Błędy tłumaczeniowe i redakcyjne w wytycznych szkoleniowych dla sędziów koszykarskich w konfrontacji angielsko-polskiej

Michał Sobczak

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Emilia Pankanin

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu


Abstrakt

This paper examines the Polish translation of the Official Guidelines for Basketball Referees approved by the International Basketball Association (FIBA). It addresses the notion of specialist languages and indicates that the official guidelines for basketball referees possess some characteristics of a specialized text. Referring to translation competence, the article suggests that a non-professional translation of the guidelines can lead to their misinterpretation and, as a result, can influence the course of a game. The article concludes with implications for further theoretical and empirical research on the translation in question.


Słowa kluczowe:

basketball, language for special purposes, special language, translation studies


Born Joachim. 2009. Vom Stufenbarren in die Halfpipe. Die deutsche Sportsprache im historischen Wandel. W: Flickflack, Foul und Tsukahara. Der Sport und seine Sprache. Thema Deutsch. T. 10. Red. Burkhardt A., Schlobinski P. Mannheim–Leipzig–Wien–Zürich: Dudenverlag: 11-33.

Burkhardt Armin, Schlobinski Peter (red.). 2009. Flickflack, Foul und Tsukahara. Der Sport und seine Sprache. Thema Deutsch. T. 10. Mannheim–Leipzig–Wien–Zürich: Dudenverlag.

Dr. James Naismith’s Original 13 Rules of Basketball. W: www.usab.com/history/dr-ja-mes-naismiths-original-13-rules-of-basketball.aspx [Dostęp 5 V 2019].

FIBA – The International Basketball Association – About us. W: www.fiba.basketball/ [Dostęp 30 VI 2019].

Grasso John. 2011. Historical Dictionary of Basketball. Plymouth: Scarecrow Press.

Grimmer Christoph G. 2009. Sportkommunikation in digitalen Medien: Vielfalt, Insze-nierung, Professionalisierung. Wiesbaden: Springer VS.

Hejwowski Krzysztof. 2004. Kognitywno-komunikacyjna teoria przekładu. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Jakobson Roman. 1959. On Linguistic Aspects of Translation. W: On Translation. Red. Brower R.A. Harvard Studies in Comparative Literature. Cambridge, MA: Harvard University Press: 232-239

Jason Lee W. 2018. Brand Identity in Sport. Durham, North Carolina: Carolina Aca-demic Press.

Języki specjalistyczne. Słownik terminologii przedmiotowej. 2002. Red. Lukszyn J. War-szawa: Katedra Języków Specjalistycznych Uniwersytetu Warszawskiego.

Karczewska Dorota. 2001. O błędach w tłumaczeniu. W: Język rodzimy a język obcy – komunikacja, przekład, dydaktyka. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego: 129-135.

Kicktionary. Thomas Schmidt. W: www.kicktionary.de[Dostęp 2 VI 2019].

Kozłowski Marian. 1993. Amerykańska koszykówka w słowach, terminach i zwrotach. American Basketball in words, terms and phrases. Warszawa: Ypsylon.

Naismith James. 1941 (1996). Basketball. It’s origin and development. University of Nebraska Press, Lincoln and London.

Nida Eugene. 1964. Toward a Science of Translating. Leiden: E.J. Brill.

Oficjalne przepisy gry w koszykówkę. 2018. W: www.plk.pl/internalfiles/fckfiles/file/dokumenty/regulaminy2018_19/Oficjalne%20Przepisy%20Gry%20w%20Koszy-k%C3%B3wk%C4%99%202018.pdf[Dostęp 10 VI 2019].

Over. W: www.macmillandictionary.com/dictionary/british/over_1 [Dostęp 30 VI 2019].

Praxiswörterbuch Fußball: Englisch-Deutsch-Französisch = Dictionnaire du football : anglais-allemand-français. 2008. München: Langenscheidt.UEFA.

Rains Rob, Carpenter Hellen. 2009. James Naismith. The Man Who Invented Basketball. Temple University Press.

Rule Changes Valid as of 1 October 2018. W: https://www.basketball.ca/files/2018-08/offi-cial_basketball_rules_changes_effective_as_of_1_october_2018.pdf [Dostęp 15 V 2019].

Simpson John A., Weiner Edmund S.C. (red.) 2001. The Oxford English Dictionary. Vol. 3-4. Oxford: Clarendon Press.

Sobczak Michał. 2015. O potrzebie podjęcia badań prawno-językoznawczych poświęconych tekstom regulującym zasady gier sportowych. „Studia z Zakresu Prawa, Administra-cji i Zarządzania Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy” t. 8: 129-136.

Sobczak Michał. 2016. Tłumaczenie Przepisów gry w piłkę nożną pod lupą sędziego-neo-filologa. W: Komunikacja międzykulturowa w świetle współczesnej translatologii. T. 5: Język przekładu i komunikacji międzykulturowej. Red. Kodoniec K., Nawacka J. Olsztyn: Katedra Filologii Angielskiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie: 93-103.

Sobczak Michał. 2017. „Przepisy gry” vs „Spielregeln” – analiza porównawcza z per-spektywy przekładowej. W: Komunikacja międzykulturowa w świetle współczesnej translatologii. T. 8: Literatura – język – kultura. Red. Kujawska-Lis E., Ndiaye I.A. Olsztyn: Instytut Słowiańszczyzny Wschodniej Uniwersytetu Warmińsko-Mazur-skiego w Olsztynie: 115-126.

Sobczak Michał, Pankanin Emilia. 2017. Socjologiczno-lingwistyczne zagadnienia przekładu „Przepisów gry w piłkę nożną”. „Heteroglossia. Studia kulturoznawczo--filologiczne” nr 7: 135-145.

Solid Color. W: www.businessdictionary.com[Dostęp 12 VI 2019].

Substitute W: www.lexico.com/en/definition/substitute [Dostęp 30 VI 2019].

Szujecki Krzysztof. 2018. Historia sportu w Polsce: 1805-2018. Kraków: Biały Kruk.

Taborek Janusz. 2014. Das Wörterbuch der Fußballsprache: Polnisch-Russisch-Englisch-Deutsch. Hamburg: Verlag Dr. Kovač.

Taborek Janusz, Tworek Artur, Zieliński Lech. 2012. Sprache und Fußball im Blick linguistischer Forschung. Hamburg: Verlag Dr. Kovač.

Tworek Artur. 2000. Języksportu – próba definicji (analiza języka polskiego i niemiec-kiego). W: Język a komunikacja 1. Język trzeciego tysiąclecia. Red. Szpila G. Kraków: Tertium 331-340.

Wehlen Rainer. Duden. 1976. Regeln und Sprache des Sports I. Bibliographisches Institut.

Where Basketball Was Invented: The History of Basketball. W: www.springfield.edu/where-basketball-was-invented-the-birthplace-of-basketball [Dostęp 3 V 2019].

Wielski słownik wyrazów obcych. 2003. Red. Bańko M. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Zmiany w oficjalnych przepisach gry w koszykówkę. W: www.sedziowanie.pzkosz.pl/internalfiles/fckfiles/file/pliki/SEDZIOWIE/Zmiany%20w%20Oficjalnych%20Prze-pisach%20Gr%20y%20w%20Koszyko%CC%81wke%CC%A8%20FIBA%202018.pdf[Dostęp 10 VI 2019].
Pobierz


Opublikowane
2019-12-01

Cited By /
Share

Sobczak, M., & Pankanin, E. (2019). Błędy tłumaczeniowe i redakcyjne w wytycznych szkoleniowych dla sędziów koszykarskich w konfrontacji angielsko-polskiej. Acta Neophilologica, 2(XXI), 21–34. https://doi.org/10.31648/an.4742

Michał Sobczak 
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Emilia Pankanin 
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu