The Professional Role of Teacher of Education for Family Life

Anna Zellma

Katedra Teologii Pastoralnej i Katechetyki, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, ul. Hozjusza 15, 11-041 Olsztyn
https://orcid.org/0000-0002-3612-3454


Abstract

Teachers of education for family life take all sorts of forms of professional activity in school. The activities are an important component of teachers’ professional role. They arise, among others, from applicable laws, professional obligations, curriculum assumptions in particular types of schools and social expectations. However, personal characteristics as well as professional qualifications and competence are of great importance. These factors determine the quality of professional activity of the teacher of education for family life. By analyzing the issue mentioned in the title of this thesis, attention was drawn to the rights and obligations of teachers of education for life in the family that relate to teaching, upbringing, prevention and care. Reference is made at the same time to the existing educational documents and curriculum assumptions. This made it possible to indicate what the proper fulfillment of teaching, educational-preventive and caring tasks of the teacher of education for life in the family depends on. It has been proved that regardless of the changes taking place in the socio-cultural realities, the needs and interests of students and the expectations of parents, teachers of education for life in the family is required to take fair and responsible participation in the issues relating to marriage and family. He also has to support his students in the integral development and shape social and moral attitudes based on universal moral and social values.


Keywords:

teacher of education for family life, school, family, education, teaching, prevention, care


Albański L., Opiekuńczo-wychowawcza działalność szkoły, w: L. Albański, S. Gola, Wybrane zagadnienia z pedagogiki opiekuńczej, Jelenia Góra 2013.

Appelt K., Kleczewska I., Powinności wychowawcze nauczyciela, http://www.eid.edu.pl/archiwum/2001,99/padziernik,172/powinnosci_wychowawcze_nauczyciela,1187.html (17.01.2016).

Dąbrowski Z., Pedagogika opiekuńcza w zarysie, t. 2, wyd. popr. i uzup., Olsztyn 2006.

Denek K., Nauczyciel między ideałem a codziennością, Poznań 2012.

Jarmużek J., Kompetencje społeczne nauczycieli a skuteczność pracy w szkole, Studia Edukacyjne 30 (2014).

Kodeks etyczny nauczyciela, ftp://ftp.wsap.edu.pl/Biblioteka_@ntykorupcyjna/KODEKS%20ETYCZNY%20NAUCZYCIELA.pdf (17.01.2016).

Kowalski S., Socjologia wychowania w zarysie, Warszawa 1986.

Kwiatkowska H., Pedeutologia, Warszawa 2008.

Kwiatkowska H., Tożsamość nauczycieli. Między anomią i autonomią, Gdańsk 2005.

Maj A., Program wychowawczy szkoły – ku integralnemu wychowaniu, Zeszyty Formacji Katechetów 10 (2010), nr 3.

Podstawa programowa przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie, https://men.gov.pl/wp-content/uploads/2011/02/4i.pdf (4.01.2016).

Putyńska A., Putyński L., Wychowanie do życia w rodzinie. Poradnik dla nauczycieli, Warszawa 2015.

Rola, http://sjp.pwn.pl/slowniki/rola.html (3.01.2016).

Rutkowski W., Rola zawodowa i styl życia trenera, Sport Wyczynowy 11-12 (2001).

Rynio A., Podmiotowość w edukacji, Dydaktyka Literatury 25 (2005).

Sikorski W., Proksemika klasy szkolnej – ukryty wymiar edukacji, Edukacja 3 (2013).

Slany K., Struzik J., Wojnicka K., Gender w społeczeństwie polskim, Kraków 2011.

Sosnowska I., Kompetencje społeczne nauczycieli, Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 55 (2015), nr 6.

Strykowski W., Strykowska I., Pielachowski J., Kompetencje nauczyciela szkoły współczesnej, Poznań 2003.

Szpemruch J., Nauczyciel w warunkach zmiany społecznej i edukacyjnej, Kraków 2012.

Szuścik U., Kochanowska E., Majzner E. (red.), Nauczyciel i jego rola w sytuacji zmian społecznych i edukacyjnych: współczesne wyzwania, Kraków 2014.

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. „Karta Nauczyciela”, Dziennik Ustaw z 2014 r. poz. 191 i 1198 oraz z 2015 r. poz. 357, 1268 i 1418.

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, Dziennik Ustaw z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35 i 64.

Wiatrowski Z., Zawód, w: T. Pilch (red.), Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, t. 7, Warszawa 2008.

Zawód, http://sjp.pwn.pl/szukaj/zaw%C3%B3d.html (3.01.2016).

Published
2016-12-31

Cited by

Zellma, A. (2016). The Professional Role of Teacher of Education for Family Life. Studia Warmińskie, 53, 205–217. https://doi.org/10.31648/sw.99

Anna Zellma 
Katedra Teologii Pastoralnej i Katechetyki, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, ul. Hozjusza 15, 11-041 Olsztyn
https://orcid.org/0000-0002-3612-3454