The Family as a Foundation of Security Based on an Analysis of the Results of Own Studies

Ilona Urych

Katedra Edukacji dla Bezpieczeństwa, Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie, al. gen. A. Chruściela „Montera” 103, 00-910 Warszawa
https://orcid.org/0000-0003-4868-9460


Abstract

The article presents the results of empirical research, which concerned the opinion of students of the Faculty of the National Security Department of the National Defense Academy on the sense of security in the modern family. The research method that was a survey, the research technique was a questionnaire and the research tool – author's original questionnaire. The study was conducted among 190 students of the third year WBN AON in 2016. It was a random selection of students. On the basis of her research, the author formulated the following conclusion: in the modern family, the most important function ensuring a sense of security for family members is the material-economic function, care and protection, cultural, socialization, educational and religious functions.


Keywords:

family, security, threat, students, education


Marzec Paweł, 2015, Więzi rodzinne źródłem bezpieczeństwa dziecka, w: Rodzina w lokalnych i globalnych kontekstach bezpieczeństwa, I. Urych, C. Smuniewski (red.), Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej, Warszawa, s. 257.

Pokruszyński Witold, 2010, Teoretyczne aspekty bezpieczeństwa. Podręcznik akademicki, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi, Józefów.

Rembowski Józef 1986, Rodzina w świetle psychologii, Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa.

Smuniewski Cezary, 2015, W poszukiwaniu sposobów na tworzenie bezpieczeństwa, w: Rodzina w lokalnych i globalnych kontekstach bezpieczeństwa, I. Urych, C. Smuniewski (red.), Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej, Warszawa, s. 20, 35.

Szacka Barbara, 2008, Wprowadzenie do socjologii, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2008.

Szczepański Jan, 1972, Elementarne pojęcia socjologii, Wydawnictwo PWN, Warszawa.

Szlendarek Tomasz, 2012, Socjologia rodziny. Ewolucja, historia, zróżnicowanie, Wydawnictwo PWN, Warszawa.

Ziemska Maria, 1977, Rodzina a osobowość, Wydawnictwo Wiedza Powszechna, Warszawa.

Ziemska Maria, 1979, Wpływ przemian funkcji rodziny na socjologię dzieci, w: Maria Ziemska (red.), Rodzina i dziecko, Wydawnictwo PWN, Warszawa, s. 235.

Published
2018-12-31

Cited by

Urych, I. (2018). The Family as a Foundation of Security Based on an Analysis of the Results of Own Studies. Studia Warmińskie, 55, 189–216. https://doi.org/10.31648/sw.3071

Ilona Urych 
Katedra Edukacji dla Bezpieczeństwa, Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie, al. gen. A. Chruściela „Montera” 103, 00-910 Warszawa
https://orcid.org/0000-0003-4868-9460