Świat przedstawiony w imażynistycznej poezji Siergieja Jesienina

Wawrzyniec Popiel-Machnicki

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w PoznaniuAbstrakt

---------------
Majmieskułow A.: Там где капустные грядки... Siergieja Jesienina (analiza). W: W kręgu literatury rosyjskiej. Gdańsk 1996.

Есенин Сергей: Собр. соч. в 6-ти т. Москва 1977, t. 1.

Степанов A.B.: О стиле Есенина. W: Русский язык в школе. Москва 1995.

Воронский A.: Искусство видеть мир. Москва 1987.

Piotrowski W.: Imażynizm rosyjski. Kraków 1977.

Klimowicz T.: Obywatele Arkadii. Wrocław 1993.

Szentalinski W.: Tajemnice Ł ubianki. W arszawa 1997.

Kosanovic B.: Im azinizam Ruski. W: Istrazivanie ruske avangarde. Srem ski Karlovci 1995.

Базанов B.: Сергей Есенин и крестьянская Россия. Ленинград 1982.

Захариева И.: Своеобразие эмоционально-образной системы Есенина. W: Зборник Матице Српске за славистику. Нови Сад (1996) 50-51: 31.

Paśtekowa S.: Poeticha obraznost Sergeja Jesenina u kontexte ruskeho imazinizmu. W: Kapitały z moderny, avangardy a postmoderny 111. B ratislava 1996, s. 81.

Шершеневич B.: Памяти Сергея Есенина. Советское искусство (1926)1.

Грузинов И. : Имажинизма основное. Москва 1921.

Szokalski J.: Czas w poezji Sergiusza Jesienina. Warszawa 1995.

Gazda G.: Słow nik europejskich kierunków i grup literackich X X wieku. Warszawa 2000.

Корнилов B.: Век Сергея Есенина. Литературная газета (1995) 37: 6.

Солоухин B.: Век Сергея Есенина. Литературная газета (1995) 40: 6.
Pobierz


Opublikowane
2001-12-01

Cited By /
Share

Popiel-Machnicki, W. (2001). Świat przedstawiony w imażynistycznej poezji Siergieja Jesienina. Acta Neophilologica, (III), 239–248. Pobrano z https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/an/article/view/1583

Wawrzyniec Popiel-Machnicki 
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu