Contracting Marriage by Proxy in the Roman Catholic Church by a Polish Citizen outside the Territory of the Republic of Poland

Lucjan Świto

Katedra Filozofii i Prawa Kanonicznego, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, ul. Hozjusza 15, 11-041 Olsztyn
https://orcid.org/0000-0002-6392-4599

Małgorzata Tomkiewicz

Katedra Filozofii i Prawa Kanonicznego, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, ul. Hozjusza 15, 11-041 Olsztyn
https://orcid.org/0000-0001-8854-2928


Abstract

This paper describes issues related to contracting marriage by proxy outside the territory of the Republic of Poland by Catholics who are Polish citizens. It attempts to answer the question of whether the faithful of the Roman Catholic Church who are citizens of Poland can contract marriage outside the territory of Poland and whether such marriage can have legal status according to Polish law. To this end, an analysis of the canon law and Polish regulations was performed, taking into consideration the private international law. According to the analysis findings, the faithful of the Catholic Church who are Polish citizens can contract marriage by proxy in the Latin Church outside the territory of Poland. However, whether such marriage will have legal effect in Poland will depend on whether contracting marriage by proxy is llowable in a given country and whether the formal obligations required by the law for matrimonium per procura have been fulfilled.


Keywords:

contracting a marriage, power of attorney, marriage law, private international law, migration

Balicki Jan, 1959, Problemy kolizyjne prawa małżeńskiego, PWN, Warszawa.

Cagara Jerzy, 1979, Postępowanie nieprocesowe w sprawach dotyczących zawarcia małżeństwa z obywatelem polskim, Nowe Prawo, t. 35, nr 2, s. 12–25.

Calvignioni Roberto, 2005, Zawarcie małżeństwa cywilnego w formie wyznaniowej i uznanie dziecka we włoskim prawie rodzinnym, w: Piotr Kasprzyk (red.), Prawo rodzinne w Polsce i w Europie, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin, s. 259–271.

Cieślak Roman, 2004, Zawarcie małżeństwa przez pełnomocnika w polskim prawie ro¬dzinnym, prawie kanonicznym oraz prawie prywatnym międzynarodowym, Prze¬gląd Prawniczy Uniwersytetu Warszawskiego, nr 1, s. 21–34.

Ciszewski Jan, 2012, Obrót prawny z zagranicą w sprawach cywilnych i karnych, Lexi¬sNexis, Warszawa.

Domański Maciej, 2010, Zezwolenie na zawarcie małżeństwa przez pełnomocnika, Pra¬wo w Działaniu, nr 7, s. 137–194.

Kamarad Ewa, 2013, Matrimonium per procura – uwagi na tle prawa materialnego i kolizyjnego, Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego, t. 11, s. 31–42.

Ludwiczak Witalis, 1990, Międzynarodowe prawo prywatne, PWN, Warszawa.

Majer Piotr, 2009, Zawarcie małżeństwa kanonicznego bez skutków cywilnych, Uniwer¬sytet Papieski Jana Pawła II, Kraków.

Mączyński Andrzej, 2003, Konkordatowa forma zawarcia małżeństwa, Rejent, nr 10, s. 127–149.

Mezglewski Artur, Tunia Anna, 2007, Wyznaniowa forma zawarcia małżeństwa cywil¬nego, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa.

Nast Cezary, 2005, Zawarcie związku małżeńskiego oraz problem uznania dziecka w kilku państwach członkowskich Międzynarodowej Komisji Stanu Cywilnego, w: Piotr Kasprzyk (red.), Prawo rodzinne w Polsce i w Europie, Towarzystwo Nauko¬we Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin, s. 319–338.

Padacz Władysław, 1950, Zawarcie małżeństwa między nieobecnymi w rozwoju praw¬no-historycznym, Wydawnictwo Sióstr Loretanek-Benedyktynek, Warszawa.

Pietrzykowki Krzysztof, 2015, Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa.

Pietrzykowski Krzysztof, 1985, Zawarcie małżeństwa i przesłanki jego ważności w pra¬wie międzynarodowym prywatnym, Wydawnictwa Prawnicze, Warszawa.

Pietrzykowski Krzysztof, 2017, w: Jerzy Poczobut (red.), Prawo prywatne międzynaro¬dowe. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa.

Popiołek Wojciech, 2015, w: Maksymilian Pazdan (red.), Prawo prywatne międzynaro¬dowe, C.H. Beck, Warszawa.

Sobański Remigiusz, 1994, Sens polskiego konkordatu, Państwo i Prawo, t. 49, z. 7–8, s. 3–12.

Sośniak Mieczysław, Walaszek Bronisław, Wierzbowski Eustachy, 1969, Międzynaro¬dowe prawo rodzinne, Zakład narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.

Strzebińczyk Jerzy, 1999, Zawarcie małżeństwa wyznaniowego podlegającego prawu polskiemu, Rejent, nr 4, s. 9–41.

Świto Lucjan, 2018, Enterining into Marriage by Proxy in the Roman Catholic Church, w: Lucjan Świto, Małgorzata Tomkiewicz (red.), Conclusion of Marriage by Proxy in the Internal Law of Churches and Other Religious Associations, Studi Giuridici, t. CXXIII, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, s. 133–148.

Świto Lucjan, Tomkiewicz Małgorzata, 2018, „Matrimonium per procura” w „Kodeksie Prawa Kanonicznego” z 1917 r. i 1983 r. – zarys prawnoporównawczy, Kościół i Pra¬wo, t. 7 (20), nr 2, s. 153–171.

Tomkiewicz Małgorzata, 2012, Skutki cywilne małżeństwa wyznaniowego zawartego przez obywateli polskich przed duchownym Kościoła rzymskokatolickiego za grani¬cą, „Prawo Kanoniczne” nr 4, s. 87–110.

Walaszek Bronisław, 1967, Instytucja zawarcia małżeństwa przez pełnomocnika w pol¬skim prawie rodzinnym oraz polskim prawie prywatnym międzynarodowym i proce¬sowym, w: Księga pamiątkowa dla uczczenia pracy naukowej prof. J. Stefki, PWN, Warszawa, s. 384–395.

Wójcik Mariusz, Graliński Wojciech, 2010, Bigamia a regulacje prawa prywatnego mię¬dzynarodowego i międzynarodowego postępowania cywilnego, w: Marek Mozgawa (red.), Bigamia: Lubelskie Seminarium karnistyczne, Oficyna Wydawnicza Verba, Lublin, s. 35–55.

Published
2020-12-31

Cited by

Świto, L., & Tomkiewicz, M. (2020). Contracting Marriage by Proxy in the Roman Catholic Church by a Polish Citizen outside the Territory of the Republic of Poland. Studia Warmińskie, 57, 311–326. https://doi.org/10.31648/sw.5157

Lucjan Świto 
Katedra Filozofii i Prawa Kanonicznego, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, ul. Hozjusza 15, 11-041 Olsztyn
https://orcid.org/0000-0002-6392-4599
Małgorzata Tomkiewicz 
Katedra Filozofii i Prawa Kanonicznego, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, ul. Hozjusza 15, 11-041 Olsztyn
https://orcid.org/0000-0001-8854-2928