The Establishment of the Eucharist in the Process of the Foundation of the Church

Paweł Rabczyński

Katedra Teologii Fundamentalnej, Dogmatycznej i Moralnej, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, ul. Hozjusza 15, 11-041 Olsztyn
http://orcid.org/0000-0002-8732-7019


Abstract

The contemporary ecclesiology emphasises the Church-building character of the life of Jesus Christ. The genesis of the Church is not linked with a single event. The foundation of the Ecclesia belongs to the trinitarian economy of God and is a dynamic process. One can distinguish between ten different stages of ecclesiogenesis, including two key ones that prove the founding initiative of Jesus. The first one is Simon Peter’s confession of messianic faith in the vicinity of Caesarea Philippi, which results in the Master giving him a new name and proclaiming the foundation of the Ecclesia. The second one is the establishment of the Eucharist. During the Last Supper Jesus celebrated Passover with the Twelve. In this way, He anticipated His death upon the cross as a voluntary propitiation. By referring to the symbolism of the passover feast and the books of the Old Testament, He explained the meaning of His death – reassembling Israel in the light of the coming of the kingdom of God. He makes a new Covenant “in His own blood”, owing to which all people have a chance for salvation. In this way, He founded the People of God of the ultimate times – the Church.


Keywords:

genesis of the Church, establishment of the Eucharist, the Last Supper, calling of the Twelve

Benedykt XVI, 2007a, Adhortacja apostolska Sacramentum caritatis, Libreria Editrice Vaticana, Watykan.

Benedykt XVI, 2007b, Blisko, najbliżej Chrystusa. Apostołowie i pierwsi uczniowie, W drodze, Poznań.

Commission théologique internationale, 1988, Thèmes choisis d’écclesiologie (1985), w: Commission théologique internationale, Textes et documents (1969–1985), Cerf, Paris, s. 323–362.

Gnilka Joachim, 2005, Jezus z Nazaretu, Wydawnictwo M, Kraków.

Jan Paweł II, 2003, Encyklika Ecclesia de Eucharistia, Libreria Editrice Vaticana, Watykan.

Kasper Walter, 2005, Sakrament jedności. Eucharystia i Kościół, Jedność/Herder, Kielce.

Kongregacja Nauki Wiary, 2000, Deklaracja Dominus Iesus, Libreria Editrice Vaticana, Watykan.

Kudasiewicz Józef, Teksty ustanowienia Eucharystii, w: Stefan Szymik (red.), Biblia o Eucharystii, Redakcja Wydawnictw KUL, Lublin, s. 63–82.

Lohfink Gerhard, 2005, Czy Bóg potrzebuje Kościoła? O teologii ludu Bożego, W drodze, Poznań.

Lohfink Gerhard, 2006, Czy Jezus głosił utopię?, W drodze, Poznań.

Lohfink Gerhard, 2015, Przeciw banalizacji Jezusa, Wydawnictwo Święty Wojciech, Poznań.

Loisy Alfred, 1904, L’Évangile et l’Église, Bellevue, Paris.

Międzynarodowa Komisja Teologiczna, 2000a, Apostolskość Kościoła i sukcesja apostolska (1973), w: Janusz Królikowski (red.), Od Wiary do Teologii. Dokumenty Międzynarodowej Komisji Teologicznej 1969–1996, Wydawnictwo Księży Sercanów, Kraków, s. 19–31.

Międzynarodowa Komisja Teologiczna, 2000b, Wybrane zagadnienia z eklezjologii (1985), w: Janusz Królikowski (red.), Od wiary do teologii. Dokumenty Międzynarodowej Komisji Teologicznej 1969–1996, Wydawnictwo Księży Sercanów, Kraków, s. 197–236.

Nawracała Tomasz, 2011, Gdzie jest basileia? Biblijne, historyczne i teologiczne aspekty współczesnej dyskusji na temat królestwa Bożego, Poznańskie Studia Teologiczne 25, s. 173–211.

Paciorek Antoni, 2008, Ewangelia według świętego Mateusza, rozdziały 14-28. Nowy Komentarz Biblijny, t. 1, cz. 2, Edycja Świętego Pawła, Częstochowa.

Penna Romano, 2011, DNA chrześcijaństwa. Tożsamość chrześcijan, Wydawnictwo OO. Franciszkanów Bratni Zew, Kraków.

Rabczyński Paweł, 2018, Ustanowienie Dwunastu w dziele fundacji Kościoła, Studia Elbląskie 19, s. 377–390.

Ratzinger Joseph, 1971, Wprowadzenie w chrześcijaństwo, Znak, Kraków.

Ratzinger Joseph – Benedykt XVI, 2007, Jezus z Nazaretu, cz. 1, Od chrztu w Jordanie do Przemienienia, Wydawnictwo M, Kraków.

Ratzinger Joseph – Benedykt XVI, 2008, Patrzeć na Przebitego. Szkice o chrystologii duchowej, Wydawnictwo Salwator, Kraków.

Ratzinger Joseph – Benedykt XVI, 2009, Kościół. Wspólnota w drodze, Jedność, Kielce.

Ratzinger Joseph – Benedykt XVI, 2011, Jezus z Nazaretu, cz. 2, Od wjazdu do Jerozolimy do Zmartwychwstania, Jedność, Kielce.

Rubinkiewicz Ryszard, Eucharystia źródłem jedności, w: Stefan Szymik (red.), Biblia o Eucharystii, Redakcja Wydawnictw KUL, Lublin, s. 51–61.

Rusecki Marian, 1997, Dlaczego niektórzy akceptują Chrystusa, a odrzucają Jego Kościół?, w: Marian Rusecki (red.), Problemy współczesnego Kościoła, Redakcja Wydawnictw KUL, Lublin, s. 107–116.

Rusecki Marian, 2014, Traktat o Kościele, Wydawnictwo KUL, Lublin.

Seweryniak Henryk, 1996, Święty Kościół powszedni, Wydawnictwo: Biblioteka Więzi, Warszawa.

Sobór Watykański II, 1986, Konstytucja dogmatyczna o Kościele Lumen gentium, w: Sobór Watykański II, Konstytucje. Dekrety. Deklaracje, Pallottinum, Poznań, s. 105–166.

Witaszek Gabriel, 1997, Eucharystia jako Nowe Przymierze (Jr 31, 31-34), w: Stefan Szymik (red.), Biblia o Eucharystii, Redakcja Wydawnictw KUL, Lublin, s. 21–34.

Published
2020-12-31

Cited by

Rabczyński, P. (2020). The Establishment of the Eucharist in the Process of the Foundation of the Church. Studia Warmińskie, 57, 167–179. https://doi.org/10.31648/sw.5164

Paweł Rabczyński 
Katedra Teologii Fundamentalnej, Dogmatycznej i Moralnej, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, ul. Hozjusza 15, 11-041 Olsztyn
http://orcid.org/0000-0002-8732-7019