Family Studies in the Context of Contemporary Polish Social Policy. Studia Warmińskie, 54, 219–231. https://doi.org/10.31648/sw.68

Anna Zellma 
Katedra Teologii Pastoralnej i Katechetyki, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, ul. Hozjusza 15, 11-041 Olsztyn
https://orcid.org/0000-0002-3612-3454