The Deaneries Conferences in Canonical and Pastoral Terms

Jerzy Adamczyk

Wyższe Seminarium Duchowne w Radomiu, ul. Młyńska 23/25, 26-600 Radom
https://orcid.org/0000-0003-1415-7378


Abstract

The aim of this article is to introduce the deaneries conferences in canonical and pastoral terms. In the first part the history of the deaneries conferences is presented. The second part introduces forms of convocation of the deaneries conferences, while the third part is dedicated to the people obliged to take part in the deaneries conferences. The last part explain problematic aspects and course of the deaneries conferences.


Keywords:

vicar forane, formation, vicariate forane, deanery conference, clerics


Acta Ecclesiae Mediolanensis a Carolo cardinali S. Praxedis archiepiscopo condita, Federici card. Borromaei archiepiscopi mediolani iussu undique diligentius collecta, ex Officina Typographica quon. Pacifici Pontij impressoris archiepiscopalis, Mediolani MDXCIX, pars I, De vicariis foraneis constituendis.

Acta et decreta Sacrorum Conciliorum Recentiorum Collectio Lacensis, tomus primus, Sumptibus Herder, Friburgi Brisgoviae 1870, col. 435.

Arcidiocesi di Amalfi-Cava de’ Tirreni, Statuto dei vicari foranei, www.diocesiamalficava.it, art. 13 (15.11.2015).

Arcybiskup Metropolita Częstochowski, Statut księży dziekanów Archidiecezji Częstochowskiej, http://kuriaczestochowa.pl/wp-content/uploads/2013/02/14.pdf, nr 18.10, 18.14 (15.11.2015).

Benedictus XIV, De Synodo Dioecesana, Libri tredecim, tomus primus. Ex Typographia Sacrae Congregationis de Propaganda Fide, Romae 1806, liber I, cap. 2.

Bistum Mainz, Statut für die Dekanate, www.bistummainz.de (21.01.2016), § 6, nr 1.

Bistum Passau, Statut ist der Dekan, www.bistum-passau.de/bistum/dekanate-pfarreien/dekanate/dekane-prodekane (21.01.2016).

Chodyński Z., Kongregacje dekanalne, w: M. Nowodworski (red.), Encyklopedja kościelna, t. 10, Warszawa 1877, s. 623-635.

Choi In-Gag P., Vicario episcopale e vicario foraneo, Roma 2003.

Codex Iuris Canonici, Pii X Pontificis Maximi iussu digestus, Benedicti, Papae XV auctoritate promulgatus, Typis Polyglottis Vaticanis Romae 1951.

Concilium Londoniense, Anno Domini MCCXLII celebratum, w: Acta Conciliorum et Epistolae Decretales, ac Constitutiones Summarum Pontificum, t. VII, Typographia Regia, Parisiis MDCCXIV, col. 1655-1668.

Concilium Londoniense, De officio archidiaconorum, w: J. D. Mansi (ed.), Sacrorum Conciliorum nova amplissima collectio, vol. XXIII, apud Antonium Zatta, Venetiis 1779, can. XX, col. 457-458.

Concilium Trevirense Provinciale celebratum Anno Christii MCCXXVII, can. VIII, w: J. D. Mansi (ed.), Sacrorum Conciliorum nova amplissima collectio, vol. XXIII, apud Antonium Zatta, Venetiis 1779, col. 31.

Constitutiones Walteri de Kirkham Episcopi Dunelmensis, w: J. D. Mansi (ed.), Sacrorum Conciliorum nova amplissima collectio, vol. XXIII, apud Antonium Zatta, Venetiis 1779, col. 898-899.

Dekanalna konferencja, w: R. Łukaszyk (red.), Encyklopedia katolicka, t. 3, Lublin 1995, k. 1112.

Diocesi di Concordia-Pordenone, Statuti degli organi di partecipazione diocesani, nr 8, Pordenone 2006.

Diocesi di Nicosia Diecezja Nikosia, Statuto dei vicari foranei, www.webdiocesi.chiesacattolica.it, art. 13 (15.11.2015).

Estatutos de los arciprestazgos de la Archidiócesis de Madrid (16 julio 1997) http://lavozdelcardenal.archimadrid.com/1997/07/16/estatutos-de-los-arciprestazgos-de-la-archidiocesis-de madrid, art. 1 B, b (20.11.2015).

Estatutos de los Arciprestazgos de la Diócesis de Asidonia - Jerez (23 Septiembre 2001), Boletín Oficial del Obispado de Asidonia, Separata nr 2, del Boletín Oficial del Obispado de Asidonia-Jerez, Respecto al Equipo Sacerdotal, nr 5, Jerez 2001.

Estatutos del Arciprestazgo de la Diócesis de Cartagena, www.diocesisdecartagena.org, art. 12, nr 6 (20.11.2015).

Góralski W., Analiza źródłowa statutów pierwszego synodu prowincjonalnego kard. Karola Boromeusza (1565 r.), Studia Płockie 16-17 (1988-1989), s. 154.

Góralski W., Kongregacje dekanalne w ustawodawstwie kard. Karola Boromeusza, Prawo Kanoniczne 34 (1991), nr 3-4, s. 165.

Gręźlikowski J., Kongregacje dekanalne na tle zadań i obowiązków dziekanów w ustawodawstwie synodalnych diecezji włocławskiej w okresie potrydenckim, Prawo Kanoniczne 45 (2002), nr 3-4, s. 197.

Hincmari Rhemensis, Capitula anno XII episcopatus superaddita, cap. I, w: J. P. Migne (ed.), Patrologia Latina, t. CXXV, tomus priori, apud J. P. Migne editirem, Parisiis 1852, col. 793.

Hincmari Rhemensis, Capitula presbyteris data, cap. XV, w: J. P. Migne (ed.), Patrologia Latina, vol. CXXV, tomus priori, apud J. P. Migne editirem, Parisiis 1852.

I Synod Diecezji Legnickiej (2007-2012), Statut dziekana, wicedziekana i dekanalnego ojca duchownego w Diecezji Legnickiej, t. 1, Legnica 2012.

II Synod Diecezji Lubelskiej 1977-1985, st. 345, Lublin 1988.

IV Synod Archidiecezji Warszawskiej, Warszawa 2003, st. 35 § 1.

IV Synod Diecezji Tarnowskiej. Ad imaginem ecclesiae universalis, st. 401 § 1, Tarnów 1990.

Jan Paweł II, Adhortacja apostolska Pastores dabo vobis (25 marca 1992), nr 70, L’Osservatore Romano (wydanie polskie) 24 (2004), nr 1, s. 4-48.

Kodeks Prawa Kanonicznego, przekład polski zatwierdzony przez Konferencję Episkopatu, Poznań 1984.

Kongregacja Biskupów, Instrukcja Ecclesiae imago na temat pasterskiej posługi biskupów (22 lutego 1973), nr 186, w: E. Sztafrowski (red.), Posoborowe Prawodawstwo Kościelne, t. 6, z. 1, Warszawa 1975, nr 10370-11035.

Kongregacja do spraw Biskupów, Dyrektorium o pasterskiej posłudze biskupów Apostolorum successores (22 lutego 2004), nr 217, Kielce 2005.

Landon E., A Manual of Councils of the Holy Catholic Church, Editor Aeterna Press, London 2015.

Montini G., I Vicari foranei, Quaderni di diritto ecclesiale 4 (1991), z. 3, s. 387.

Padacz W., Prawa i obowiązki dziekanów w polskim ustawodawstwie synodalnym, Ateneum Kapłańskie 23 (1937), s. 280-293, 385-393.

Pawluk T., Konferencje dekanalne w kanonicznym prawie powszechnym i warmińskim, Studia Warmińskie 3 (1966), s. 79-93.

Pierwszy Synod Diecezji Kaliskiej 2007-2009. Prawo diecezjalne Kościoła Kaliskiego, Kalisz 2009, st. 18.

Pierwszy Synod Diecezji Opolskiej (2002-2005). Statuty i aneksy, st. 222, Opole 2005.

Przybyłko M., Urząd dziekana w rozwoju historycznym, Prawo Kanoniczne 5 (1962), nr 1-2, s. 101.

Riculfus Suessionensis, Constitutio Riculfi, Acta Conciliorum et Epistolae Decretales, ac Constitutiones Summarum Pontificum, t. VI, pars 1, Typographia Regia, Parisiis, MDCCXIV, st. XX, col. 420.

Sinodo 47° della Chiesa ambrosiana, Milano 1995, st. 163 § 3.

Sobór Watykański II, Dekret o posłudze i życiu prezbiterów Presbyterorum ordinis, (7 grudnia), nr 19, w: Sobór Watykański II. Konstytucje, dekrety, deklaracje. Tekst polski. Nowe tłumaczenie, Poznań 2002, s. 478-508.

Statut Księży Dziekanów Archidiecezji Lubelskiej (2 grudnia 2000), nr 18.10 i 18.15, Wiadomości Archidiecezji Lubelskiej 74 (2000), nr 4, s. 718.

Statuty dziekańskie (22 października 1981), nr 5, Kielecki Przegląd Diecezjalny 57 (1981), nr 6, s. 262.

Synod Archidiecezji Przemyskiej 1995-2000. Statuty i aneksy, Instrukcja o sprawowaniu urzędu dziekana, nr 10, Przemyśl 2000.

Sztafrowski E., Ponadparafialni współpracownicy biskupa diecezjalnego, Prawo Kanoniczne 35 (1992), nr 3-4, s. 46.

Uchwały Pierwszego Synodu Diecezji Toruńskiej. Prawo partykularne Kościoła Toruńskiego, Toruń 2011, st. 164.

Urso P., I vicari foranei, w: A. Longhitano (red.), La parrocchia e le sue strutture, Bologna 1987, s. 170.

Wyczawski H., Kongregacje dekanalne w archidiecezji warszawskiej przed stu laty, Prawo Kanoniczne 11 (1968), nr 3-4, s. 37-56.

Wysocki S., O kongregacjach dziekanalnych w dawnej Polsce, Lwów 1906.

Published
2017-12-31

Cited by

Adamczyk, J. (2017). The Deaneries Conferences in Canonical and Pastoral Terms. Studia Warmińskie, 54, 249–264. https://doi.org/10.31648/sw.70

Jerzy Adamczyk 
Wyższe Seminarium Duchowne w Radomiu, ul. Młyńska 23/25, 26-600 Radom
https://orcid.org/0000-0003-1415-7378