The Right to the Sacrament of Anointing the Sick. The Issue of Children and Mentally Disabled

Bartosz Trojanowski

Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu, pl. Katedralny 14, 50-329 Wrocław


Abstract

The spiritual goods of the Church, and especially the sacraments, are the right of all the faithful. Therefore, no one should unreasonably refuse them to the faithful. Particularly in the event of the danger of death, and more broadly also in sickness, the faithful should have access to the sacraments, including the sacrament of the Anointing of the Sick. However, in canon law, there are restrictions related to the possibility of receiving this sacrament. Among these limitations is the achievement of the use of reason, and thus, on the basis of general norms, it should be stated that children and equated to them suffering from mental diseases and intellectual disabilities were excluded. On the one hand, we have the right to the sacraments, including the Anointing of the Sick, which is for those who struggle with ailments, diseases, suffering which are heavy and can often lead to death. On the other hand, the Legislator himself imposes a restriction and requires the achievement of the use of reason. This in some way opens up the possibility of interpreting the intentions of the Legislator, since there is no obligation to reach the age at which reason is presumed to be used. Therefore, a theological and legal reflection was undertaken in order to verify the possibility of administering the sacrament to sick children and adults who have not achieved the use of reason, but have it to some extent. In this way, the Legislator’s intention was presented that everyone – to whom the sacrament of the Anointing of the Sick can really benefit spiritually, – could receive from this spiritual good of the Church.


Keywords:

sakramenty, osiągnięcie używania rozumu, niebezpieczeństwo śmierci, dzieci, niepełnosprawność umysłowa, prawo do sakramentów


Agar José T. Martín de, 2004, can. 1127, w: Exegetical commentary on the Code of canon law, vol. III/1, Wilson & Lafleur, Montréal-Chicago.   Google Scholar

Bartnik Czesław, 2003, Dogmatyka katolicka, t. II, Lublin.   Google Scholar

Benedykt XVI, Orędzie Ojca Świętego na XX Światowy Dzień Chorego (11 lutego 2012 r.), w: https://www.vatican.va/content/benedict-xvi/pl/messages/sick/documents/hf_ben-xvi_mes_20111120_world-day-of-the-sick-2012.html (dostęp: 23 VI 2021).   Google Scholar

Chiappetta Luigi, 2011, Il Codice di diritto canonico, vol. II, EDB, Bologna.   Google Scholar

De Paolis Valesio, 20142, Norme generali. Commento al Codice di Diritto Canonico, Urbaniana University Press, Roma.   Google Scholar

Franciszek, Orędzie na Światowy Dzień Osób Niepełnosprawnych, Watykan 3 grudnia 2019 roku, wersja włoska w: https://www.vatican.va/content/francesco/it/messages/pont-messages/2019/documents/papa-francesco_20191203_messaggio-disabilita.html (dostęp: 23 VI 2021), polskie tłumaczenie za: https://www.ekai.pl/dokumenty/oredzie-papieza-franciszka-na-swiatowy-dzien-osob-niepelnosprawnych-2019/ (dostęp: 23 VI 2021).   Google Scholar

Frank Elias, 2012, I sacramenti dell’Iniziazione, della Penitenza e dell’Unzione degli infermi, Urbaniana University Press, Roma.   Google Scholar

Fuenmayor Amadeo de, 2004, can. 97-98, w: Exegetical commentary on the Code of canon law, vol. I, Wilson & Lafleur, Montréal-Chicago.   Google Scholar

Hoła Kazimierz, 1966, Ustanowienie sakramentu namaszczenia chorych, Ruch Biblijny i Liturgiczny, t. 19, nr 6, s. 362-371.
Crossref   Google Scholar

Jan Paweł II, Konstytucja apostolska Sacrae disciplinae leges (25 listopada 1983 r.), w: Kodeks Prawa Kanonicznego, Pallotinum, Poznań 1984.   Google Scholar

Kongregacja Nauki Wiary, Nota na temat szafarza sakramentu chorych (11 lutego 2005 r.), w: https://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_20050211_unzione-infermi_pl.html (dostęp: 23 VI 2021).   Google Scholar

Majer Piotr, 2011, Kodeks Prawa Kanonicznego Komentarz, Wolters Kluwer, Kraków.   Google Scholar

Martín Julio García, 20156, Le norme generali del Codex Iuris Canonici, Marcianum Press, Venezia.   Google Scholar

Miragoli Edigio, 2004, «Il sacramento dell’unzione degli infermi», w: Il diritto nel mistero della Chiesa, Gruppo Italiano Docenti di Diritto Canonico, vol. III, Lateran University Press, Roma, s. 139-145.   Google Scholar

Montini Gian Paolo, 1998, La morte come fine del mondo individuale. Il pericolo di morte nel diritto canonico: normativa e significato ecclesiologico, w: La fine del tempo [Quaderni teologici del Seminario di Brescia], vol. 8, G. Canobbio, i in. (red.), Brescia.   Google Scholar

Müller Gerhard L., 2015, Dogmatyka katolicka, Wydawnictwo WAM, Kraków.   Google Scholar

Paweł VI, Konstytucja apostolska Sacram unctionem infirmorum (30 listopada 1972 r.), w: Sakramenty chorych, Księgarnia św. Jacka, Katowice 2007, s.10-14.   Google Scholar

Paweł VI, Konstytucja apostolska Sacram unctionem infirmorum (30 listopada 1972 r.), w: Sakramenty chorych. Obrzędy i duszpasterstwo, Księgarnia św. Jacka, Katowice 20072.   Google Scholar

Pighin Bruno Fabio, 2016, Diritto sacramentale canonico, Marcianum Press, Venezia.   Google Scholar

Rincón-Pérez Tomás, 2014, La liturgia e i sacramenti nel diritto della Chiesa, EDUSC, Roma.   Google Scholar

Sobór Florencki, Bulla unii z Ormianami Exultate Deo, w: Arkadiusz Baron, Henryk Pietras (red.), Dokumenty Soborów Powszechnych, t. III, Kraków 2007.   Google Scholar

Sobór Trydencki, Nauka o ostatnim namaszczeniu, w: A. Baron, H. Pietras (red.), Dokumenty Soborów Powszechnych, t. IV/1, Kraków 2007.   Google Scholar

Sobór Watykański II, „Konstytucja o liturgii świętej Sacrosanctum Concilium”, w: Sobór Watykański II, Konstytucje. Dekrety. Deklaracje, Poznań 2002, 23-78.   Google Scholar

Św. Tomasz z Akwinu, Suma Teologiczna, t. 31, Sakrament chorych i kapłaństwo, Katolicki Ośrodek Wydawniczy „Veritas”, London 1985.   Google Scholar

Wprowadzenie teologiczne i pastoralne (do Obrzędu namaszczenia chorych), w: Sakramenty chorych. Obrzędy i duszpasterstwo, Księgarnia św. Jacka, Katowice 20072.   Google Scholar

Zubert Bronisław Wenanty, 1995, „Sakrament namaszczenie chorych próba wykładni obowiązujących przepisów kodeksowych”, Roczniki Nauk Prawnych, t. 5, s. 17-48.   Google Scholar

Zubert Bronisław Wenanty, 2005, Prawa chorego we wspólnocie Kościoła, w: Elżbieta Szczot (red.), Pro iure et vita, Wydawnictwo KUL, Lublin, s. 659-675.   Google Scholar


Published
2021-12-13

Cited by

Trojanowski, B. (2021). The Right to the Sacrament of Anointing the Sick. The Issue of Children and Mentally Disabled. Studia Warmińskie, 58, 447–462. https://doi.org/10.31648/sw.6370

Bartosz Trojanowski 
Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu, pl. Katedralny 14, 50-329 Wrocław