The Scope of Freedom of Conscience and Religion

Anna Korzeniewska-Lasota

Katedra Teorii i Filozofii Prawa i Państwa, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, ul. Warszawska 98, 10-702 Olsztyn


Abstract

On the basis of the Polish law and court rulings, the author tries to establish in an individual aspect a normative content of individual freedom of conscience and religion (its scope). In her discussion she refers primarily to the rulings of the Constitutional Court and the European Court of Human Rights, which complement the normatively defined sphere of liberty in question.


Keywords:

freedom, freedom of conscience, religious freedom, scope of liberty, the limits of freedom


„Konstytucja RP z 2 kwietnia 1997 r.”

Borecki P., „Dylematy konstytucyjności prawnych zasad nauczania religii i etyki w szkole”, Państwo i Prawo 7 (2008).

Borecki P., „Położenie prawne wyznawców islamu w Polsce”, Państwo i Prawo 1 (2008).

Borecki P., „Status prawny osób bezwyznaniowych w Polsce”, Państwo i Prawo 4 (2007).

Borecki P., Pietrzak M., „Bezstronność światopoglądowa władz publicznych a Trybunał Konstytucyjny”, Państwo i Prawo 5 (2010).

Brzozowski W., „Konstytucyjna zasada dobra wspólnego”, Państwo i Prawo 11 (2006).

Falski J., „Państwo laickie wobec problemu prezentowania symboli religijnych”, Państwo i Prawo 6 (2006).

Grześkowiak A., „Aksjologia projektu Konstytucji RP”, w: J. Krukowski (red.), „Ocena projektu Konstytucji RP Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego”, Lublin 1996.

Janyga W., „Wolność sumienia i wyznania wobec wyzwań pluralizmu religijnego (Na tle wyroku Federalnego Sądu Konstytucyjnego Niemiec z 24 IX 2003 r.)”, Państwo i Prawo 10 (2004).

Krukowski J., „Państwo a Kościoły i Związki Wyznaniowe w projekcie Konstytucji RP”, w: J. Krukowski (red.), „Ocena projektu Konstytucji RP, Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego”, Lublin 1996.

Krukowski J., „Polskie prawo wyznaniowe”, Warszawa 2005.

Mezglewski A., Misztal H., Stanisz P., „Prawo wyznaniowe”, Warszawa 2006.

Piechowiak M., „Klauzula limitacyjna a nienaruszalność praw i godności”, Przegląd Sejmowy 2 (2009).

Pietrzak M., „Prawo wyznaniowe”, Warszawa 2005.

Sarkowicz R., „Poziomowa interpretacja tekstu prawnego”, Kraków 1995.

Sarkowicz R., Stelmach J., „Teoria prawa”, Kraków 1996.

Sarnecki P., „Komentarz do artykułu 53”, w: L. Garlicki (red. nauk.), „Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz”, Warszawa 2003.

Skrzydło W., „Konstytucja Rzeczypospolitej. Komentarz”, Kraków 2002.

Szmulik B., „Wybrane aspekty ochrony rodziny w świetle uregulowań Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 roku”, w: B. Kałdona (red.), „Pomoc rodzinie dysfunkcyjnej”, Sandomierz-Stalowa Wola 2006.

Szymanek J., „Konstytucyjna regulacja stosunków Państwo-Kościół (ujęcie komparatystyczne)”, Państwo i Prawo 4 (2000).

Tuleja P., „Stosowanie konstytucji RP w świetle zasady jej nadrzędności (wybrane problemy)”, Zakamycze 2003.

Zieliński T.J., „Klauzule prawnowyznaniowe jednolitego projektu Konstytucji RP (Uwagi de lege fundamentale ferenda)”, Państwo i Prawo 2 (1997).

Published
2011-12-31

Cited by

Korzeniewska-Lasota, A. (2011). The Scope of Freedom of Conscience and Religion. Studia Warmińskie, 48, 211–226. https://doi.org/10.31648/sw.296

Anna Korzeniewska-Lasota 
Katedra Teorii i Filozofii Prawa i Państwa, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, ul. Warszawska 98, 10-702 Olsztyn