The Concept of Peace in Contemporary Documents of the Magisterium Ecclesiae

Bogusław Kochaniewicz

Zakład Teologii Fundamentalnej i Ekumenizmu, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieżowa 2/4, 61-111 Poznań


Abstract

The article deals with the notion of peace in contemporary documents of the Magisterium Ecclesiae. The analysis shows a significant development of theological reflection on the subject. John XXIII didn’t limit the Christian definition of peace to a lack of armed conflicts, but issues it from the mystery of creation. Paul VI ascribed the foundations of peace to social order (common good). John Paul II draws attention to the mystery of man (human heart as the place of peace) and presents peace as God’s gift. Benedict XVI underscores contemporary threats to peace in the world (poverty, ecologic crisis, religious freedom) and indicates ways of resolving those problems. The presented panorama of statements reveals a deepening of reflection on the subject of peace: from peace as God’s gift to peace as a task for which man is responsible; from a static definition of peace to its dynamic one. The very important task have the international institutions, too. They should resolve problems that prevent many people from fully enjoying peace.


Keywords:

peace, documents, Magisterium Ecclesiae, society, human rights, responsability


„Katechizm Kościoła Katolickiego”, Poznań 1994.

Benedykt XVI, „Orędzie na Światowy Dzień Pokoju: Osoba ludzka sercem pokoju, 1 I 2007”, OsRomPol 290 (2) (2007).

Benedykt XVI, „Orędzie na Światowy Dzień Pokoju: Pokój w prawdzie, 1 I 2006”, OsRomPol 280 (2) (2006).

Benedykt XVI, „Orędzie na Światowy Dzień Pokoju: Wolność religijna drogą do pokoju”, OsRomPol 329 (1) (2011).

Benedykt XVI, „Orędzie na Światowy Dzień Pokoju: Zwalczanie ubóstwa drogą do pokoju”, OsRomPol 309 (3) (2009).

Benedykt XVI, „Przemówienie podczas spotkania ze zwierzchnikami religijnymi Galilei. >>Pokój jest darem Boga i dziełem człowieka<<”, OsRomPol 315 (7-8) (2009).

Benedykt XVI, „Przemówienie w kościele parafialnym w Rhemes-Saint-Georges”, OsRomPol 286 (9-10) (2006).

Jan Paweł II, „Orędzie na Światowy Dzień Pokoju: Pokój – dar Boga powierzony ludziom”, OsRomPol 24 (12) (1981).

Jan Paweł II, „Orędzie na Światowy Dzień Pokoju: Pokój rodzi się z nowego serca”, OsRomPol 46 (10) (1983).

Jan Paweł II, „Przemówienie do zgromadzenia ogólnego ONZ, Nowy Jork, 2 X 1979”, w: „Przemówienia i homilie Ojca Świętego Jana Pawła II”, Kraków 1997.

Jan XXIII, „Encyklika >>Pacem in terris<<”, Znak 332-334 (1982).

Lewandowski J., „Problematyka pokoju w nauczaniu Jana Pawła II”, Teologia i człowiek 5 (2005).

Majka J., „Koncepcja pokoju chrześcijańskiego w świetle encykliki >>Pacem in terris<<”, Colloquium Salutis 5 (1973).

Paweł VI, „Encyklika >>Ecclesiam suam<<”, http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/pawel_vi/encykliki/ecclesiam_suam_06081964.html#r0 (23..06.2011).

Paweł VI, „Encyklika >>Populorum progressio<<”, Znak 332-334 (1982).

Paweł VI, „List apostolski >>Octogesima adveniens<<”, Znak 332-334 (1982).

Paweł VI, „Przemówienie na forum ONZ”, Acta Apostolicae Saedis 65 (1973).

Sobór Watykański II, „Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym >>Gaudium et spes<<”, Znak 332-334 (1982).

Żytowiecki J., „Błogosławieni pokój czyniący. Pokój w nauczaniu Jana Pawła II”, Wrocław 2002.

Published
2011-12-31

Cited by

Kochaniewicz, B. (2011). The Concept of Peace in Contemporary Documents of the Magisterium Ecclesiae. Studia Warmińskie, 48, 149–162. https://doi.org/10.31648/sw.292

Bogusław Kochaniewicz 
Zakład Teologii Fundamentalnej i Ekumenizmu, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieżowa 2/4, 61-111 Poznań