“Catholic” Ecclesial Groups in the Catholic Church and Polish Law

Lucjan Świto

Katedra Prawa Kanonicznego i Filozofii, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, ul. Hozjusza 15, 11-041 Olsztyn
https://orcid.org/0000-0002-6392-4599

Małgorzata Tomkiewicz

Katedra Prawa Kanonicznego i Filozofii, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
https://orcid.org/0000-0001-8854-2928


Abstract

The Congregation for the Doctrine of the Faith in the letter Iuvenescit Ecclesia, addressed to the Catholic bishops in June 2016, pointed out that there are doubts as to whether certain associations, which have the term "Catholic" in their name, actually have the right to use this word. The congregation also recalled that the essential element of Catholic associations should be the goal of acting responsibly to participate in the mission of the Church. In the above-mentioned article, and also on the basis of the analysis of normative regulations in force in the internal law of the Catholic Church and in Polish law, the principles of using in the names of institutions, associations, clubs, etc. the adjective "Catholic" are shown.


Keywords:

ecclesial groups, associations, Catholic Church, canon law, law on associations


Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium. Auctoritate Ioannis Pauli PP. II promulgatus, 1990, Libreria Editrice Vaticana. Tłumaczenie w jęz. polskim: Kodeks Kanonów Kościołów Wschodnich, 2002, Wydawnictwo Gaudium, Lublin.

Codex Iuris Canonici. Auctoritate Ioannis Pauli PP. II promulgatus. Kodeks Prawa Kanonicznego, 1984, przekład polski zatwierdzony przez Konferencję Episkopatu Polski, Pallotinum, Poznań.

Dokumenty nauki społecznej Kościoła, 1987, M. Radwan, L. Dyczewski, L. Kamińska, A. Stanowski (red.), cz. I, Polski Instytut Kultury Chrześcijańskiej - Fundacja

Jana Pawła II 1987, Rzym-Lublin.

Fedele Pio, 1976, Discorso generale su l’ordinamento canonico, Roma.

Gerosa Libero, 1999, Prawo Kościoła, Pallotinum, Poznań.

Hadrowicz Edyta, 2016, Prawo o stowarzyszeniach. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa.

Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej z 7 grudnia 2000 r.

Konkordat między Stolicą Apostolską i Rzeczpospolitą Polską z dnia 28 lipca 1993 r., Dz.U. 1998, nr 51, poz. 318.

Konstytucja RP z 1997 r., Dz.U. 1997, nr 78, poz. 483.

Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności z 4 listopada 1950 r.

Krukowski Józef, 1991, Prawo chrześcijan do stowarzyszania się i możliwość jego realizacji w prawie kanonicznym i polskim, Kościół i Prawo, t. 9, Redakcja Wydawnictw KUL, Lublin, s. 191-210.

Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych z 19 grudnia 1966 r.

Papieska Komisja Justitia et Pax, 1977, Kościół i prawa człowieka, Chrześcijanin w świecie, nr 2.

Papieska Komisja ds. Świeckich,1971, Motu Proprio „Catholicam Christi Ecclesiam” z 3 grudnia 1971 r., AAS, nr 58, s. 948-956.

Powszechna Deklaracja Praw Człowieka z 10 grudnia 1948 r.

Rakoczy Bartosz, 2008, Ustawa o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Oficyna, Warszawa.

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 listopada 2014 r. w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia rejestrów wchodzących w skład Krajowego Rejestru Sądowego oraz szczegółowej treści wpisów w tych rejestrach, Dz.U. 2014, poz. 1667.

Sobór Watykański II, 1968, Konstytucje. Deklaracje. Dekrety, Pallotinum, Poznań.

Świto Lucjan, 2010, Alienacja majątku kościelnego w diecezjach rzymskokatolickich w Polsce, Biblioteka Wydziału Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn.

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, Dz.U. 1989, nr 29, poz. 154 z późn. zm.

Ustawa z dnia 3 lutego 2001 r. o ochronie dziedzictwa Fryderyka Chopina, Dz. U. 2001, nr 16, poz. 168.

Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach, Dz. U. 2015, poz. 1393.

Wróbel Magdalena, 2006, Stowarzyszenia katolickie działające w Polsce według obowiązującego prawa kościelnego, Prawo Kanoniczne, nr 3-4, s. 132-144.

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 5 grudnia 2013 r. wydanym w sprawie III SK 10/13, OSNP 2015/ 1/17, LEX nr 1408193.

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 26 września 1991 r., II CR 753/90, PUG 1992, nr 7-9, s. 150.

Published
2018-12-31

Cited by

Świto, L., & Tomkiewicz, M. (2018). “Catholic” Ecclesial Groups in the Catholic Church and Polish Law. Studia Warmińskie, 55, 217–234. https://doi.org/10.31648/sw.3072

Lucjan Świto 
Katedra Prawa Kanonicznego i Filozofii, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, ul. Hozjusza 15, 11-041 Olsztyn
https://orcid.org/0000-0002-6392-4599
Małgorzata Tomkiewicz 
Katedra Prawa Kanonicznego i Filozofii, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
https://orcid.org/0000-0001-8854-2928