Trzy biografie. Miasto, obóz i reporter w prozie faktograficznej Marcina Kąckiego "Oświęcim. Czarna zima"

Joanna Szydłowska
Abstrakt

Artykuł dotyczy sposobów odczytania współczesnej kondycji Oświęcimia jako miasta zmagającego się z trudnym balastem przeszłości i będącego tej przeszłości zakładnikiem. Przedmiotem uwagi są konkurujące narracje miasta, różne sensy miejsc pamięci i dyskusje o sposobach upamiętniania. Ważne będą trzy aspekty opowieści: reportażowa biografia miasta; pamięć o obozie śmierci jako faktor opowieści o współczesności; tekstowa obecność reportera.

 
Literatura podmiotu   Google Scholar

Kącki, M. (2015), Białystok – biała siła, czarna pamięć. Wołowiec: Wydawnictwo Czarne.   Google Scholar

Kącki, M. (2017), Poznań – miasto grzechu. Wołowiec: Wydawnictwo Czarne.   Google Scholar

Kącki, M. (2020), Oświęcim. Czarna zima. Kraków: Znak.   Google Scholar

Pollack, M. (2014), Skażone krajobrazy. Przeł. Niedenthal, K. Wołowiec: Wydawnictwo Czarne.   Google Scholar

Snyder, T. (2015), Czarna ziemia. Holokaust jako ostrzeżenie. Przeł. Pietrzyk, B. Kraków: Znak.   Google Scholar

Sulej, K. (2020), Rzeczy osobiste. Opowieść o ubraniach w obozach koncentracyjnych i zagłady.   Google Scholar

Warszawa: Czerwone i Czarne.   Google Scholar

Sulej, K. (2021), Historie osobiste. O ludziach i rzeczach w czasie wojny. Warszawa: Czerwone   Google Scholar

i Czarne.   Google Scholar

Literatura przedmiotu   Google Scholar

Adamczewska-Baranowska, I. (2020), Łże-reportaże i prawdziwe fikcje: powieść dziennikarska   Google Scholar

i reportaż w czasie postprawdy i zwrotu performatywnego. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu   Google Scholar

Łódzkiego.   Google Scholar

Bartmiński, J. (2009), Językowe podstawy obrazu świata. Lublin: Wydawnictwo UMCS.   Google Scholar

Borkowski, I. (2019), Kategoria ‘miasto’ jako wyznacznik technik pracy reportera. Dziennikarstwo   Google Scholar

i Media 9: 157–168.   Google Scholar

Czechowicz, J. (2021), [recenzja] Oświęcim. Czarna zima. http://krytycznymokiem.blogspot.   Google Scholar

com/2020/05/oswiecim-czarna-zima-marcin-kacki.html [dostęp: 4.05.2022].   Google Scholar

Dąbrowicz, E. (2018), Miasto bez… Wokół książki Marcina Kąckiego „Biała siła, czarna pamięć”.   Google Scholar

W: Zawadzka, D./Lul, M. (red.), Podlasie. Od „terra incognito” do „White Power”. Białystok:   Google Scholar

Uniwersytet w Białymstoku: 419–448.   Google Scholar

Frukacz, K. (2020), Autor (w) reportażu. Personalizacja tekstu reporterskiego w dobie mediamorfozy.   Google Scholar

W: Palak-Hejno, E./Piechota, M. (red.), Trzydzieści. Polska w reportażu. Reportaż w Polsce po   Google Scholar

roku. Lublin: Wydawnictwo UMCS: 15–30.   Google Scholar

Gieba, K. (2919), Rodzaje zaangażowania we współczesnych polskich reportażach (na wybranych   Google Scholar

przykładach). Zagadnienia Rodzajów Literackich LXII/1: 67–80. DOI: 10.26485/ZRL/2019/62.1/5.   Google Scholar

Juchniewicz, A. (2017), Destrukcja wewnętrznego horyzontu czasu (Wolfgang Sofsky, „Ustrój   Google Scholar

terroru: obóz koncentracyjny”). ArtPapier 8/320 (15 kwietnia). http://artpapier.com/index.   Google Scholar

php?page=artykul&wydanie=323&artykul=6404 [dostęp: 30.04.2022].   Google Scholar

Konończuk, E. (2013), Geografia zapachów wobec dyskursów humanistyki. Białostockie Studia   Google Scholar

Literaturoznawcze 4: 53–61. DOI: 10.15290/bsl.2013.04.04.   Google Scholar

Małgowska, H.M. (1963), Gatunki reportażowo-dziennikarskie okresu dwudziestolecia. Próba   Google Scholar

interpretacji. W: Budzyk, K. (red.), Z teorii i historii literatury. Wrocław: Ossolineum: 193–200.   Google Scholar

Markusz, K. (2020), Zabrakło wrażliwości. O książce „Oświęcim. Czarna zima”. https://jewish.   Google Scholar

pl/pl/2020/06/13/zabraklo-wrazliwosci-o-ksiazce-oswiecim-czarna-zima/ [dostęp: 4.05.2022].   Google Scholar

Michalewska, A. (2020), Recenzja książki: „Oświęcim. Czarna zima”. https://www.granice.pl/   Google Scholar

recenzja/oswiecim-czarna-zima/35529 [dostęp: 4.05.2022].   Google Scholar

Mikołajczak, M./Rybicka, E. (red.) (2020), Nowy regionalizm w badaniach literackich: badawczy   Google Scholar

rekonesans i zarys perspektyw. Kraków: Universitas.   Google Scholar

Porteous, J.D. (2006), Smellscape. W: Drobnick, J. (ed.), The Smell Culture Reader. Oxford/New   Google Scholar

York: Berg: 89–106.   Google Scholar

Roszczynialska, M. (2012), Małe miasta i prowincja w ofercie Wydawnictwa Czarne. Rekonesans.   Google Scholar

Świat i Słowo 2: 283–302.   Google Scholar

Rybicka, E. (2008), Miejsce, pamięć, literatura (w perspektywie geopoetyki). Teksty Drugie 1/2: 19–32.   Google Scholar

Rybicka, E. (2014), Geopoetyka. Przestrzeń i miejsce we współczesnych teoriach i praktykach   Google Scholar

literackich. Kraków: Universitas.   Google Scholar

Seklecka, N. (2015), Problem pamięci Holocaustu – prasa polska i zagraniczna o „polskich obozach   Google Scholar

śmierci”. W: Kącka, K./Piechowiak-Lamparska, J./Ratke-Majewska, A. (red.), Narracje pamięci:   Google Scholar

między polityką a historią. Toruń: Wydanictwo Naukowe UMK: 95–114.   Google Scholar

Siewior, K. (2019), Ślima, śrubeczka i śmierć. Reportaż intymny Mariusz Szczygła. Teksty Drugie   Google Scholar

: 66–85. DOI: 10.18318/td.2019.6.4.   Google Scholar

Staszak, J.-F. (2013), W stronę geografii zapachów. Przeł. Konończuk, E. Białostockie Studia   Google Scholar

Literaturoznawcze 4: 41–51.   Google Scholar

Szczepański, M.S./Ślęzak-Tazbir, W. (2008), Miejskie pachnidło. Fragmentacja i prywatyzacja   Google Scholar

przestrzeni w perspektywie osmosocjologicznej. Studia Regionalne i Lokalne 2: 18–40. https://   Google Scholar

studreg.uw.edu.pl/pdf/2008_2_szczepanski_slezak.pdf [dostęp: 27.04.2022].   Google Scholar

Szot, W. (2020), [recenzja] Oświęcim. Czarna zima. https://zdaniemszota.pl/3124-recenzja-marcinkacki-oswiecim-czarna-zima [dostęp: 4.05.2022].   Google Scholar

Tabaszewska, J. (2013), Od literatury jako medium pamięci do poetyki pamięci. Kategoria pamięci   Google Scholar

kulturowej w badaniach nad literaturą. Pamiętnik Literacki 4: 53–72.   Google Scholar

Taborska, K. (2017), Literatura miejsca. Piśmiennictwo postlandsberskie. Gorzów Wielkopolski:   Google Scholar

Wydawnictwo Akademii im. Jakuba z Paradyża.   Google Scholar

Tarnowska, B. (2014), Jak pachnie Tel Awiw (i Łódź). O przestrzeniach olfaktorycznych w poezji   Google Scholar

Renaty Jabłońskiej. Archiwum Emigracji. Studia – szkice – dokumenty 1–2: 188–205.   Google Scholar

Ubertowska, A. (2002), Aporie, skandale, wyrwy w tekście. Etyka opowieści o Zagładzie. Teksty   Google Scholar

Drugie 1–2: 125–139.   Google Scholar

Wala, K./Pietrowiak, K. (2018), Antropologia zmysłów i sensoryczna etnografia – geneza, założenia,   Google Scholar

podejścia badawcze. Etnografia. Praktyki. Teorie. Doświadczenia 4: 15–40.   Google Scholar

Weismann, S. (2021), Odorogenne zwierzęta w międzywojennym Lublinie. W: Jaroszuk A./Piotrowski,   Google Scholar

I./Wróbel-Bardzik, K. (red.), Almanach antropologiczny. Communicare. T. 8: Miasta/Zwierzęta.   Google Scholar

Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego: 102–111.   Google Scholar

White, K. (2014), Geopoetyki. Przeł., oprac. Brakoniecki, K. Olsztyn: Centrum Polsko-Francuskie   Google Scholar

Côtes d’Armor/Warmia i Mazury.   Google Scholar

Wolny-Zmorzyński, K. (1996), Reportaż – jak go napisać? Rzeszów: Wydawnictwo Oświatowe Fosze.   Google Scholar

Wóycicka, Z. (2017), Auschwitz. Zbrodnia i różnorodność pamięci. W: Traba, R./Hahn, H.H. (red.),   Google Scholar

Wyobrażenia przeszłości: polsko-niemieckie miejsca pamięci. Warszawa: Scholar: 298–322.   Google Scholar

Żyrek-Horodyska, E. (2021), „Wszystko za Everest” Jona Krakauera w kontekście głównych założeń   Google Scholar

Nowego Nowego dziennikarstwa. Media, Biznes, Kultura 1: 51–65.   Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2023-12-21

Cited By /
Share

Szydłowska, J. (2023). Trzy biografie. Miasto, obóz i reporter w prozie faktograficznej Marcina Kąckiego "Oświęcim. Czarna zima". Acta Neophilologica, 2(XXV), 9–20. https://doi.org/10.31648/an.9008

Joanna Szydłowska