The Timeliness of Kant’s Vision of Copyright

Zdzisław Kieliszek

Katedra Prawa Kanonicznego i Filozofii, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, ul. Hozjusza 15, 11-041 Olsztyn
https://orcid.org/0000-0002-0723-5422


Abstract

This article consists of seven parts. The first part describes the quarrel over copyright, which was introduced in 2011 and 2012 year by the agreement ACTA. The second part presents the development of copyright protection. The next two parts are in sequence and refer to the main arguments in favor of copyright and against copyright. Then the concept of copyright of Immanuel Kant is shown. The penultimate part of the rethinking of Kant based on the arguments of the supporters and the opponents of copyright. And finally, the conclusions are shown, which can be achieved on the basis of the analysis. The most important observation is that Kant’s vision of copyright is still timely. It means that in the face of today’s conflicts, we should return to the idea of ​​Kant because he described the fundamental rights of authors. Kant also presented the works that are and are not protected by copyright. Only those works are protected by copyright according to Kant, which are the extension of the personality of the author.


Keywords:

Immanuel Kant, copyright, work as opera, work as opus, arguments for copyright, arguments against the copyright


Draszczyk Ł., Rozwój nauki prawa autorskiego w świetle koncepcji rewolucjonizmu Thomasa S. Kuhna, http://www.copywrong.pl/artykuly/rozw%C3%B3j-nauki-prawa-autorskiego-w-%C5%9Bwietle-koncepcji-rewolucjonizmu-thomasa-s-kuhna (25.03.2016).

Gliściński K., Dyskursy prawa autorskiego – krótka historia, https://wolnelektury.pl/media/book/pdf/gliscinski-dyskursy-prawa-autorskiego.pdf (24.03.2016).

Gliściński K., Gildie i cenzura czyli jak to się zaczęło, https://prawokultury.pl/media/entry/attach/Gildie_i_cenzura_czyli_jak_to_si%C4%99_zacz%C4%99%C5%82o.pdf (24.03.2016).

Gliściński K., Opinia na temat Umowy Handlowej dotyczącej zwalczania obrotu towarami podrobionymi (porozumienie ACTA) – zarys problemu, https://mc.gov.pl/files/opinia-konrada-gliscinskiego-uj.pdf (24.03.2016).

Gliściński K., Statut Anny i zmiana retoryki, https://prawokultury.pl/media/entry/attach/Statut_Anny_i_zmiana_retoryki_.pdf.

Górnicki L., Rozwój idei praw autorskich od początków do II wojny światowej, Kwartalnik Prawa Prywatnego 3 (2006).

Górnicki L., Rozwój idei praw autorskich: od starożytności do II wojny światowej, Wrocław 2013.

Jankowska M., Autor i prawo do autorstwa, Warszawa 2011.

Kant I., Metafizyka moralności, tłum. W. Galewicz, w: I. Kant, Dzieła zebrane, t. 5, Toruń 2011.

Kant I., O nielegalności nieautoryzowanego przedruku książek, tłum. Translatorium Filozofii Niemieckiej Instytutu Filozofii UWM w Olsztynie pod kierunkiem M. Żelaznego, w: I. Kant, Dzieła zebrane, t. 6, Toruń 2012.

Kinsella N.S., Przeciw własności intelektualnej, tłum. A. Gruhn, M. Zieliński, http://mises.pl/pliki/upload/kinsella-przeciwIP.pdf (25.03.2016).

Spór wokół ACTA - komentarze analityków Instytutu Spraw Publicznych, http://www.isp.org.pl/tematy,demokracja,aktywizacja-obywatelska,acta---komentarze-analitykow-isp,799.html (10.03.2016).

Vall du M., Prawo patentowe, Warszawa 2008.

Published
2016-12-31

Cited by

Kieliszek, Z. (2016). The Timeliness of Kant’s Vision of Copyright. Studia Warmińskie, 53, 9–23. https://doi.org/10.31648/sw.84

Zdzisław Kieliszek 
Katedra Prawa Kanonicznego i Filozofii, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, ul. Hozjusza 15, 11-041 Olsztyn
https://orcid.org/0000-0002-0723-5422