„PROSTA MOWA” W TEKSTACH O CHARAKTERZE RELIGIJNYM XVIII WIEKU (NA PODSTAWIE WYDAŃ TREBNIKÓW W DRUKARNIACH BAZYLIAŃSKICH)

Joanna Getka

Katedra Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej Uniwersytet WarszawskiAbstrakt

This article analyzes fragments of texts written in the prosta mova found in trebnyks
printed by the Basilians. These fragments testify to the presence of the prosta mova
in the church. They also confirm the opinions concerning the faint understanding
of the Church Slavonic language by ordinary followers. In order for the faithful to able
to consciously participate in various sacraments, the texts contained in the trebnyks
were adapted to local language reality.
The Basilian trebnyks that are subject to analysis in this article (except for the one
printed in Supraśl) are very similar to the Orthodox Trebnyk by P. Mohyla, referred
to here as relevant to the context of the problem. The fact that the Basilians followed
Mohyla’s pattern so eagerly contradicts the emerging theories that the Basilian Order
was engaged solely in the Polonisation activities.


Słowa kluczowe:

Basilians, prosta mova, 18th century, trebnyk


Brückner Aleksander. 1958. Dzieje kultury polskiej. Warszawa: PWN.

Ciołka Dariusz. 2014. Latynizacja Kościoła unickiego w Rzeczypospolitej po Synodzie
Zamojskim. Bm.

Fałowski Adam. 2003a. Język ruskiego przekładu Katechizmu Jezuickiego z 1585 roku.
„Studia Ruthenica Cracoviensia” 2. Kraków: Universitas.

Fałowski Adam. 2003b. Najstarsze katechizmy zachodnioruskie. W: Język ukraiński.
Współczesność – historia. Red. Czyżewski F., Hrycenko P. Lublin: UMCS: 185-192.

Getka Joanna. 2012. Język „Nauk Parafialnych” (1794) – ukraiński wariant prostej
mowy końca XVIII wieku. Warszawa: WUW.

Getka Joanna. 2013. Polskojęzyczne druki bazyliańskie (XVIII wiek). Warszawa: Bel
Studio.

Gronek Agnieszka. 2011. Sakrament Pokuty i jego obrazowanie w sztuce cerkiewnej w
XVI-XVIII wieku. Przyczynek do badań nad latynizacją i okcydentalizacją kultury
ruskiej, „Krakowsko-Wileńskie Studia Slawistyczne” 6: Piśmiennictwo cerkiewnosłowiańskie
i sztuka cerkiewna w kulturze Wielkiego Księstwa Litewskiego i Korony
Polskiej. Kraków: 219-242.

Gronek Agnieszka. 2012. Obrzędy chrzcielne i ich obrazowanie w sztuce cerkiewnej
w XVI-XVIII wieku. Przyczynek do badań nad latynizacją kultury ruskiej. W: Dziedzictwo
unii brzeskiej. Red. Dobrowolski R., Zemło M. [=Acta Collegii Supraslensis,
t. 14]. Lublin-Supraśl.

Jasińska-Socha Teresa. 1979. System fleksyjny starobiałoruskich zabytków II połowy
XVI wieku (Opowieść o Trystanie, Opowieść o Bowie). „Monografie Slawistyczne”,
nr 41. Warszawa.

Jóźwikiewicz Przemysław. 2001. Ukraińska Biblia na tle europejskim. „Slavica Wratislaviensia”
CXII: 83-92.

Lehr-Spławiński Tadeusz, Zwoliński Przemysław, Hrabec Stefan. 1956. Dzieje języka
ukraińskiego w zarysie. Warszawa: PWN.

Lenczewski Mikołaj. 1981. Liturgia czyli nauka o nabożeństwach. Warszawa.
Melnyk Marek, Pilipowicz Włodzimierz. 2002, Teksty Piotra Mohyły. W: Naumow Aleksander,
Domus Divisa. Studia nad literaturą ruską w I. Rzeczypospolitej. Kraków
2002: Collegium Columbinum: 317-386.

Mentalność rosyjska. Słownik. 1995. Red. Lazari A. Katowice: Śląsk.
Mohyła Piotr. 1646. Евхологіон, альбо Молитвослов или Требник. Київ: тип. Кие-
во-Печерской лавры.

Naumow Aleksander. 1993. Wiara i historia. Kraków: Instytut Filologii Słowiańskiej
Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Synod prowincjonalny ruski w Zamościu roku 1720 odprawiony. 1785. Wilno: Drukarnia
oo. Bazylianów.

Znosko Aleksy. 1983. Mały słownik wyrazów staro-cerkiewno-słowiańskich i terminologii
cerkiewno-teologicznej. Warszawa: ChAT.

Великий тлумачний словник сучасної української мови. 2004. Red. Бусел В.T. Київ:
ВТФ «Перун».

Евхологион сиесть требник языкословянский. 1736. Supraśl: Drukarnia oo. Bazylianów.

Евхологіон си есть Требник языкословенскій к исправленію тайн святых и иных
священнодѣйствій или обрядов церковніх... 1739. Унів: Друкарня Успенского
монастиря.

Евхологіон, сіесть Молитвослов, или Требник: Имѣяй в себѣ различная таин же
святых и прочих благословеній церковных послѣдованія іереєм подобающая,
от святых апостол и богоносных отєц в различных временах преданная. 1771.
Poczajów: Drukarnia oo. Bazylianów.

Евхологіон. си есть молитвослов, или требник. Имеяй в себе различная таин же
святых и прочих благословений церковных последования иереем подобающая от
святых апостол, и богоносных отец, в различных временах преданная. Первие
благословением и повелением его милости святыя памяти Кир Силвестра Лу-
биениецкаго Рудницкаго, екзарха всея России, епископа Луцкаго и Острогскаго.
Второе благословением преосвященнаго Кир Киприана Стецкаго, екзарха всея
России, Луцкаго и Острогскаго епископа, напечатан типом всепресветлейших королей полских привилегиами утвержденным, в Общежителной Лавре Почаев-
ской, Чина Святаго Василиа Великаго. 1786. Poczajów: Drukarnia oo. Bazylianów.

Евхолоіон си есть Требник ... 1744. Унів: Типография Уневского монастиря
Молитвослов си есть Требник. 1741. Poczajów: Drukarnia oo. Bazylianów
.
Молитвослов, или Требник, иміяй в себі церковная различная послідованія ієреєм
подобающая. Издан в св. чудотв. обивателя Почаевской иноков чина св. Василия
Великаго. Року от рождества Христова, a ψ м д місяца августа дня е і. Почаїв,
15.VIII 1744. 1744. Poczajów: Drukarnia oo. Bazylianów.

Слово к народу кафолическому чрез монахов чина св. Василія Великого в провѣнціи
Полской званію катихистічному прилежающих в повѣтѣ Кременецком року...
1756 проповѣданое. 1765. Poczajów: Drukarnia oo. Bazylianów.

Срезневский Измаил. 1958. Материалы для словаря древнерусского языка. Moskwa.

Требник малий. Почаїв. 1752. Poczajów: Drukarnia oo. Bazylianów.

Требник малый от великаго Евхологіона собран и удобнаго ради в нужнěйших
ієреєм употребления типом издан. В святой чудотворной Лавре Почаевской
чина Святаго Василиа Великаго. 1792. Poczajów: Drukarnia oo. Bazylianów.

Требник малый от великаго Евхологіона собран и удобнаго рады в нужнѣйших
іереем употребленія типом издан. 1778. Poczajów: Drukarnia oo. Bazylianów.

Требник. 1736. Supraśl: Drukarnia oo. Bazylianów.

Требник. 1736. Унів: Друкарня Успенского монастиря.

Требник. 1741. Poczajów: Drukarnia oo. Bazylianów.

Требник. 1760. Poczajów: Drukarnia oo. Bazylianów.

Требник. 1760. Supraśl: Drukarnia oo. Bazylianów

Требник. 1776. Poczajów: Drukarnia oo. Bazylianów
.
Требник. 1786. Poczajów: Drukarnia oo. Bazylianów.

Требник.... Дан в Архімандріи Оуневской, Афанасій архіеп. 1734. Унів: Друкарня
Успенского монастиря.

Хабургаев Г.А. 1974. Старославянский язык. Moskwa.
Pobierz


Opublikowane
2016-12-01

Cited By /
Share

Getka, J. (2016). „PROSTA MOWA” W TEKSTACH O CHARAKTERZE RELIGIJNYM XVIII WIEKU (NA PODSTAWIE WYDAŃ TREBNIKÓW W DRUKARNIACH BAZYLIAŃSKICH). Acta Neophilologica, 2(XVIII), 129–139. Pobrano z https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/an/article/view/699

Joanna Getka 
Katedra Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej Uniwersytet Warszawski