Nadieżdy Teffi związki z Polską

Nel Bielniak

Uniwersytet Zielonogórski


Abstrakt

The contacts of the popular Russian humorist and the representative of the first wave
of emigration with Poland begin at the level of family connections. Teffi used to visit Warsaw where she became acquainted with the representatives of the local literary world. Her works, translated into Polish, were published both by numerous magazines, separate collections and showed on stage. Polish themes appear in Teffi’s works too.


Słowa kluczowe:

Nadezhda Teffi, Russian literature in immigration, Polish-Russian literary contacts, family


Boruszkowska Iwona. 2015. Literacka kreacja Wernyhory w powieści Michała Czajkowskiego „Wernyhora, wieszcz ukraiński: powieść historyczna z roku 1768”. „Podteksty” nr 1. (online) http://podteksty.amu.edu.pl/content/literacka-kreacja-postaci-wernyhory-w-powiesci-michala-czajkowsk. html (dostęp 19.06.2017).
Głuszkowski Piotr. 2016. Образ большевиков в воспоминаниях Тэффи. W: Pisarki rosyjskiej zagranicy – w literaturze, kulturze i korespondencji. Red. Kozak B., NDiaye I. A. Seria „Luminarze Rosyjskiej Emigracji”. T. V. Olsztyn: Instytut Słowiańszczyzny Wschodniej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie: 307–317.
Jakimiuk-Sawczyńska Walentyna. 2012. Teffi. Feministka czy kobieta na rozdrożu? W: Kobiety w literaturze i społeczeństwie. Ujęcie feministyczno-genderowe. Red. Jakimiuk-Sawczyńska W. Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku: 51–61.
Jakimiuk-Sawczyńska Walentyna. 2014. Wpływ polityki na życie i twórczość Teffi. „Conversatoria Litteraria” r. 8: 83–93.
Jakimiuk-Sawczyńska Walentyna. 2016. Роль предметов в жизни и творчестве Тэффи. W: W kręgu problemów antropologii kultury. Ciało i rzecz w literaturze. Red. Supa W., Zdanowicz I. Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku: 71–79.
Kasack Wolfgang. 1996. Leksykon literatury rosyjskiej XX wieku: od początku stulecia do roku 1996. Przekł., oprac., bibliografia pol. i indeks osób Kodzis B. Wrocław–Warszawa–Kraków: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
Klimowicz Tadeusz. 1996. Przewodnik po współczesnej literaturze rosyjskiej i jej okolicach (1917– 1996). Warszawa: Towarzystwo Przyjaciół Polonistyki Polskiej.
Kodzis Bronislav. 2011. Dramaturgiâ pervoj volny russkoj èmigracii. „Novyj Žurnal” № 236. (online) http://magazines.russ.ru/nj/2011/263/ko20-pr.html (dostup 20.06.2017). [Кодзис Бронислав. 2011. Драматургия первой волны русской эмиграции. „Новый Журнал” № 236. (online) http://magazines.russ.ru/nj/2011/263/ko20-pr.html (доступ 20.06.2017)].
Kruk Mikołaj. 2002. Komizm i ironia w „Anatomii i fizjologii człowieka” A. Awierczenki, A. Buchowa, G. Landau i N. Teffi. W: Satyra w literaturach wschodniosłowiańskich V. Red. Supa W. Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku: 161–170.
Kuca Zoja. 2013. Женское письмо на примере Н. Берберовой и Н. Тэффи. Как и о чем писали писательницы-эмигрантки. W: Kultura literacka emigracji rosyjskiej, ukraińskiej i białoruskiej XX wieku. Konteksty – estetyka – recepcja. Red. Woźniak A. Lublin: Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego: 205–217.
Łanda Siemion. 1982. Jak Odyniec redagował „Czaty” Mickiewicza. Z „Kroniki życia i twórczości Mickiewicza. 1824–1829”. „Pamiętnik Literacki” nr 73, z. 1–2: 225–235.
Łochwicka-Buczinska Nadieżda. 2010. Jest taka przypowieść… Wybór krzyża. Tłum. Śmiechowicz K. „Migotania, Przejaśnienia” nr 4 (29): 16–17.
Macierakowski Jerzy. 1958. Helena Buczyńska [nekrolog]. „Teatr i Film” nr 3: 24.
Mianowska Joanna. 1997. Antologia rosyjskiej prozy emigracyjnej (pierwsza i trzecia fala emigracji). Bydgoszcz: Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Pedagogicznej.
Mianowska Joanna. 1998. Rosyjska literatura emigracyjna i literatura rosyjskiej opozycji wewnętrznej w komentarzach. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Pedagogicznej.
Mościcki Tomasz. 2010a. Kabarety przedwojennej Warszawy (1910–1939). (online) http://culture.pl/ pl/artykul/kabarety-przedwojennej-warszawy-1910-1939 (dostęp 17.06.2017).
Mościcki Tomasz. 2010b. Qui Pro Quo. (online) http://culture.pl/pl/tworca/qui-pro-quo (dostęp 17.06.2017).
Nałkowska Zofia. 1980. Dzienniki. T. III. Warszawa: Czytelnik.
NDiaye Iwona Anna. 2016. Koncept „śmierć” w poezji emigracyjnej Nadieżdy Teffi. „Acta Polono-Ruthenica” nr 21: 225–235.
Nitraur Èlizabet. 1989. „Žiznʹ smeetsâ i plačet...”. O sudʹbe i tvorčestve Tèffi. V: Tèffi. Nostalʹgiâ. Rasskazy. Vospominaniâ. Leningrad: Hudožestvennaâ literatura [Нитраур Элизабет. 1989. „Жизнь смеется и плачет...”. О судьбе и творчестве Тэффи. В: Тэффи. Ностальгия. Рассказы. Воспоминания. Ленинград: Художественная литература].
(online) http://katalogi.bn.org.pl/iii/encore/record/C__Rb3078009__SVertinskij__P1%2C42__Orightresult__U__X4?lang=pol&suite=cobalt (dostęp 17.06.2017). (online) https://www.starinnyje-noty.ru/pesni-romansy-i-arii/pesenka-o-treh-pažah-vertinskij/ (dostup 4.06.2017) [https://www.starinnyje-noty.ru/песни-романсы-и-арии/песенка-о-трех-пажах-вертинский/ (доступ 4.06.20170)].
Paczkowski Andrzej. 1980. Prasa polska w latach 1918–1939. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe. „Polskie Dokumenty Dyplomatyczne”. T. 5: 1939 wrzesień–grudzień. 2007. Red. Rojek W. Warszawa. (online) http://pdd.pism.pl/Polskie_Dokumenty_Dyplomatyczne/tomy_opublikowane/Polskie_ Dokumenty_Dyplomatyczne_1938-wrzesien-grudzien (dostęp 15.06.2017).
Sielicki Franciszek. 1996. Pisarze rosyjscy początku XX wieku w Polsce międzywojennej. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
Słownik biograficzny teatru polskiego 1765–1965. 1973. Red. Raszewski Z. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
Spiridonova Lidiâ. Protivlenie zlu smehom N. Tèffi. (online) http://www.erudition.ru/referat/ref/ id.57476_1.html. (dostup 15.06.17) [Спиридонова Лидия. Противление злу смехом. Н. Тэффи. (online) http://www.erudition.ru/referat/ref/id.57476_1.html (доступ 15.06.20170)].
Stradecki Janusz. 1959. Julian Tuwim. Bibliografia. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
Tèffi. 1936. Vedʹma. Berlin: Petropolis. (online) http://az.lib.ru/t/teffi/ (dostup 30.06.2017) [Тэффи. 1936. Ведьма. Берлин: Петрополис. (online) http://az.lib.ru/t/teffi/ (доступ 30.06.2017)].
Tèffi. 1905. Iz Mickeviča. (online) http://az.lib.ru/t/teffi/ (dostup 17.06.2017) [Тэффи. 1905. Из Мицкевича. (online) http://az.lib.ru/t/teffi/ (доступ 17.06.2017)].
Tèffi Nadežda. 2006. Černyj iris. Belaâ sirenʹ. Moskva: Èksmo. (online) http://ruslit.traumlibrary.net/book/teffy-iris/teffy-iris.html#work006 (dostup 17.06. 2017) [Тэффи Надежда. 2006. Черный ирис. Белая сирень. Москва: Эксмо. (online) http://ruslit.traumlibrary.net/book/teffy-iris/teffy-iris.html#work006 (доступ 17.06.2017)].
Trubilova Elena. 1997. Tèffi. V: Literaturnaâ ènciklopediâ Russkogo Zarubežʹâ (1918–1940). Red. Nikolûkin A. T. 1. Moskva: Rossijskaâ političeskaâ ènciklopediâ: 395–398 [Трубилова Елена. 1997. Тэффи. В: Литературная энциклопедия Русского Зарубежья (1918–1940). Ред. Николюкин А. Т. 1. Москва: Российская политическая энциклопедия: 395–398].
Pobierz


Opublikowane
2017-06-30

Cited By /
Share

Bielniak, N. (2017). Nadieżdy Teffi związki z Polską. Acta Polono-Ruthenica, 2(XXII), 7–16. https://doi.org/10.31648/apr.1320

Nel Bielniak 
Uniwersytet Zielonogórski