MYSTIFICATIONS AND GAMES – ABOUT IDENTITY DISCOURSE IN MODERN BULGARIAN PROSE (ALEK POPOV)

Joanna Szydłowska

Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w OlsztynieAbstrakt

The object of the analysis are short prose works written by Bulgarian author Alek Popov.
The manners of the defining of an identity of a modern person – taking into consideration
a psychological, sociological and anthropological context – are conceptual. A concept of the
identity has become a pretext for the description of chosen elements of the world introduced
in Popov’s prose – such as space-time and creation of heroes.


Słowa kluczowe:

Bulgarian literature, short story, fantasy, identity, Alek Popow

A. Popow, Droga do Syrakuz. Opowiadania niesamowite, ed. M. Wnuk, R. Sendek, introduction M. Wnuk, Kraków 2006.

A. Kłoskowska, Kultury narodowe u korzeni, 2nd ed., Warszawa 2005, p. 104.

A. Kłoskowska, Koncepcje typu osobowości we współczesnej antropologii kulturalnej, in: Z historii i socjologii kultury, Warszawa 1969, p. 37–49.

Z. Bauman, Wieloznaczność nowoczesna, nowoczesność wieloznaczna, transl. J. Bauman, Warszawa 1995; Dylematy wielokulturowości, ed. W. Kalaga, Kraków 2004.

W. Burszta, Antropolog na krawędzi wieku, in: Antropologia kultury. Teorie. Tematy. Interpretacje, Poznań 1998, p. 173–180.

A. Giddens, Nowoczesność i tożsamość. „Ja” i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności, Warszawa 2001.

Słownik języka polskiego, ed. M. Szymczak, Warszawa 1996, vol. 3, p. 481.

Słownik języka polskiego, ed. W. Doroszewski, Warszawa 1967, vol. 9, p. 206–207.

K. Olechnicki, P. Załęcki, Słownik socjologiczny, Toruń 1997, p. 228.

M. Melchior, Społeczna tożsamość jednostki, Warszawa 1990; Z. Bokszański, Tożsamość – Interakcja – Grupa. Tożsamość jednostki w perspektywie teorii socjologicznej, Łódź 1989.

K. Jakowska, Czas i przestrzeń w cyklu opowiadań, w: Czas i przestrzeń w prozie polskiej XIXi XX wieku, ed. Cz. Niedzielski, J. Speina, Toruń 1990, p. 37–45.

B. Żyłko, Czytanie miasta, Tytuł 1997, 3–4, p. 22–29; Z. Rybicka, Projektowanie miasta. (O dyskursieurbanistycznym dwudziestolecia), Teksty Drugie 2000, 4, p. 57–69.

Ch. Jencks, Architektura postmodernistyczna, transl. H. Gadomska, Warszawa 1987; M. Mazurek,Cyberpolis. Podmiot w przestrzeni terminalnej, in: Dylematy wielokulturowości, p. 295–306.

J. Derrida, Struktura, znak i gra w dyskursie nauk humanistycznych, transl. W. Kalaga, in: Współczesne teorie badań literackich za granicą. Antologia, ed. H. Markiewicz, vol. 4, Kraków 1992, p. 166–184.

W. Burszta, W. Kuligowski, Sequel: dalsze przygody kultury w globalnym świecie, Warszawa 2005.

T. Edensor, Tożsamość narodowa, kultura popularna i życie codzienne, transl. A. Sadza, Kraków 2004.

M. Krajewski, Kultury kultury popularnej, Poznań 2003.

H.-G. Gadamer, Słowo, rozum, dzieje, Warszawa 1973.

J. Huizinga, Homo ludens. Zabawa jako źródło kultury, transl. M. Kurecka, W. Wirpsza, Warszawa 1985.

R. Caillois, Gry i ludzie, Warszawa 1997.

M. Jędraszewski, Wobec Innego. Relacje międzypodmiotowe w filozofii Emanuela Lèvinasa, Poznań 1990.

Z. Benedyktowicz, Portrety Obcego. Od stereotypu do symbolu, Kraków 2000.

Tropy tożsamości: Inny, Obcy, Trzeci, ed. W. Kalaga, Katowice 2004.

A. van Gennep, Obrzędy przejścia. Systematyczne studium ceremonii, transl. B. Biały, introduction J. Tokarska-Bakir, Warszawa 2006.

R. Barthes, Świat wolnoamerykanki, in: idem, Mitologie, trans. A. Dziadek, Warszawa 2000.

Opublikowane
2010-12-01

Cited By /
Share

Szydłowska, J. (2010). MYSTIFICATIONS AND GAMES – ABOUT IDENTITY DISCOURSE IN MODERN BULGARIAN PROSE (ALEK POPOV). Acta Neophilologica, 1(XII), 203–210. Pobrano z https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/an/article/view/1271

Joanna Szydłowska 
Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie