JEWREINOW W POWOJENNEJ POLSCE. (UWAGI O SPEKTAKLU TEATR ODWIECZNEJ WOJNY TEATRU WYBRZEŻE)

Jadwiga Gracla

Wydział Lingwistyki Stosowanej Uniwersytet WarszawskiAbstrakt

The present artile dealt with the post-war production of the stage play Theatre of the Eternal War
by Nikolai Evreinov. The author discussed the history of stage presentations of Jevrenov’s drama
in Poland. Then she developed the topic referred to in the title of the play in focus. Theatre of the
Eternal War was presented in the Wybrzeże Theatre in 1967. Skillful costruction of the scenography,
which only apparently resembles a naturalistic one, made it possible to maintain the sense as well as
the humour of the text, which is difficult when a stage production of an author’s plays is made many
years after the works had been written. In case of the performance discussed in this paper the division
theatre/reality, typical for Evreinov, was succesfully maintained.


Słowa kluczowe:

Theaetre, performance, costume, ramp


Bab J., 1953, Teatr współczesny, przeł. E. Misiołek, Warszawa.

Bablet B., 1973, Współczesna reżyseria, Warszawa.

Bablet D., 1980, Rewolucje sceniczne XX wieku, przeł. Z. Strzelecki. K. Mazur Warszawa.

Boy-Żeleński T., 1966, Jewreinow „Miłość pod mikroskopem” // Boy-Żeleński T., 1966, Okno na
życie, Ludzie i bydlątka, Pisma t. XXIV, Warszawa.

Braun K., 1984, Wielka reforma teatru. Ludzie – idee – zdarzenia, Wrocław–Warszawa–Kraków–
Gdańsk.

Brauneck M., 1993–2005, Die Welt als Bühne. Geschichte des europäischen Theaters, t. 1–5, Stuttgart–
Weimar.

Ekspresjonizm w teatrze europejskim, 1983, przeł. A. Choińska, K. Choiński, E. Radziwiłłowa,
Warszawa.

Gracla J., 2008, Dramat czy wskazówka jak żyć? Kilka słów o dramacie Nikołaja Jewreinowa
„To, co najważniejsze” // Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze, t. 20, Z przemian gatunkowych
w literaturze rosyjskiej XX i XXI wieku, red. Mazurek H., Gracla J., Katowice, 23–32.

Gracla, J., 2011, Twórczość Nikołaja Jewereinowa wobec wyzwań teraźniejszości (kilka uwag
o dramacie „W kulisach duszy”) // Literatury i języki wschodniosłowiańskie wobec swojego czasu,
red. Ksenicz A., Łuczyk M., Zielona Góra, 369–375.

Gracla J., 2013, Dramat wobec sceny. Echa ewolucji teatru europejskiego w dramaturgii pierwszego
trzydziestolecia XX wieku, Katowice.

Jewreinow N., 1946, Le théâtre en Russie Soviétique, Paris.

Jewreinow N., 1947, Histoire du théâtre russe, Paris.

Jewreinow N., 1947, The theatre in life, New York, London.

Jewreinow N., 1953, История русского театра, Нью-Йорк.

Kodzis B., 2007, Театральная деятельность Николая Евреинова // Kultura rosyjska w ojczyźnie
i diasporze, Kraków, 347–355.

Kowzan T., 1988, Znak w teatrze // Problemy teorii dramatu i teatru, red. Deglera J., Wrocław.

Lechoń J., 1981, Cudowny świat teatru, Artykuły i recenzje 1916–1962, zebrał i opracował S. Kaszyński,
Warszawa.

Nicoll A., 1983, Dzieje dramatu, przeł. H. Krzeczkowski, W. Niepokólczycki, J. Nowacki, Warszawa.

Pavis P., 1998, Słownik terminów teatralnych, przeł. S. Świontek, Wrocław.

Powłocki S., 1984, Jewreinow i jego twórczość // Braun K., Wielka reforma teatru. Ludzie – idee
– zdarzenia, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź.

Sielicki F., 1996, Pisarze rosyjscy początku XX wieku w Polsce międzywojennej, Wrocław.

Sugiera M., 1995, Craig, Stanisławski i moskiewski Hamlet // Mity teatru XX wieku. Od Stanisławskiego
do Kantora, red. Sugier M., Pleśniarowicz K., Kraków.

Śliwowscy W. i R., 1980, Mikołaja Jewreinowa związki z Polską, Pamiętnik Teatralny, z. 3–4.

Евреинов H.H., 2007, Театр вечной войны // Евреинов H.H., Двойной театр, Москва.
Pobierz


Opublikowane
2018-09-08

Cited By /
Share

Gracla, J. (2018). JEWREINOW W POWOJENNEJ POLSCE. (UWAGI O SPEKTAKLU TEATR ODWIECZNEJ WOJNY TEATRU WYBRZEŻE). Acta Neophilologica, 1(XVII), 95–102. Pobrano z https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/an/article/view/629

Jadwiga Gracla 
Wydział Lingwistyki Stosowanej Uniwersytet Warszawski