Formation of Catechists – Inspirations from Directory for Catechesis

Anna Zellma

Katedra Teologii Pastoralnej i Katechetyki, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, ul. Hozjusza 15, 11-041 Olsztyn


Abstract

The formation of catechists plays an important role in the Church’s catechetic work. It has an impact on the quality of evangelisation and catechesis in the contemporary world. The analyses performed in this paper aim at presenting the major aspects of catechist formation according to the approach taken in Directory for Catechesis (2020). To this end, the desk research method was used. The contents of the new catechetic document were analysed. Some references were made to other catechetic documents, studies, and publications on catechist formation in order to reinforce the study conclusions. It allowed for showing both the constant and the new aspects of catechist formation. It was observed that the nature, objectives, criteria, and dimensions of catechist formation do not change. Directory for Catechesis rightly supplements it with new accents, due to social and cultural changes. It is important to enhance the importance of humanities and social sciences, including psychology, pedagogy, sociology, and social communication sciences. Proper emphasis placed on such fields shows their clear pastoral significance. They also play an important role in the organisation of the holistic formation of catechists in particular Churches – at the parish or diocese level and at universities. The analyses have confirmed that the Church cares about the multi-aspect, in-depth, permanent catechist formation, adapted to the social, cultural and religious challenges. Greater emphasis in catechist formation should be placed on gaining experience in their teams. Formation in small groups (catechist communities) involves sharing personal experience of faith, strengthens one’s vocation, helps to develop educational, interpersonal, and communication competence, and makes one capable of accompanying the participants of catechesis.


Keywords:

formacja, katecheta, Dyrektorium o katechizacji, ewangelizacja, katecheza, Kościół, nauki teologiczne, nauki humanistyczne, nauki społeczne


Alberich Emilio, 2003, Katecheza dzisiaj. Podręcznik katechetyki fundamentalnej, Wydawnictwo Salezjańskie, Warszawa.   Google Scholar

Chałupniak Radosław, 2015, Kompetencje katechety w zakresie komunikacji interpersonalnej, Zeszyty Formacji Katechetów, nr 4, s. 57–68.   Google Scholar

Chałupniak Radosław, 2018, Katecheta w zwierciadle wirtualnego świata, Zeszyty Formacji Katechetów, nr 1, s. 95–104.   Google Scholar

Chmielewski Mirosław, 2018, Nowe media – nowe wyzwania wychowawcze dla katechezy, Roczniki Teologiczne, z. 11, s. 127–148.
Crossref   Google Scholar

Czekalski Ryszard, 2012, Bibliografia katechetyczna 2001–2010, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa.   Google Scholar

Franciszek papież, 2021, List Apostolski w formie „Motu Proprio” „Antiquum Ministerium” w którym ustanawia posługę katechety (10.05.2021 r.), tekst polski, https:// www.vatican.va/content/francesco/pl/motu_proprio/documents/papa-francesco-mo tu-proprio-20210510_antiquum-ministerium.pdf (24.05.2021).   Google Scholar

Kiciński Andrzej, 2020, Rozwój Dyrektoriów katechetycznych po Soborze Watykańskim II (1971–1997–2020), Roczniki Teologiczne, z. 11, s. 5–27.
Crossref   Google Scholar

Kiciński Andrzej, 2005, Współczesna formacja katechetów, Roczniki Teologiczne, z. 6, s. 109–125.   Google Scholar

Konferencja Episkopatu Polski, 2001, Dyrektorium katechetyczne Kościoła katolickiego w Polsce, WAM, Kraków.   Google Scholar

Kongregacja do spraw Duchowieństwa, 1998, Dyrektorium ogólne o katechizacji (15.08.1997 r.), tekst polski, Pallottinum, Poznań.   Google Scholar

Korgul Marek, 1996, Etapy formacji katechetów w dzisiejszym Kościele na przykładzie Dolnego Śląska, Wrocławski Przegląd Teologiczny, nr 1, s. 101–114.   Google Scholar

Łabendowicz Stanisław, 1997, Formacja katechetów w dokumentach Kościoła i literaturze katechetyczno-dydaktycznej po Soborze Watykańskim II, Wydawnictwo Diecezjalne, Sandomierz.   Google Scholar

Łabendowicz Stanisław, 2015, Formacja katechetów na współczesne czasy, Zeszyty Formacji Katechetów, nr 4, s. 47–56.   Google Scholar

Mendyk Marek, 2007, Katecheta – nauczyciel, wychowawca, świadek. Jego misja w warunkach nowej ewangelizacji, Perspectiva. Legnickie Studia Teologiczno-Historyczne, nr 1, s. 105–119.   Google Scholar

Misiaszek Kazimierz, 2006, Jaka formacja katechetów? Katecheta, nr 12, s. 62–65.   Google Scholar

Nycz Łukasz, 2015, Wskazania do formacji katechetów w świetle adhortacji apostolskiej „Evangelii Gaudium” papieża Franciszka, Zeszyty Formacji Katechetów, nr 3, s. 93–100.   Google Scholar

Panuś Tadeusz, 2010, Formacja nauczycieli religii katolickiej w Polsce, Studia Katechetyczne, nr 7, s. 252–265.   Google Scholar

Papieska Rada ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji, 2020, Dyrektorium o katechizacji, (23.03.2020 r.), tekst polski, Jedność, Kielce.   Google Scholar

Simiński Łukasz, 2020, Tożsamość i kompetencje katechetów. Studium katechetyczne w świetle badań katechetów diecezji pelplińskiej, rozprawa doktorska, komputeropis, Biblioteka Uniwersytecka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Lublin.   Google Scholar

Stala Józef, 2011, Umiejętności działania nauczyciela religii i katechety, Rocznik Teologii Katolickiej, t. 10, s. 161–170.
Crossref   Google Scholar

Szpet Jan, 2010, Formacja katechetów w Polsce, Katecheta, nr 10, s. 3–15.   Google Scholar

Zellma Anna, 2013, Profesjonalny rozwój nauczyciela religii, Wydział Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn.   Google Scholar

Zellma Anna, 2019, Formacja ekumeniczna nauczycieli religii w naukowym dyskursie polskich katechetyków, Studia Oecumenica, nr 19, s. 117–128.
Crossref   Google Scholar


Published
2021-12-13

Cited by

Zellma, A. (2021). Formation of Catechists – Inspirations from Directory for Catechesis. Studia Warmińskie, 58, 285–300. https://doi.org/10.31648/sw.6337

Anna Zellma 
Katedra Teologii Pastoralnej i Katechetyki, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, ul. Hozjusza 15, 11-041 Olsztyn