Housing Needs versus a Right to Housing in International, EU and National Legislation

Agnieszka Napiórkowska-Baryła

Katedra Ekonomii Środowiska, Nieruchomości i Agrobiznesu, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, ul. M. Oczapowskiego 4, 10-719 Olsztyn
https://orcid.org/0000-0003-0434-1657


Abstract

A need to own a home is universal and is crucial throughout one’s whole life. Housing needs if unsatisfied affect many areas of one’s life, especially among young people, who undertake important decisions that will weigh heavily on the whole society. Hence, many legal regulations – international, within the EU, or national ones – raise the question of the right to life in dignity, in adequate housing conditions. The most important of such documents are: the UN Universal Declaration of Human Rights, the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, Charter of Fundamental Rights of the European Union, and Resolutions of the European Parliament. In Poland, issues pertaining to the housing rights are resolved in the Constitution of the Republic of Poland and in other acts of law. They contain provisions which oblige the state and local governments to activate aid mechanisms to ensure that economically weaker families (households) have their housing needs satisfied. However, given the difficult housing situation in Poland, it can be concluded that these measures are not sufficient.


Keywords:

housing, housing needs, right to housing, housing indicators, housing organizations


Andrzejewski Adam, 1987, Polityka mieszkaniowa, Wyd. PWE Warszawa.

Andrzejewski Adam, 2005, Mieszkanie jako element środowiska materialnego i społecznego – funkcje i forma mieszkania, w: Lucyna Frąckiewicz (red.), Przeszłość i przyszłość polityki mieszkaniowej, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Instytut Gospodarki Nieruchomościami, Warszawa-Katowice, s. 43-55.

Frątczak-Müller Jolanta, 2014, Rodzina Potrzeby Polityka społeczna, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa.

Główne problemy, cele i kierunki programu wspierania rozwoju budownictwa mieszkaniowego do 2020 roku, http://orka.sejm.gov.pl/Druki6ka.nsf/wgdruku/3725/$file/3725.pdf (15.02.2018).

GUS, www.bdl.stat.gov.pl/bdl/dane/podgrup/temat (15.02.2018).

https://www.mpips.gov.pl/...europejski.../europejska-karta-spoleczna/inne-konwencje-(10.02.2018).

Informacja o cenach mieszkań i sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w IV kwartale 2017 r., http://www.nbp.pl/publikacje/rynek_nieruchomosci/ceny_mieszkan_12_2017.pdf (06.08.2018).

Komar Beata, Kucharczyk-Brus Beata (red.), 2007, Housing and Environmental Conditions in Post-communist Countries, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice,

Krzeczkowski Konstanty, 1939, Kwestia mieszkaniowa w miastach polskich, Związek Miast Polskich, Warszawa.

Kubów Adam, 2016, Sytuacja mieszkaniowa w Polsce w okresie członkostwa w Unii Europejskiej w kontekście polityki rodzinnej / The housing situation in Poland in the period of membership in the European Union in the context of family policy, w: Sytuacja rodzin i polityka rodzinna w Polsce po dekadzie członkostwa w Uunii Europejskiej, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Nr 438, s. 47-63.

Kwaśniewicz Władysława (red.), 1999, Encyklopedia socjologii, t. 3, Oficyna Naukowa, Warszawa.

Lis Piotr, 2008, Polityka państwa w zakresie finansowania inwestycji mieszkaniowych, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.

Łaszek Jacek, Olszewski Krzysztof, Waszuk Joanna, 2017, Regional Diversification of Saturation of the Housing Stock. Poland against the Background of Europe, Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy, 2 (48), s. 7-17.

Matel Anna, Marcinkiewicz Jacek, 2017, Analiza dostępności mieszkań w miastach wojewódzkich polski z wykorzystaniem metody TOPSIS, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 475, s. 170-182.

Muczyński Andrzej, 2011, Ocena stopnia aktywności lokalnej polityki mieszkaniowej w wybranych gminach miejskich, Acta Scientiarum Polonorum 10 (4), s. 41-51.

Narodowy Program Mieszkaniowy, https://narodowyprogram.pl (10.02.2018).

Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, http://www.unesco.pl/fileadmin/user_upload/pdf/Powszechna_Deklaracja_Praw_Czlowieka.pdf (10.02.2018).

Raport o naprawie sytuacji mieszkaniowej, 2006, http://fio.org.pl/images/dodatki/20070516_mieszk_rap2006.pdf (10.02.2018).

Salamon Małgorzata, Muzioł-Węcławowicz Alina, 2015, Mieszkalnictwo w Polsce. Analiza wybranych obszarów polityki mieszkaniowej, Habitat for Humanity Poland, Warszawa.

Szelągowska Anna, 2011, Finansowanie społecznego budownictwa mieszkaniowego, Wyd. CeDeWu Sp. z o.o., Warszawa.

Szewczuk Włodzimierz, 1999, Psychologia, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.

The State of Housing in the EU 2017, www.housingeurope.eu/resource-1001/a-state-of-housing-map-of-europe (15.02.2018).

Thiel Maria, Zaniewska Hanka, 2007, Mieszkania socjalne i społeczne w Polsce oraz w wybranych krajach europejskich. Dostępność i standard, Problemy Rozwoju Miast, nr 3, s. 35-48.

Wilczek Michał, 2008, Prawo do mieszkania w regulacjach państwowych i międzynarodowych, Świat Nieruchomości, nr 4 (66), s. 24-28.

Published
2018-12-31

Cited by

Napiórkowska-Baryła, A. (2018). Housing Needs versus a Right to Housing in International, EU and National Legislation. Studia Warmińskie, 55, 247–264. https://doi.org/10.31648/sw.3074

Agnieszka Napiórkowska-Baryła 
Katedra Ekonomii Środowiska, Nieruchomości i Agrobiznesu, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, ul. M. Oczapowskiego 4, 10-719 Olsztyn
https://orcid.org/0000-0003-0434-1657