JĘZYKOWY OBRAZ BOGA W IDIOLEKCIE WILLIBALDA OMANSENA

Tomasz Żurawlew

Katedra Filologii Germańskiej Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w OlsztynieAbstrakt

The present analysis attempts to characterise a certain specific aspect of the image of
God as reflected in the language of Willibald Omansen as well as to uncover some of the
linguistic mechanisms this German writer employs. Maintained in the general framework
of lexical semantics, the analysis focuses on the central lexeme God together with its
connotational frame as well as on the indirectness with which the conceptualisation of God is
encoded linguistically, typical of Omansen’s idiolect.


Słowa kluczowe:

Omansen, poetry, linguistic image of God, idiolect, axiological linguistics


Die Bibel (1964). Neumann & Göbel.

Jankowski A. et al. (red.) (1984). Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Poznań−
Warszawa.

Kołakowski L. (2008). Czas ciekawy, czas niespokojny. Cz. 2. Kraków.

Kumaniecki K. (red.) (1990). Słownik łacińsko-polski. Warszawa.

Kuziak M. et al. (red.) (2004). Słownik myśli filozoficznej. Bielsko-Biała.

Lurker M. et al. (red.) (1991). Wörterbuch der Symbolik. Stuttgart.

Omansen W. (2007). Danzig zur Nacht. Gdańsk nocą. Wrocław–Dresden.

Pajdzińska A. (1999). Językowy obraz Boga i szatana w polskiej poezji powojennej. W:
B. Kreja (red.). 1000 lat polskiego słownictwa religijnego. Gdańsk.

Puzynina J. (2006). Słowo poety. Warszawa.

Sobol E. (red.) (1995). Mały słownik języka polskiego. Warszawa.

Tischner J. (2011). Nadzieja czeka na słowo. Rekolekcje. Kraków.

Twardowski J. (2005). Budzić nadzieję. Abecadło dziewięćdziesięciolatka. Warszawa.

Wahrig G. (2001). Deutsches Wörterbuch. Gütersloh−München.

Walter H. et al. (red.) (2010). Deutsch-polnisches Wörterbuch biblischer Phraseologismen
mit historisch-etymologischen Kommentaren / Niemiecko-polski słownik frazeologii biblijnej
z komentarzem historyczno-etymologicznym. Szczecin−Greifswald.

Żurawlew T. (2010). Wokół języka wiary liryków Willibalda Omansena, Studia
Niemcoznawcze 45, s. 319–334.
Pobierz


Opublikowane
2013-06-01

Cited By /
Share

Żurawlew, T. (2013). JĘZYKOWY OBRAZ BOGA W IDIOLEKCIE WILLIBALDA OMANSENA. Acta Neophilologica, 1(XV), 227–238. Pobrano z https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/an/article/view/863

Tomasz Żurawlew 
Katedra Filologii Germańskiej Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie