John’s Church as an „Anti-Community” in the Sociolinguistic Perspective of Bruce J. Malina

Aleksandra Nalewaj

Katedra Teologii Moralnej i Etyki, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, ul. Hozjusza 15, 11-041 Olsztyn
https://orcid.org/0000-0002-5440-0080


Abstract

This study discusses John’s community in the view of disciplines such as linguistics and sociolinguistics. Using the speech accommodation theory and the perspective of language and anti-language, B.J. Malina, an American exegete, finds characteristic traits of the group gathered around the beloved disciple in the text of the fourth Gospel. These traits include isolation from the society in the broad sense, as well as the language of high christology, that is, the anti-language. This allows Malina to refer to John’s community as an „anti-community” or an „alternative group”.


Keywords:

Gospel according to John, John’s Church, anti-community, anti-language, sociolinguistic perspective


Attridge H.W., Chrześcijaństwo od zburzenia Jerozolimy do cesarza Konstantyna (lata 70-312), w: H. Shanks (red.), Chrześcijaństwo a Judaizm rabiniczny. Historia początków oraz wczesnego rozwoju, Warszawa 2013.

Boyarin D., The Gospel of Memra: Jewish Binitarianism and the Prologue of John, HTR 94 (2001).

Brown R.E., The Community of the Beloved Disciple, New York 1979.

Głowiński M., Socjolingwistyka, w: J. Sławiński (red.), Słownik terminów literackich, Wrocław 2002.

Honor i wstyd w interpretacji Ewangelii. Szkice z egzegezy antropologicznokulturowej, Warszawa 2013.

Kręcidło J., Strategia perswazyjna Marka Ewangelisty w świetle podejścia socjologicznego i antropologii kulturowej , STV 49 (2011), nr 1.

Malina B.J., John’s: The Maverick Christian Group – the Evidence of Sociolinguistic, BTB 24 (1994).

Mędala S., Ewangelia według świętego Jana. Wstęp – Przekład z oryginału – Komentarz (NKB.NT IV/1), Częstochowa 2010.

Wróbel M.S., Synagoga a rodzący się Kościół. Studium egzegetyczno-teologiczne czwartej Ewangelii (J 9, 22; 12, 42; 16, 2), Kielce 2002.

Published
2016-12-31

Cited by

Nalewaj, A. (2016). John’s Church as an „Anti-Community” in the Sociolinguistic Perspective of Bruce J. Malina. Studia Warmińskie, 53, 161–177. https://doi.org/10.31648/sw.96

Aleksandra Nalewaj 
Katedra Teologii Moralnej i Etyki, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, ul. Hozjusza 15, 11-041 Olsztyn
https://orcid.org/0000-0002-5440-0080